วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานความครอบคลุม และทะเบียนผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

     สืบเนื่องจากมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตอนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กำหนดมาตรฐานให้บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI  และสามารถตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  เช่น  Print Out รายงานมาตรวจสอบกับทะเบียนให้บริการ หรือตรวจสอบจาก Family Folder
เปรียบเทียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้  กอรปกับผู้นิเทศงานจาก สคร. / สสจ.เลย ต้องการทะเบียนการได้รับวัคซีนเมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่  เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมวัคซีนของหมู่บ้านที่เกิดโรค

     จากโจทย์ดังกล่าว  ผมจึงได้ออกแบบและเขียนรายงานความครอบคลุมวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้

     1. CUSTOM-รายงานความครอบคลุมวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(รับบริการที่นี่ และที่อื่น)


     2. CUSTOM-รายงานความครอบคลุมวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(รับบริการที่นี่ และที่อื่น)


     รายงาน 1 และ 2 เป็นรายงานแสดงความครอบคลุมวัคซีน รายหมู่บ้าน, จำนวนประชากรตามช่วงวันเดือนปีเกิดที่ต้องการ, โดยประชากรนับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต, มีประเภทการอยู่อาศัยเป็น 1 , 3 เท่านั้น (1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต), จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนตามรายการวัคซีน(ซึ่งนับรวมทั้งบริการที่นี่ และที่อื่น), คิดเป็นร้อยละ

     3. CUSTOM-ทะเบียนผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(รับบริการที่นี่ และที่อื่น)  EPI1.cds


     4. CUSTOM-ทะเบียนผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(รับบริการที่นี่ และที่อื่น)  EPI1.cds


     รายงาน 3 และ 4 เป็นรายงานแสดงข้อมูลตามหมู่บ้านที่เลือก, ประชากรตามช่วงวันเดือนปีเกิดที่ต้องการโดยประชากรเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต, มีประเภทการอยู่อาศัยเป็น 1 , 3 เท่านั้น (1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต), ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, อายุ(ปี-เดือน-วัน), วันเดือนปีที่ได้รับวัคซีนตามรายการวัคซีน
    - ถ้ารับบริการที่นี่ : แสดงแถวบน (สีน้ำเงิน)
    - ถ้ารับบริการจากที่อื่น : แสดงแถวล่าง (สีดำ)
    - ถ้าแสดงวันที่รับบริการทั้งแถวบน, แถวล่าง หมายถึง คีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน  (ต้องแก้ไข)


     person_id  หรือ HN  สามารถใช้ในการค้นหาประชากร ได้ที่เมนู : บัญชี 1  --> ปุ่ม : ค้นหา/แก้ไข
รายงานทั้ง 4 รายงาน ส่งให้ทางกล่องรับ-ส่งหนังสือแล้ว (ถ้ายังไม่ได้รับ แจ้งมาทาง mail  ครับ)
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

แก้ไขรหัสเชื้อชาติ

เปลี่ยนรหัสเชื้อชาติด้วยนะครับ จากการตรวจสอบ พบว่า รหัส 000 ไม่ระบุ เปลี่ยนเป็น 999 ไม่ระบุ  และรหัส 001 เปลี่ยนเป็น 126 บริติช อังกฤษ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.55.9.10

     สำหรับ รพ.สต. ที่ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน สิงหาคม 2556 แล้ว  ขอให้ปรับปรุงเวอร์ชั่น
เป็น HOSxP_PCU version: 3.55.9.10  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table


What new in :  HOSxP_PCU version: 3.55.9.10
     - แก้ไข Bug การคีย์ข้อมูลแพทย์แผนไทย (แก้ไขตั้งแต่ version: 3.55.8.24  แล้ว)ดาวโหลดไฟล์  HOSxP_PCU_Setup_3.55.9.10.rar  คลิกที่นี่ครับ