วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I

     ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้บันทึกผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP กำหนดรหัสการรายงานเพิ่มในประเด็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I จำนวน 7 ตัว ดังนี้

   รหัส 1B27    การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I
   รหัส 1B270  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลปกติ
   รหัส 1B271  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการเคลื่อนไหว
   รหัส 1B272  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
   รหัส 1B273  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านความเข้าใจภาษา
   รหัส 1B274  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการใช้ภาษา
   รหัส 1B275  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I ได้ถูกต้อง  จะต้องปรับปรุงข้อมูล SPECIALPP มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้    

     1. ปรับปรุงตาราง pp_special_code  โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP  ตามภาพ     2. ปรับปรุงตาราง pp_special_type  โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP  ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU ก็จะสามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลรหัสการให้บริการ SPECIALPP การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  ต้องการแล้วครับ..