วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายงานรายชื่อผู้พิการ


     รพ.สต.โพน  อำเภอเชียงคาน  ขอรายงานรายชื่อผู้พิการ ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้พิการ (แยกรายหมู่บ้าน)    ตามภาพ
     เป็นรายงานที่แสดงชื่อ-สกุล, เลขบัตรประชาชน, วดป.เกิด, อายุ, บ้านเลขที่, วันที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ (พม.) ,เลขที่ผู้พิการ, ความพิการ, สาเหตุ, ลักษณะความพิการ, อวัยวะ, ระดับความพิการ

     แสดงข้อมูลตามหมู่บ้านที่เลือก ไม่รวมคนที่เสียชีวิตแล้ว
     เรียงลำดับตามบ้านเลขที่

   ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU