วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งาน ICT สสจ.เลยได้เพิ่มช่องทางในการ Download รายงาน


      งาน ICT สสจ.เลยได้เพิ่มช่องทางในการ Download รายงานที่ทีม It-thailoei
ได้ออกแบบ/เขียนรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถโหลดรายงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/   ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1   การลงทะเบียนสมัครขอใช้งานระบบ

     1. ที่ระบบรายงาน    >>  รายงาน HOSxP PCU    ตามภาพ


   
     2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ แจ้งให้ login หรือ Register ก่อนเข้าใช้งาน
ในกรณีใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่ Register  >> เพื่อลงทะเบียนสมัครขอใช้งานระบบ   ตามภาพ     3. หลังจากที่ทีม ICT  สสจ.เลย  ได้ตรวจสอบการสมัครขอใช้งานระบบของท่านแล้ว
แล้วอนุญาตให้ท่านใช้งานระบบ >> ท่านจึงจะมีสิทธิใช้งาน(โหลดรายงานได้)


ขั้นตอนที่ 2   การ login เข้าใช้งาน

     1. ที่ระบบรายงาน    >>  รายงาน HOSxP PCU
     2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ แจ้งให้ login หรือ Register ก่อนเข้าใช้งาน
ในกรณีได้รับการอนุญาตให้ใช้งานระบบแล้ว  >> ให้คลิกที่ login
     3. จะปรากฏหน้าจอ รายงานต่าง ๆที่ทีม It-thailoei  >>  Upload ไว้แล้ว   ตามภาพ
   วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายงาน CUSTOM-ทะเบียนผู้รับบริการฝากครรภ์ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก(TT, dT)

     มีรายงานที่เกี่ยวกับวัคซีน เขียนเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติมอีกรายงาน  คือ

     8. ชื่อรายงาน: CUSTOM-ทะเบียนผู้รับบริการฝากครรภ์ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก(TT, dT).cds     เป็นรายงานแสดงข้อมูลผู้มารับบริการฝากครรภ์ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก  ตามวันที่รับบริการใน One stop servive  แสดงข้อมูลการมารับบริการ ประกอบด้วยข้อมูลวันที่มารับบริการ, ชื่อ - สกุล, ที่อยู่, HN, อายุ(ปี), Cheif complaint, น้ำหนัก, ส่วนสูง, วันที่ลงทะเบียน, ครรภ์ที่, อายุครรภ์, LMP, EDC, วัคซีนบาดทะยักที่ได้รับเป็นวัคซีน TT หรือ dT  คือ "Y"  เลข Lot No.  วันที่นัดครั้งต่อไป และคลินิกที่นัด

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก
     เรียงลำดับตามวันที่
   
     ต้องการใช้รายงานนี้...
ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่านครับ...


วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายงานทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี


     ตามที่งาน ICT สสจ.เลย ได้แจกรายงาน CUSTOM-PCU ทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กแรกเกิด - 5 ปี     ซึ่งรายงานนี้มีข้อผิดพลาด คือจะแสดงรายชื่อเด็กแรกเกิด - 5 ปี ตามวันที่รับบริการใน One stop servive ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรับบริการสร้างเสริมภูิคุ้มกันโรค หรือรับบริการรักษาพยาบาล/ทำแผล/รับยา/อื่นๆ  ทำให้ยากแก่การตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน

     เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมจึงออกแบบ/เขียนรายงานทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปีใหม่  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คือ

     CUSTOM-ทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี.cds     เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี แสดงข้อมูลการมารับบริการ ประกอบด้วยข้อมูลวันที่มารับบริการ, HN, ชื่อ - สกุล, ที่อยู่, อายุ(ปี-เดือน), Cheif complaint, วัคซีนที่ได้รับ(Y),  Lot No. และวันที่นัดครั้งต่อไป

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยมีเงื่อนไขว่าในช่อง Cheif complaint: จะต้องคีย์ว่า "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค"  หรือ  "รับวัคซีน"  หรือ  "ฉีดวัคซีน"  หรือ  "รับวัคซีนเด็ก 0-5 ปี"
     เรียงลำดับตามวันที่

   
     รายงานตัวใหม่นี้จะแจกให้กับ Admin อำเภอ ในวันที่ 7 พ.ย. 55 นี้ ครับ...