วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

การบันทึกข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพ ส่งออกแฟ้ม FUNCTIONAL

     โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.58.12.7b ขึ้นไป สามารถคีย์ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ และส่งข้อมูลออกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้ที่แฟ้ม FUNCTIONAL  มีขั้นตอน ดังนี้

     1. เปิดเมนูระบบงานเชิงรับ One stop service


     2. จะปรากฏหน้าจอ: One stop service


          (1) HN  เคาะ Space Bar 1 ครั้ง
          (2) พิมพ์บางส่วนของชื่อ แล้ววรรคหนึ่ง แล้วพิมพ์อักษรขึ้นต้นนามสกุล ระบบจะกรองชื่อขึ้นมาให้เลือก
          (3) คลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการ
          (4) คลิกที่ปุ่ม: ตกลง
          ค้นหาผู้รับบริการ  เมื่อเลือกผู้รับบริการได้แล้ว  >>  คลิกปุ่ม: ส่งตรวจ

      3. ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในคลินิกพิเศษ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์: เลือกประเภทการมารับบริการ          (1) ให้คลิกเลือก ในช่องวงกลมหน้าข้อความ: มารับบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานคลินิกพิเศษ
          (2) คลิกปุ่ม: ตกลง

      4. จะปรากฏหน้าจอ: One stop service


          (1) มารับบริการวันที่: ให้ Drop Down เลือก วันที่ ที่ประเมินฯ
          (2) เวลา: คีย์เวลาที่ประเมินฯ
          (3) แผนก: ให้ Drop down เลือก อื่น ๆ
          (4) คีย์ข้อมูลน้ำหนัก, ส่วนสูง, ความดันโลหิต, อุณหภูมิ, HR, Pulse, RR, รอบเอว, การตรวจร่างกาย, Cheif complaint

      5. ที่แทบ การประเมินภาวะสุขภาพ  >> การตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ


          (1) วิธีประเมิน: ให้ Drop Down เลือก วิธีประเมินฯ
          (2) คะแนน: คีย์ระดับคะแนนความบกพร่อง
          (3) ภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ: ให้ Drop down เลือก ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ

      6. ที่แทบ การวินิจฉัย


          (1) ICD10  : รหัส Z000  General medical examination
          (2) ผู้ตรวจ: ให้ Drop down เลือก ชื่อเจ้าหน้าที่
          (3) สถานะปัจจุบัน: ให้ Drop down เลือก ตรวจแล้ว
          (4) ได้รับการตรวจสุขภาพ: ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูก
          (5) ให้คลิกปุ่ม: บันทึก

     เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถส่งออกข้อมูลแฟ้ม FUNCTIONAL ได้แล้วครับ..


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง(ABORTION)

     จากการตรวจสอบฐานข้อมูล HDC จังหวัดเลย ข้อมูลแฟ้ม LABOR พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่คลอดจำนวนหนึ่ง ทั้ง ๆที่ความเป็นจริงน่าจะคลอดแล้ว และข้อมูลวิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีข้อมูลการแท้ง(ABORTION) เลย

     เมื่อตามมาตรวจสอบที่โปรแกรม HOSxP PCU ปรากฏว่า วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง(ABORTION)  ตามรูปภาพวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูล การแท้ง(ABORTION)
     - เปิดตาราง person_labour_type  เพิ่มข้อมูล ABORTION  ตามรูปภาพ
วิธีการคีย์ข้อมูล เพื่อให้ส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้ง (ABORTION)  ดังนี้

      1. เข้าเมนู : ระบบบัญชี 1-8  >>  ระบบบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)
          (1) คลิกปุ่ม : ค้นหา/แก้ไข  >> เลือกผู้รับบริการ
          (2) ค้นหา: กรอก ชื่อ สกุล  หรือเลขบัตรประชาชน >> คลิกปุ่ม : ค้นหา
          (3) คลิกเลือกรายชื่อคนที่ต้องการแก้ไข >> คลิกปุ่ม : ตกลง

      2. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
          (1) คลิกแทบ : ข้อมูลการคลอด
กรณีแท้งบุตรที่บ้าน หรือนอกสถานพยาบาล  ตามรูปภาพ          (2) คลิกแทบ : ข้อมูลการฝากครรภ์
จำหน่ายออกจากบัญชี  ตามรูปภาพวิธีดำเนินการ กรณีไม่มีรหัสสถานพยาบาล 00000 (ให้เลือก) 

      1. เข้าเมนู : Tools  >> System setting
      2. จะปรากฏหน้าจอ System setting ตามรูปภาพ          (1) คลิกที่แทบ : รหัสสถานพยาบาล >> จะปรากฏหน้าจอ รายการสถานพยาบาล
          (2) คลิกปุ่ม : เพิ่มรายการ
          (3) Code : 00000  ประเภท : ไม่ระบุ   ชื่อ : ไม่ระบุ
          (4) คลิกปุ่ม : บันทึก

     เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์
ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้ง (ABORTION)  ได้แล้วครับ...