วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม DRUG

     แฟ้ม DRUG  เก็บรายละเอียดการให้เวชภัณฑ์แก่ผู้ที่มารับบริการ  ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ
จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

     รายงานการตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามภาพ


     จากรายงานการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม DRUG  พบว่า  ข้อมูลที่ไม่ผ่าน คือ
        - จำนวนยาที่จ่าย  (รายละเอียดการตรวจสอบ: เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์)
        - ราคาขาย  (รายละเอียดการตรวจสอบ: เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์)
        - ราคาทุน  (รายละเอียดการตรวจสอบ: เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์)
        - รหัสยา 24 หลัก  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสยา 24 หลัก)  
        - หน่วยนับของยา  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.)
        - ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ  (รายละเอียดการตรวจสอบ: ไม่เป็นค่าว่าง)
        - วันเดือนปีที่ปรับปรุง  (รายละเอียดการตรวจสอบ: (YYYYMMDDHHMMSS)/ ค.ศ.)

     ผมได้เขียนรายงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแฟ้ม DRUG  พบปัญหา/ข้อบกพร่องของการคีย์ข้อมูล  ดังนี้
      (1)  หน่วยนับ (สนย.)  เป็นค่าว่าง
      (2)  รหัสยา 24 หลัก  ไม่ครบ 24 หลัก, เป็นค่าว่าง
      (3)  ไม่มีราคาทุน
      (4)  ไม่มีราคาขาย
      (5)  จำนวนสั่งใช้เริ่มต้น  เป็นค่าว่าง
      (6)  จำนวนยาที่จ่าย  เป็นค่าว่าง

     1. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่หน่วยนับ(สนย.) มีค่าว่าง


     เป็นรายงานที่แสดง ลำดับ, icode, ชื่อยา, ความแรง, ราคาทุน, ราคาขาย, รหัสมาตรฐาน 24 หลัก,
ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty), หน่วยนับ, หน่วยนับ (สนย.)  ใช้ตรวจสอบข้อมูล
     - หน่วยนับ (สนย.) ---> ไม่เป็นค่าว่าง
     - ราคาทุน, ราคาขาย ---> เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์
     - รหัสมาตรฐาน 24 หลัก ---> ไม่เป็นค่าว่าง (รหัสยา 24 หลัก)
     - ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty) ---> ไม่เป็นค่าว่าง
  

     หน่วยนับ (สนย.) ---> ต้องเป็นรหัส 3 หลัก (provis_medication_unit_code) ตาราง provis_medication_unit   ตามรูป

     2. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่ไม่มีรหัสมาตรฐาน 24 หลัก

     เป็นรายงานที่แสดง ลำดับ, icode, ชื่อยา, ความแรง, ราคาทุน, ราคาขาย, ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty), หน่วยนับ, หน่วยนับ (สนย.) , รหัสมาตรฐาน 24 หลัก  ใช้ตรวจสอบข้อมูล  
      - รหัสมาตรฐาน 24 หลัก ---> ไม่เป็นค่าว่าง (รหัสยา 24 หลัก)
      - ราคาทุน, ราคาขาย ---> เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์
      - ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty) ---> ไม่เป็นค่าว่าง
      - หน่วยนับ (สนย.) ---> เป็นรหัส 3 หลัก

     3. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่ไม่มีราคาทุน (unitcost)
     เป็นรายงานที่แสดง ลำดับ, icode, ชื่อยา, ความแรง, รหัสมาตรฐาน 24 หลัก, หน่วยนับ, หน่วยนับ (สนย.), ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty), ราคาขาย, ราคาทุน  ใช้ตรวจสอบข้อมูล  
      - ราคาทุน, ราคาขาย ---> เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์
      - รหัสมาตรฐาน 24 หลัก ---> ไม่เป็นค่าว่าง (รหัสยา 24 หลัก)
      - ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty) ---> ไม่เป็นค่าว่าง
      - หน่วยนับ (สนย.) ---> เป็นรหัส 3 หลัก

     4. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่ไม่มีราคาขาย (unitprice)


