วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

การแก้ไขให้ปัญหาการส่งออกแฟ้ม DEATH ไม่ส่งออกสาเหตุการตาย CDEATH

     ผลการตรวจสอบการส่งออก43 แฟ้ม ของ รพ.สต. พบว่าแฟ้ม DEATH   สาเหตุการตาย CDEATH ส่งออกเป็นค่าว่าง ตามภาพตรวจสอบตาราง rpt_504_name  พบว่า ฟิลด์ icd10 เป็นค่าว่าง ตามภาพ


แก้ไขตาราง rpt_504_name  พบว่า ฟิลด์ icd10 เป็นค่าว่าง ตามภาพ


ทำการส่งออก43 แฟ้ม ใหม่  ตามภาพ     ขอขอบคุณทีมโรงพยาบาลวังสะพุง (เล็ก อุ้ย จุ้ย) ที่แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ครับ