วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม

     รพ.สต.นาอ้อ อำเภอเมืองเลย ขอรายงานทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-LRT-ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงวันที่ตรวจคัดกรอง, ชื่อ-สกุล, อายุ, มีประจำเดือนครั้งแรก, มีบุตรคนแรก, ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม, ใช้ยาคุมกำเนิด, จำนวนปีที่ใช้, หมดประจำเดือนที่อายุ, จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์, เคยให้นมบุตรอย่างน้อย 4 เดือน, ตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอทุกเดือน, ที่อยู่

   เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะหญิงอายุ 30-70 ปี ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่ตรวจคัดกรอง ที่เลือก
     3) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ตรวจคัดกรอง


     ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_bc_screen1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

     ระบบรายงาน  >> รายงาน Hosxp pcu


     เมื่อนำเข้ารายงานในโปรแกรม HOSXP PCU  สามารถเรียกใช้รายงานได้ที่เมนู
     รายงาน  >> Report Central  >> module: Worker