     เป็นรายงานที่แสดง ลำดับ, icode, ชื่อยา, ความแรง, รหัสมาตรฐาน 24 หลัก, หน่วยนับ, หน่วยนับ (สนย.), ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty), ราคาทุน, ราคาขาย  ใช้ตรวจสอบข้อมูล  
      - ราคาทุน, ราคาขาย ---> เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์
      - รหัสมาตรฐาน 24 หลัก ---> ไม่เป็นค่าว่าง (รหัสยา 24 หลัก)
      - ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty) ---> ไม่เป็นค่าว่าง
      - หน่วยนับ (สนย.) ---> เป็นรหัส 3 หลัก

     5. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่มีจำนวนสั่งใช้เริ่มต้น  เป็นค่าว่าง


     เป็นรายงานที่แสดง ลำดับ, icode, ชื่อยา, ความแรง, รหัสมาตรฐาน 24 หลัก, หน่วยนับ, หน่วยนับ (สนย.), ราคาทุน, ราคาขาย, ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty)  ใช้ตรวจสอบข้อมูล
      - ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ (packqty) ---> ไม่เป็นค่าว่าง
      - หน่วยนับ (สนย.) ---> เป็นรหัส 3 หลัก
      - รหัสมาตรฐาน 24 หลัก ---> ไม่เป็นค่าว่าง (รหัสยา 24 หลัก)
      - ราคาทุน, ราคาขาย ---> เป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่มีค่ามากกว่าศูนย์

     6. รายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้รับบริการที่ไม่คีย์ข้อมูลจำนวนยาที่ได้รับ


     เป็นรายงานที่แสดง ลำดับ, วันที่รับบริการ, HN, ชื่อ-สกุล, icode, ชื่อยา, หน่วยนับ, หน่วยนับ (สนย.),
จำนวนยาที่ได้รับ, ราคา ใช้ตรวจสอบข้อมูล
      - จำนวนยาที่ได้รับ ---> ไม่เป็นค่าว่าง
       - หน่วยนับ (สนย.) ---> เป็นรหัส 3 หลัก

     ให้ใช้รายงานนี้  ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายยาเมื่อคีย์ข้อมูลบริการวันนั้นเสร็จแล้ว  หรือ
ใช้ตรวจสอบข้อมูลช่วงวันที่ ถึงวันที่ ตามงวดที่ส่งออก 21 แฟ้ม ให้ สสจ.เลย


วิธีแก้ปัญหา
     กรณีที่ (1)  หน่วยนับ (สนย.)  เป็นค่าว่าง
     กรณีที่ (2) รหัสยา 24 หลัก  ไม่ครบ 24 หลัก, เป็นค่าว่าง
     กรณีที่ (3) ไม่มีราคาทุน
     กรณีที่ (4) ไม่มีราคาขาย
     กรณีที่ (5) จำนวนสั่งใช้เริ่มต้น  เป็นค่าว่าง

     เข้าเมนู Tools ---> System setting  ---> เมนู : ยา
        ค้นหา : ชื่อยา  คลิกปุ่ม: ค้น ---> คลิกชื่อยา
        คลิกปุ่ม: แก้ไข  ---> แก้ไขข้อมูลยา ได้แก่ หน่วยนับ, ราคาขาย, ประเภท, วิธีการใช้ปกติ, จำนวนสั่งใช้เริ่มต้น, ราคาทุน, packqty, รหัสมาตรฐาน (24 หลัก), หน่วยนับ (สนย.)    ให้เรียบร้อย แล้ว              คลิกปุ่ม: ตกลง
        ค้นหา : ชื่อยา(ตัวใหม่)  คลิกปุ่ม: ค้น ---> ... แล้ว คลิกปุ่ม: ตกลง

     รหัสยา 24 หลัก  ตรวจสอบได้จาก ฐานข้อมูลมาตรฐานรหัสยา
         ข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ยาพร้อมรหัสมาตรฐานข้อมูล (07/12/54)  ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่  

     กรณีที่ (6) จำนวนยาที่จ่าย  เป็นค่าว่าง
     เข้าเมนู ระบบงานเชิงรับ --> One stop service
     ข้อมูลวันที่ :  , ถึงวันที่ : ให้ Drop Down เลือก วันที่
     HN : คลิกในช่องสี่เหลี่ยม แล้วเคาะ space bar 1 ครั้ง --> ค้นหา (ชื่อ - HN)  คลิกปุ่ม: พิมพ์เลข HN  
หรือ ชื่อ(จากรายงาน) ในช่องสี่เหลี่ยม --> คลิกชื่อ-นามสกุล ที่ต้องการแก้ไข แล้ว คลิกปุ่ม: ตกลง
คลิกปุ่ม: แก้ไขรายการ --> คลิกแทบ Medication --> แก้ไขจำนวนยาที่จ่าย ให้ถูกต้อง  แล้ว คลิกปุ่ม: บันทึก


สามารถโหลดรายงาน
   1. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่หน่วยนับ(สนย.) มีค่าว่าง  คลิกที่นี่  loei_report_chkdrug1.rar

   2. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่ไม่มีรหัสมาตรฐาน 24 หลัก  คลิกที่นี่  loei_report_chkdrug2.rar

   3. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่มีจำนวนสั่งใช้เริ่มต้น  เป็นค่าว่าง  คลิกที่นี่  loei_report_chkdrug3.rar

   4. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่ไม่มีราคาขาย (unitprice)  คลิกที่นี่  loei_report_chkdrug4.rar

   5. รายงาน CUSTOM-รายชื่อยาที่มีจำนวนสั่งใช้เริ่มต้น  เป็นค่าว่าง  คลิกที่นี่  loei_report_chkdrug5.rar

   6. รายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้รับบริการที่ไม่คีย์ข้อมูลจำนวนยาที่ได้รับ
  คลิกที่นี่  loei_report_chkdrug6.rar

     รายงานส่งออก Excel ได้ทุกรายงาน ครับ...


วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสำรวจข้อมูลแฟ้ม DEATH

     แฟ้ม DEATH  เก็บรายละเอียดการเสียชีวิตของบุคคล  ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง  ส่งข้อมูลปีละครั้ง  (สำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555 ---> ส่งจังหวัดอย่างช้าภายในเดือน  15  สิงหาคม 2555 นี้)

     รายงานการตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามภาพ

     จากรายงานการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม DEATH  พบว่า  ข้อมูลที่ไม่ผ่าน คือ
        - เลขที่บัตรประชาชน  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิง cid ในแฟ้ม Person)
        - วันที่ตาย  (รายละเอียดการตรวจสอบ: : YYYYMMDD)
        - โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_a  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัส ICD10 TM)
        - สาเหตุการตาย  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัส ICD10 TM)
        - สถานที่ตาย  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.)  
        - สถานะการตั้งครรภ์  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.)

     ผมได้เขียนรายงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแฟ้ม DEATH   คือ
รายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้เสียชีวิต ในระบบบัญชี 1 (PERSON)    ตามภาพ


     เป็นรายงานค้นหารายชื่อผู้เสียชีวิต ในระบบบัญชี 1 (PERSON) ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง/ ความสมบูรณ์ของข้อมูลแฟ้ม DEATH
     แสดงคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เพศ, เลขบัตรประชาชน, วดป.เกิด, อาชีพ, สัญชาติ, สถานภาพสมรส, สถานะปัจจุบัน, วันที่จำหน่าย, เสียชีวิต, วันที่เสียชีวิต, เวลาที่เสียชีวิต, สาเหตุการเสียชีวิต, สาเหตุการตาย(a), สถานที่เสียชีวิต, แหล่งข้อมูล, ผู้ป่วยตั้งครรภ์, ที่อยู่
     เพศ (1=ชาย, 2=หญิง)
     สถานที่ตาย (1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล)
     แหล่งข้อมูล (1=ไม่ระบุ, 2=หนังสือรับรองการตาย, 3=ใบมรณะบัตร, 4=สำรวจ)ปัญหา/ข้อบกพร่องของการคีย์ข้อมูลแฟ้ม DEATH 
   (1)  ไม่มีข้อมูล(ค่าว่าง)  เลขบัตรประชาชน, วดป.เกิด, อาชีพ, สัญชาติ, สถานภาพสมรส
   (2)  มีการติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ   เสียชีวิต  แต่ไม่เลือก   สถานะ : เสียชีวิต  , วันที่จำหน่าย : (ไม่มี วดป.)
   (3)  ไม่มีข้อมูล  สาเหตุการเสียชีวิต, สาเหตุการตาย(a), สถานที่เสียชีวิต, แหล่งข้อมูล
   (4)  ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงตั้งครรภ์

