วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายงานทะเบียนปิงปองจราจรชีวิต 7 สีของผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล DTX

     จากบทความตอนที่แล้ว...ที่แจ้งว่าได้เขียนรายงานทะเบียนปิงปองจราจรชีวิต 7 สีของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างเดียว, เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล DTX   เพิ่มเติมอีก 2 รายงาน  คือ

     4. CUSTOM-ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว(ตรวจ DTX) รับบริการในคลินิกพิเศษ แยกตามโซนสี.cds  สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล DTX  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงการมารับบริการในคลินิกพิเศษของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอย่างเดียว และได้ลงทะเบียนคลินิกพิเศษในคลินิกเบาหวาน ประกอบด้วยข้อมูล วันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล, อายุ(ปี), โรคประจำตัว, ที่อยู่, การวินิจฉัยโรค, BP, DTX, HbA1C,  ระดับเบาหวานแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า DTX, ภาวะแทรกซ้อน, จำนวนชนิดยาที่ได้รับ(HT, DM) และค่ายา

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยดึงข้อมูลจากผู้รับบริการในคลินิกเบาหวาน ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า เบาหวาน และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
ดึงข้อมูลจากการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย  E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149

และต้องมีผลตรวจระดับน้ำตาล DTX
     เรียงลำดับตามวันที่ และเวลาที่มารับบริการ

เกณฑ์แปรผล
     1) ระดับเบาหวาน แปรผลจากค่า DTX คือ สีเขียวแก่ DTX < 125 , สีเหลือง DTX 125-154 , สีส้ม DTX  155-182 , สีแดง DTX >=183
         ถ้ามีผลการตรวจ HbA1C (ให้ใช้ค่า HbA1C แปรผลระดับเบาหวานแทนค่า DTX) คือ สีเหลือง HbA1C < 7 , สีส้ม HbA1C  7-7.9 , สีแดง HbA1C >=8  (รายงานนี้ไม่ได้แยกโซนสีจาก HbA1C ต้องแยกสีเองครับ)
     2) ภาวะแทรกซ้อน ดึงข้อมูลจากผลการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต E102, E112, E122, E132, E142
         - ภาวะแทรกซ้อนทางตา E103, E113 , E123, E133 , E143
         - ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า E105, E115 , E125 , E135 , E145
     3) ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ให้สรุปว่า ผู้ป่วยรายนี้ สีดำ ไม่ว่าระดับเบาหวานจะเป็นสีใดก็ตาม


    ต้องการใช้รายงานนี้  loei_report_dm7c_dtx.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


     5. รายงาน CUSTOM-ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ตรวจ DTX) รับบริการในคลินิกพิเศษ แยกตามโซนสี.cds  สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล DTX  ตามภาพ

     เป็นรายงานที่แสดงการมารับบริการในคลินิกพิเศษ ของผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งได้ลงทะเบียนคลินิกพิเศษทั้งในคลินิกเบาหวาน, ลงทะเบียนในคลินิกความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยข้อมูล วันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล, อายุ(ปี), โรคประจำตัว, ที่อยู่, การวินิจฉัยโรค, BP,  ระดับความดันโลหิตแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า BP, ระดับน้ำตาล (DTX), HbA1C, ระดับเบาหวานแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า DTX, ภาวะแทรกซ้อน, จำนวนชนิดยาที่ได้รับ(HT, DM) และค่ายา

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยดึงข้อมูลจากผู้รับบริการในคลินิกเบาหวาน,คลินิกความดันโลหิตสูง  ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า เบาหวาน, ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า ความดันโลหิตสูง
 และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
ดึงข้อมูลจากการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย  E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, I10, I11O, I119, I120, I129, I130, I131, I132, I139, I151, I152, I158, I159

