วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.

     ผมได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.  มีทั้งหมด 3 หน้า  ตามภาพ     เป็นรายงานที่ปรับปรุงแก้ไขจากเขียนรายงาน CUSTOM-รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.  (เดิมมี 2 หน้า)
       - แก้ไขโค๊ดคำสั่งแสดงข้อมูลแพทย์แผนไทย
       - เพิ่มการให้บริการด้านสุขภาพจิต, การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ในหน้า 3

คำสั่งในรายงาน
1.2 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผงน้ำตาลเกลือแร่อย่างน้อย 2 ซองขึ้นไป   .....(ราย)

  Value := GetSQLIntegerData('select count(op.hn)as cc from opitemrece op  '+
    '  left outer join drugitems d on d.icode=op.icode  '+
    '  left outer join ovstdiag ov on ov.vn=op.vn  '+
    '  left outer join icd101 i on i.code=ov.icd10  '+
    ' where op.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
    '  and ((d.name like "%ors%" and op.qty>=2) or (d.name like "%ผงน้ำตาลเกลือแร่%" and op.qty>=2))  '+
    '  and ov.icd10 in ("A09","A090","A099") ');

3.2 จำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดและได้รับยาปฏิชีวนะ   ....(คน)

  Value := GetSQLIntegerData('select count(distinct op.hn)as cc from opitemrece op  '+
    '  left outer join drugitems d on d.icode=op.icode  '+
    '  left outer join ovstdiag ov on ov.vn=op.vn  '+
    '  left outer join icd101 i on i.code=ov.icd10  '+
    '  left outer join vn_stat vs on vs.vn=ov.vn  '+
    ' where op.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
    '  and ov.icd10 in ("J00")  '+
    '  and vs.age_y<6  '+
    '  and d.antibiotic="Y"  ');

ยาปฏิชีวนะ   >> ต้องไปติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า  Antibiotic
ขั้นตอนการกำหนดยาปฏิชีวนะ  ดังนี้       1)  ที่เมนู Tools >> System setting  >> ยา
       2)  ค้นหา: ยาที่ต้องการกำหนดให้เป็นยาปฏิชีวนะ  เช่น  DICLOXACILLIN  >> คลิกค้นหา  >>  คลิกปุ่ม: แก้ไข
       3) ที่แทบ:  สถานะรายการ  >> ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า  Antibiotic   >> คลิกปุ่ม: บันทึก


   ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU