วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เก็บมาฝาก

ตั้งชื่อเรื่องเก็บมาเล่า เนื่องจากไปอ่านในเวปไซต์ OP ของ สปสช. ซึ่งพี่ชัยวัฒน์ ได้เล่าประสบการณ์การตรวจข้อมูลแล้วเก็บมาเล่าอีกที มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เรื่องเล่าจากประสบการณ์การตรวจสอบข้อมูล http://op.nhso.go.th/op/webboard/eBoardView.do?id=4753 และ ตอนที่ 2 ตรวจข้อมูลอย่างไร? ข้อมูลแบบไหนที่น่าสนใจ? http://op.nhso.go.th/op/webboard/eBoardView.do?id=4760 เห็นว่าน่าสนใจอยากให้ทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจค่ะ เลยเก็บมาฝาก

แผนงานปี 55 ชาว ICT

หลาย ๆ คนถามว่า ทำไม สสจ.เลย รวมทั้งงาน ICT เงียบหายกันไปหมด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม blog HOSxP ทีมเมืองเลย ทุกท่านค่ะว่า ระหว่างนี้จังหวัดกำลังทบทวนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดงาน อาจก้าวล่วงไปถึงตัวชี้วัดรายบุคคลในหลาย ๆ งาน รวมทั้งงาน ICT ด้วยค่ะ ซึ่งแผนงานของงาน ICT ในปีนี้นั้นเรามีเข็มมุ่งคือการพัฒนาคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค และการพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดเลย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ) ในเป้าประสงค์ที่ 4 (หน่วยงานทุกระดับมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ) กลยุทธ์ที่ S4.4 (พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ) รวมทั้งตอบโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพในเรื่องคุณภาพชุดข้อมูลมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไปพร้อม ๆ กันค่ะ
ทั้งนี้ในช่วงต้นปีงบประมาณนี้ เราได้มีการบูรณาการกับงานต่าง ๆ ใน สสจ. ทั้งเรื่องการจัดอบรมด้าน IT และความซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งจะส่งผลถึงการที่จะต้องปรับกระบวนงานบางเรื่องบางอย่าง โดยหัวหน้างานและนักวิชาการใน สสจ. จะมีการเรียนรู้โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU ไปพร้อม ๆ กับการซักถามกันเรื่องระบบข้อมูล และกระบวนงานที่ควรปรับปรุง ทั้งนี้ผู้นิเทศจะต้องช่วยให้หน่วยบริการนำ IT มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน ไม่ใช่สร้างภาระในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลถึงค่าตอบแทนที่หน่วยบริการจะได้รับจากเรื่องคุณภาพข้อมูล และ PP Special group ต่าง ๆ รวมทั้งเรื่อง OP Visit ด้วยนะ
งานนี้ผู้บริหารไฟเขียวเต็มที่ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน งานนี้ "เอาอยู่" แน่นอน

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานทะเบียนผู้รับบริการฝากครรภ์ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก

วันนี้มีรายงานมาแจกครับ คือ รายงาน CUSTOM-PCU ทะเบียนผู้รับบริการฝากครรภ์ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก

รายงานนี้ ทีมนิเทศงาน EPI สสจ.เลย (พี่ป้อม) จะใช้ตรวจสอบผู้มารับบริการในวัน... (คลินิกฝากครรภ์) ว่า มีใครบ้าง, อยู่ที่ไหน, ได้รับวัคซีน TT เข็มที่... หรือ dTANC เข็มที่... , Lot no. อะไร ครับ..

(ขวดที่...) ในโปรแกรมยังไม่มีที่ให้บันทึกข้อมูล นะครับ..


โหลดรายงาน CUSTOM-PCU ทะเบียนผู้รับบริการฝากครรภ์ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก.cds
กันได้ที่นี่ครับ ** anc-vac.zip**


เมื่อโหลดไฟล์ได้แล้ว ให้แตกไฟล์ก่อน แล้วนำเข้ารายงาน
ที่เมนู Tools == Report Designer == Import Report

หรือ สามารถโหลดคู่มือการนำเข้ารายงาน ได้ที่นี่ครับ** import-report.zip**

เมื่อนำเข้ารายงานเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปดูรายงานได้
ที่เมนู รายงาน == Report Central == ที่ module : Loei_report
นะครับ..

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การโอนคนไข้จาก person_chronic ไปยัง clinicmember ปีงบ 2555

การบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในโปรแกรม HOSxP_PCU

ให้บันทึกข้อมูลที่เมนูระบบงานเชิงรับ === เมนู ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน

จะปรากฏหน้าจอทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ความดัน ซึ่งไม่มีข้อมูลเลย
ทั้ง ๆ ที่ รพ.สต. ได้ลงทะเบียนเบาหวาน/ความดัน ไว้ในบัญชี 1 ในข้อมูลบุคคล ที่เมนู โรคประจำตัว(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) แล้ว
ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยได้ ถ้าไม่ทำการลงทะเบียนใหม่

มีวิธีการโอนข้อมูลโรคประจำตัว(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) จากบัญชี 1 ไปไว้ในทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน ใช้ได้เฉพาะโปรแกรม HOSxP_PCU เท่านั้น และต้องเป็น โปรแกรม HOSxP_PCU Version 53.9.25 ขึ้นไปนะครับ

ทำตามขั้นตอนแล้วกันนะครับ ทำทีละชุดนะครับ
ก่อนทำก็อย่าลืม Backup ข้อมูล ไว้ก่อนนะครับ.. จะได้ไม่ว่ากัน

ให้ copy คำสั่ง 3 ชุดนี้ไป Run ใน SQL Query ในโปรแกรม HOSxP_PCU ทีละชุดคำสั่ง
ให้ copy คำสั่งทีละชุด แล้ววางใน SQL Query แล้วกดปุ่ม Exec ทำทีละคำสั่ง จนครบทั้ง 3 ชุด นะครับ..

code ชุดที่1 เป็นการเพิ่มคอลัมน์ hn ในตาราง person_chronic (ชุดคำสั่งนี้ใช้กับฐานข้อมูล HN 7 หลัก)

ALTER TABLE `person_chronic`
ADD COLUMN `hn` varchar(7) NULL FIRST

อย่าลืมตรวจสอบว่า รพ.สต. ท่านใช้ฐานข้อมูล HN กี่หลัก
ถ้าใช้HN 8 หลัก ก็ให้แก้ชุดคำสั่งข้างบนจาก `hn` varchar(7) ให้เป็น `hn` varchar(8)


code ชุดที่2

UPDATE person_chronic pc
INNER JOIN person p on p.person_id=pc.person_id
set pc.hn=p.patient_hn

code ชุดที่3

INSERT INTO clinicmember(clinicmember_id,clinic,hn,regdate,lastvisit,begin_year,clinic_member_status_id)
SELECT person_chronic_id,clinic,hn,regdate,last_update,begin_year,clinic_member_status_id
from person_chronic
WHERE clinic in("001","002")

อันดับสุดท้ายก็สามารถเข้าใช้เมนูนี้ได้แล้วครับ
อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนที่โอนมาว่าครบถ้วนหรือไม่ (บางฟิลด์ขาดไป)
ในส่วนที่เกินมา หรือผู้ป่วยเสียชีวิต ก็จะลืมจำหน่ายออกจากทะเบียน... นะครับ

คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคเบาหวาน

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก ฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (ตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2555

พิ่มมาใหม่ 3 แฟ้ม คือ NCDCREEN (19) , CHRONICFU (20) , LABFU (21)

ในโปรแกรม HOSxP / HOSxP_PCU ก็มีการปรับปรุงระบบการบันทึกการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ในกลุ่มประชากรทั่วไป, ระบบการจัดบริกลดเสี่ยง ในประชากรกลุ่มเสี่ยง, ระบบการส่งต่อเพื่อรับการขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง, ทะเบียนคนไข้เบาหวาน ความดันใหม่ครับ สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อน สามารถแสดงกราฟผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และที่สำคัญสามารถ export ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน เพื่อส่งให้ สปสช. ได้อีกด้วย


โหลดคู่มือ NCD For HOSxP กันได้ที่นี่ครับ ** NCD For HOSxP.zip**

โหลดคู่มือ NCD For HOSxP_PCU กันได้ที่นี่ครับ ** NCD For HOSxP_PCU.zip**

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การทำ Mapping รหัสอาชีพ ทีมด่านซ้าย

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รหัสอาชีพปรับตามโครงสร้าง สนย.ปี 2555


การปรับข้อมูลรหัสอาชีพให้ตรงตามโครงสร้างของ สนย. ปี 2555 ทำเอาหลายๆท่านปวดเศียรเวียนเกล้าไม่น้อยนะครับว่าจะปรับยังไง เพราะอาชีพค่อนข้างจะแยกย่อยและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ชื่อก็ไม่ตรงกับที่มีอยู่เดิมในตาราง HOSxP วันนี้มีคำอธิบายในเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกับครับ..


ตารางที่เกี่ยวข้องกับรหัสอาชีพมี 2 ตารางคือ occupation และ provis_occupa ตาราง occupation เป็นข้อมูลอาชีพเดิมที่เป็นรหัสอาชีพของมหาดไทย ซึ่งเมื่อเราติดตั้ง HOSxP หรือ HOSxP PCUตารางนี้คงไม่ได้แก้ไขอะไรกันอยู่แล้วละครับ มีให้ใช้ยังไงก็ใช้กันแบบนั้น พอปี 2555 สนย.มีการปรับโครงสร้างของตารางอาชีพใหม่ ทำให้แอดมึนต้องกินยาแก้ปวดหัวกันบ่อยๆ โดยเฉพาะที่จะต้องไป mapรหัสให้ตรงกันซึ่งมีการใช้ภาษาเทพมากขึ้น เลือกยากเสียจริงๆ ครับ แต่หนทางก็ไม่ถึงกับเจอทางตันซะทีเดียว ทาง สปสช.มีเอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างอาชีพตามรหัสอาชีพ ที่เรียกกันว่า ISCO-08 กับรหัสของมหาดไทยให้ทุกท่านได้นำไปเปรียบเทียบกันดูง่ายขึ้น..

รายละเอียดโครงสร้างอาชีพ ISCO-08 เปรียบเทียบกับของมหาดไทย


แต่ไหนๆ ทางทีมด่านซ้ายก็เสียเวลาทำไปเกือบครึ่งค่อนวัน ไม่อยากให้พวกเราต้องเสียเวลา ไปเริ่มกันใหม่ เลยขออนุญาตแจกเอาไปให้ใช้กันได้เลย ในตารางที่แจกให้ดาวโหลดมีด้วยกัน 3ไฟล์ครับ คือ occupation , provis_occupa และ รายละเอียดโครงสร้างอาชีพที่เป็น pdf เผื่อบางท่านไม่แน่ใจจะลองตรวจสอบดูอีกทีก็ไม่ว่ากัน


โหลดกันได้ที่นี่ครับ ** รหัสอาชีพ 21 แฟ้ม ปี2555.zip**

HOSxPMAN

สำหรับแห่งที่ยังไม่ได้ทำ หลังจากโหลดไฟล์ --- ให้แตกไฟล์ก่อน แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้
1) ไปที่เมนู Tools --- SQL Query
2) ที่ช่อง Open Table พิมพ์ occupation กดปุ่ม Run
3) แก้คำสั่ง select * from occupation เป็น delete from occupation
4) กดปุ่ม Exec --- Confirm คลิก Yes จะปรากฏ Execute done คลิก OK
5) แก้ไขคำสั่ง delete from occupation เป็น select * from occupation
6) กดปุ่ม Run (ข้อมูลในตาราง occupation จะหายไป
7) กดปุ่ม Open เลือกไฟล์ occupation.cds จากไฟล์ที่แตกไฟล์ไว้ (ทีมด่านซ้าย)
8) กดปุ่ม Append --- รอจน... เสร็จ
9) กดปุ่ม Update---- Confirm คลิก Yes --- รอจน...Update done --- OK