และต้องมีผลตรวจระดับน้ำตาล DTX
     เรียงลำดับตามวันที่ และเวลา

เกณฑ์แปรผล
     1) ระดับความดันโลหิต แปรผลจากค่า BP คือ สีเขียวแก่ BP < 140/90 , สีเหลือง BP 140-159/90-99 , สีส้ม BP 160-179/100-109 , สีแดง BP >=180/ >=110
     2) ระดับเบาหวาน แปรผลจากค่า DTX คือ สีเขียวแก่ DTX < 125 , สีเหลือง DTX 125-154 , สีส้ม DTX  155-182 , สีแดง DTX >=183
         ถ้ามีผลการตรวจ HbA1C (ให้ใช้ค่า HbA1C แปรผลระดับเบาหวานแทนค่า DTX) คือ สีเหลือง HbA1C < 7 , สีส้ม HbA1C  7-7.9 , สีแดง HbA1C >=8  (รายงานนี้ไม่ได้แยกโซนสี จาก HbA1C ต้องแยกสีเองครับ)
     3) ภาวะแทรกซ้อน ดึงข้อมูลจากผลการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต E102, E112, E122, E132, E142
         - ภาวะแทรกซ้อนทางตา E103, E113 , E123, E133 , E143
         - ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า E105, E115 , E125 , E135 , E145
         - ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ I110, I119
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต I120, I129
         - ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและไต I130, I131, I132, I139
     4) ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ให้สรุปว่า ผู้ป่วยรายนี้ สีดำ ไม่ว่าระดับความดันโลหิต หรือระดับเบาหวานจะเป็นสีใดก็ตาม

     ต้องการใช้รายงานนี้  loei_report_dmht7c_dtx.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCUวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายงานทะเบียนปิงปองจราจรชีวิต 7 สีของผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ

     มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้เป็นทะเบียนปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ  เพิ่มเติม  3 รายงาน  ดังนี้

     1.รายงาน CUSTOM-ทะเบียนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว รับบริการในคลินิกพิเศษ แยกตามโซนสี.cds  ตามภาพ

     เป็นรายงานที่แสดงการมารับบริการในคลินิกพิเศษของผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงอย่างเดียว และได้ลงทะเบียนคลินิกพิเศษในคลินิกความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยข้อมูล วันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล, อายุ(ปี), โรคประจำตัว, ที่อยู่, การวินิจฉัยโรค, BP, FBS, HbA1C, ระดับความดันโลหิตแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า BP, ภาวะแทรกซ้อน, จำนวนชนิดยาที่ได้รับ(HT, DM) และค่ายา

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยดึงข้อมูลจากผู้รับบริการในคลินิกควานดันโลหิตสูง ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า ความดันโลหิตสูง และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
และจากการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย  I10, I11O, I119, I120, I129, I130, I131, I132, I139, I151, I152, I158, I159
     เรียงลำดับตามวันที่ และเวลาที่มารับบริการ

เกณฑ์แปรผล
     1) ระดับความดันโลหิต แปรผลจากค่า BP คือ สีเขียวแก่ BP < 140/90 , สีเหลือง BP 140-159/90-99 , สีส้ม BP 160-179/100-109 , สีแดง BP >=180/ >=110
     2) ภาวะแทรกซ้อน ดึงข้อมูลจากผลการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย
         - ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ I110, I119
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต I120, I129
         - ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและไต I130, I131, I132, I139
     3) ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ให้สรุปว่า ผู้ป่วยรายนี้ สีดำ ไม่ว่าระดับความดันโลหิตจะเป็นสีใดก็ตาม

    ต้องการใช้รายงานนี้  loei_report_ht7c.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่านหรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


     2.รายงาน CUSTOM-ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว(ตรวจ FBS) รับบริการในคลินิกพิเศษ แยกตามโซนสี.cds  สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล FBS  ตามภาพ
     เป็นรายงานที่แสดงการมารับบริการในคลินิกพิเศษของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอย่างเดียว และได้ลงทะเบียนคลินิกพิเศษในคลินิกเบาหวาน ประกอบด้วยข้อมูล วันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล, อายุ(ปี), โรคประจำตัว, ที่อยู่, การวินิจฉัยโรค, BP, FBS, HbA1C,  ระดับเบาหวานแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า FBS,ภาวะแทรกซ้อน, จำนวนชนิดยาที่ได้รับ(HT, DM) และค่ายา

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยดึงข้อมูลจากผู้รับบริการในคลินิกเบาหวาน ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า เบาหวาน และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
ดึงข้อมูลจากการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย  E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109,E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149

และต้องมีผลตรวจระดับน้ำตาล FBS
     เรียงลำดับตามวันที่ และเวลาที่มารับบริการ

เกณฑ์แปรผล
     1) ระดับเบาหวาน แปรผลจากค่า FBS คือ สีเขียวแก่ FBS < 125 , สีเหลือง FBS 125-154 , สีส้ม FBS  155-182 , สีแดง FBS >=183
         ถ้ามีผลการตรวจ HbA1C (ให้ใช้ค่า HbA1C แปรผลระดับเบาหวานแทนค่า FBS) คือ สีเหลือง HbA1C < 7 , สีส้ม HbA1C  7-7.9 , สีแดง HbA1C >=8  (รายงานนี้ไม่ได้แยกโซนสี จาก HbA1C ต้องแยกสีเอง)
     2) ภาวะแทรกซ้อน ดึงข้อมูลจากผลการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต E102, E112, E122, E132, E142
         - ภาวะแทรกซ้อนทางตา E103, E113 , E123, E133 , E143
         - ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า E105, E115 , E125 , E135 , E145
     3) ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ให้สรุปว่า ผู้ป่วยรายนี้ สีดำ ไม่ว่าระดับเบาหวานจะเป็นสีใดก็ตาม

    ต้องการใช้รายงานนี้  loei_report_dm7c_fbs.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU

     3. รายงาน CUSTOM-ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ตรวจ FBS) รับบริการในคลินิกพิเศษ แยกตามโซนสี.cds สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล FBS  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงการมารับบริการในคลินิกพิเศษ ของผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งได้ลงทะเบียนคลินิกพิเศษทั้งในคลินิกเบาหวาน, ลงทะเบียนในคลินิกความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยข้อมูล วันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล, อายุ(ปี), โรคประจำตัว,ที่อยู่, การวินิจฉัยโรค, BP,  ระดับความดันโลหิตแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า BP, ระดับน้ำตาล (FBS), HbA1C, ระดับเบาหวานแยกตามโซนสี(เขียวแก่, เหลือง,  ส้ม, แดง) แปรผลจากค่า FBS, ภาวะแทรกซ้อน, จำนวนชนิดยาที่ได้รับ(HT, DM) และค่ายา

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยดึงข้อมูลจากผู้รับบริการในคลินิกเบาหวาน,คลินิกความดันโลหิตสูง  ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า เบาหวาน, ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า ความดันโลหิตสูง และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
ดึงข้อมูลจากการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย  E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, I10, I11O, I119, I120, I129, I130, I131, I132, I139, I151, I152, I158, I159

และต้องมีผลตรวจระดับน้ำตาล FBS
     เรียงลำดับตามวันที่ และเวลา

เกณฑ์แปรผล
     1) ระดับความดันโลหิต แปรผลจากค่า BP คือ สีเขียวแก่ BP < 140/90 , สีเหลือง BP 140-159/90-99 , สีส้ม BP 160-179/100-109 , สีแดง BP >=180/ >=110
     2) ระดับเบาหวาน แปรผลจากค่า FBS คือ สีเขียวแก่ FBS < 125 , สีเหลือง FBS 125-154 , สีส้ม FBS  155-182 , สีแดง FBS >=183
         ถ้ามีผลการตรวจ HbA1C (ให้ใช้ค่า HbA1C แปรผลระดับเบาหวานแทนค่า FBS) คือ สีเหลือง HbA1C < 7 , สีส้ม HbA1C  7-7.9 , สีแดง HbA1C >=8  (รายงานนี้ไม่ได้แยกโซนสี จาก HbA1C ต้องแยกสีเอง)
     3) ภาวะแทรกซ้อน ดึงข้อมูลจากผลการวินิจฉัยโรค  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต E102, E112, E122, E132, E142
         - ภาวะแทรกซ้อนทางตา E103, E113 , E123, E133 , E143
         - ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า E105, E115 , E125 , E135 , E145
         - ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ I110, I119
         - ภาวะแทรกซ้อนทางไต I120, I129
         - ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและไต I130, I131, I132, I139
     4) ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ให้สรุปว่า ผู้ป่วยรายนี้ สีดำ ไม่ว่าระดับความดันโลหิต หรือระดับเบาหวานจะเป็นสีใดก็ตาม

    ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_dmht7c_fbs.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU

     สถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล DTX โปรดติดตาม ตอนต่อไป กำลังเขียนรายงานอีก 2 รายงานครับ...