วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แยกรายหมู่บ้าน)

ผมได้เขียนรายงาน CUSTOM-ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แยกรายหมู่บ้าน).cds ซึ่งดึงข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลโรคประจำตัว ในบัญชี 1 เมื่อพิมพ์รายงาน ดังภาพ
ปรากฏว่า มีวันที่ลงทะเบียน และการแก้ไขครั้งสุดท้าย แต่ไม่มีข้อมูล (ปีที่เริ่มเป็น, โรค, สถานะ, ICD10) ข้อผิดพลาดอาจเกิดจากข้อมูลที่นำเข้าจาก HCIS


ถ้าข้อมูลของท่านเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ไปแก้ไขข้อมูลโรคประจำตัว ในบัญชี 1 (การแก้ไขและวิธีการบันทึกข้อมูล ดูไดจากบทความที่เขียนไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554)
รายงานนี้สามารถดาว์นโหลดที่นี่ http://203.157.173.9/ict/moph_news_detail.php?id=26