แล้วทำ ตามข้อ 2 - 9 กับตาราง provis_occupa.cds

การทำ Mapping (กำหนดรหัสพื้นฐาน ศาสนา การศึกษา สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)

ตอนที่แล้วได้ทำการ Mapping รหัสอาชีพกันแล้ว หวังว่าคงทำเสร็จแล้วนะครับ ในตอนนี้มาว่ากันต่อในการทำ Mapping รหัสศาสนา การศึกษา สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีขั้นตอน ดังนี้

1) คลิกเมนู Tools --- ส่งออก 18 แฟ้ม --- ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555

2) คลิกที่ปุ่ม : กำหนดรหัสพื้นฐาน

การกำหนดรหัสส่งออกศาสนา

1) คลิกที่เมนู : ศาสนา

ข้อสังเกต รหัสส่งออกเป็น 1 หลัก และยังไม่มีชื่อส่งออก

2) คลิกเลือกชื่อส่งออก จาก list menu (ตามภาพ)
ข้อสังเกต พราหมณ์ไม่มี ให้เลือกฮินดูแทน

3) คลิกปุ่ม : บันทึก

การกำหนดรหัสส่งออกการศึกษา

1) คลิกที่เมนู : การศึกษา

ข้อสังเกต ยังไม่มีรหัสส่งออก

2) คลิกเลือกรหัสส่งออก จาก list menu (ตามภาพ)

ข้อสังเกต มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มี ให้เลือกมัธยมศึกษาแทน, ปวส. ไม่มี ให้เลือกปริญญาตรีแทน

3) คลิกปุ่ม : บันทึก

การกำหนดรหัสส่งออกสถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1) คลิกที่เมนู : สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ข้อสังเกต ยังไม่มีรหัสส่งออก

2) คลิกเลือกรหัสส่งออก จาก list menu (ตามภาพ)

ข้อสังเกต ออกจากพื้นที่ ไม่มี ให้เลือกไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล)แทน


3) คลิกปุ่ม : บันทึก

เสร็จขั้นตอนการทำ Mapping รหัสศาสนา การศึกษา สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กำหนดรหัสพื้นฐาน (Mapping) ในโปรแกรม HOSxP_PCU

ก่อนส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555 จะต้องไปทำการ Mapping (กำหนดรหัสพื้นฐานอาชีพ ศาสนา การศึกษา สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) ในโปรแกรม HOSxP_PCU ก่อน เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งออกมามีโครงสร้างฐานข้อมูลถูกต้อง ตามมาตรฐาน มีขั้นตอน ดังนี้

คลิกเมนู Tools --- ส่งออก 18 แฟ้ม --- ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555

คลิกที่ปุ่ม : กำหนดรหัสพื้นฐาน

การกำหนดรหัสส่งออกอาชีพ

เป็นการกำหนดให้รหัสอาชีพ จากที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 3 หลัก ให้ส่งออกเป็น 4 หลัก ตามโครงสร้าง สนย. ปี 2555

1) คลิกที่เมนู : อาชีพ
ข้อสังเกต รหัสส่งออกเป็น 3 หลัก และ ชื่อส่งออกยังไม่มี

2) คลิกที่ปุ่ม : Auto match
ข้อสังเกต รหัสส่งออกเป็น 4 หลัก และ มีชื่อส่งออกแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกรหัสอาชีพ

3) การกำหนดรหัสส่งออก (ที่ยังว่างอยู่) กรณีมีการกรอกข้อมูลอาชีพนั้น ๆ ต้องกำหนดเอง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย, เกษตรกรรม, กสิกรรม ( สามารถค้นรหัสส่งออก ได้จากไฟล์ รหัสอาชีพที่เทียบรหัสมหาดไทย_1-08-2011.pdf )

อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้รหัส 2310
เกษตรกรรม, กสิกรรม ได้รหัส 6111

4) นำรหัส ที่ค้นได้ บันทึกลงในช่องรหัสส่งออก เมื่อได้บันทึกรหัสส่งออก ครบทุกตัวตามที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม : บันทึก
เสร็จขั้นตอนการทำ Mapping (กำหนดรหัสพื้นฐาน อาชีพ) ให้ส่งออกข้อมูลเป็น 4 หลัก ตามโครงสร้าง สนย. ปี 2555

ส่วนการทำ Mapping (กำหนดรหัสพื้นฐาน ศาสนา การศึกษา สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) ติดตามในตอนต่อไป


รายการมาตรฐานอาชีพ

นฤพล, 28 ตุลาคม 2554 เวลา 12:44:20 น.

สอบถามข้อมูลรายการมาตรฐานอาชีพ

ตอนนี้ทำการจับคู่อาชีพ ให้กับโปรแกรมที่ใช้อยู่ในรพ. แต่ไม่พบในรายการอาชีพมาตรฐาน ที่สปสช และ สนย กำหนดมาให้ จะทำอย่างไร

ตัวอย่างอาชีพที่มีในโปรแกรมแต่ไม่มีในรายการมาตรฐาน


-ในปกครอง

-นักเรียน

-นักศึกษา

-ข้าราชการบำนาญ

-ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นๆ

-ข้าราชการอื่นๆ

-อื่นๆ


ล้วนแต่เป็นอาชีพหลักๆทั้งสิ้น แต่กลับไม่มีให้จับคู่รหัส

และกรณีที่ไม่มีอาชีพ จะทำยังไง เพราะหา รายการมาตรฐานที่ระบุว่า ไม่มีอาชีพ หรืออาชีพอื่นๆ ก็ไม่พบ

ใครรู้ช่วยตอบไหน

ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา , 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18:42:32 น.

เรียนทุกท่านครับ

ทาง สนย.(ศูนย์รหัสมาตรฐาน)ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสอาชีพ ที่มีการเทียบกับรหัสอาชีพของมหาดไทย ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นตัวอย่างที่นำไป map รหัสอาชีพของท่านได้ และมีรายการรหัสของนักเรียน ,การไม่มีอาชีพ และอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ทาง สนย. แจ้งว่ายังมีบางรหัสที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมอีก

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/รหัสอาชีพที่เทียบรหัสมหาดไทย_1-08-2011.pdfวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ส่งออก 21 แฟ้ม สนย. ปี 2555 แล้ว error card... .cds

ส่งออก 21 แฟ้ม แล้ว error ตามภาพ แก้อย่างไร.....


จากการตรวจสอบฐานข้อมูลหลายแห่ง พบว่า หมู่ที่ ของบ้านนอกเขต ข้อมูลเป็นไม่ใช่เลข 0 (โดยว่างไว้ หรือเป็นเลขอื่น) ดังภาพ

วิธีแก้ปัญหา ให้ไปที่เมนู บัญชี 1 คลิกเลือกบ้านนอกเขต
1) คลิกปุ่มแก้ไขหมู่บ้าน
2) หมูที่ พิมพ์เลข 0
3) คลิกปุ่มบันทึก

ก็จะส่งออก 21 แฟ้ม สนย. ปี 2555 ได้แล้วครับ... แต่ก่อนที่ท่านจะส่งออก 21 แฟ้ม สนย. ปี 2555
จะต้องไปกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (Mapping) ก่อน ติดตามในตอนต่อไป