วิธีแก้ปัญหา

   กรณีที่ (1)  ไม่มีข้อมูล(ค่าว่าง) ---> คีย์ข้อมูลเลขบัตรประชาชน, วดป.เกิด, อาชีพ, สัญชาติ, สถานภาพสมรส ให้เรียบร้อย

   กรณีที่ (2)  มีการติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ   เสียชีวิต
                   -  ให้ Drop Down เลือก สถานะ : เสียชีวิต
                   -  ให้ Drop Down เลือก วันที่จำหน่าย : วันเดือนปี

   กรณีที่ (3)  ไม่มีข้อมูล(ค่าว่าง) ---> คีย์ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต, สาเหตุการตาย(a), สถานที่เสียชีวิต, แหล่งข้อมูล ให้เรียบร้อย

  กรณีที่ (4)   ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงตั้งครรภ์  --->  ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ   ผู้ป่วยตั้งครรภ์  และ ให้ Drop Down เลือก อายุครรภ์ :  ??  สัปดาห์  ด้วย

      สามารถโหลดรายงาน  CUSTOM-รายชื่อผู้เสียชีวิต ในระบบบัญชี 1 (PERSON).cds  รายงานนี้ส่งออก Excel ได้ครับ  

    คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop7.rar **
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสำรวจข้อมูลแฟ้ม CHRONIC

     แฟ้ม CHRONIC  ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ส่งข้อมูลปีละครั้ง  (สำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555 ---> ส่งจังหวัดอย่างช้าภายในเดือน  15  สิงหาคม 2555 นี้)

     รายงานการตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555  ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามภาพ


     จากรายงานการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม CHRONIC  พบว่า  ข้อมูลที่ไม่ผ่าน คือ
        - เลขที่บัตรประชาชน  (รายละเอียดการตรวจสอบ: เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก)
        - รหัสการวินิจฉัยโรคเรื้อรัง  (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัส ICD 10 TM (โรคเรื้อรัง))
        - วันที่จำหน่าย  (รายละเอียดการตรวจสอบ: YYYYMMDD)
        - ประเภทการจำหน่าย (รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.)

     ผมได้เขียนรายงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแฟ้ม CHRONIC  ดังนี้
     รายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC)    ตามภาพ


     เป็นรายงานค้นหารายชื่อผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ของข้อมูล(ไม่เป็นค่าว่าง)  แสดงคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วดป.เกิด, อายุ, ที่อยู่, วันที่ลงทะเบียน, ปีที่เริ่มเป็น, ICD10, โรคประจำตัว, สถานะ, จำหน่ายออก, วดป.ที่จำหน่าย  และแก้ไขครั้งสุดท้าย

ปัญหา/ข้อบกพร่อง จากการคีย์ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC)
   (1) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ไม่มีข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, ICD10, โรค(กรณีมีรายการให้เลือก), สถานะ
   (2) มีการจำหน่ายออก แต่ไม่มีข้อมูล วดป.ที่จำหน่าย
   (3) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูล ICD10 ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ปัญหา
   กรณีที่ (1) มีวันที่ลงทะเบียนฯ  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
                 - ถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ให้คีย์ข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, ICD10, โรค(กรณีมีรายการให้เลือก), สถานะ ---> ให้ถูกต้อง
                 - ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ให้ลบวันที่ลงทะเบียนออก

   กรณีที่ (2) มีการจำหน่ายออก  ให้คีย์ข้อมูลสถานะ และ วดป.ที่จำหน่าย ด้วย

   กรณีที่ (3) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูล ICD10 ไม่ถูกต้อง  ---> ให้ตรวจสอบรหัส ICD 10 TM (โรคเรื้อรัง)  จากไฟล์  18.รหัสวินิจฉัยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONIC).xls  ในโฟล์เดอร์ standard_code_56  ของ
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เช่น  ค้นหารหัส ICD 10 TM (โรคเรื้อรัง) ของโรค  วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง      ตามภาพ        (1) เปิดไฟล์ 18.รหัสวินิจฉัยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONIC).xls  ---> คลิกที่ : ชื่อไทย
        (2) คลิกที่เมนู : ค้นหาและแทนที่
        (3) สิ่งที่ค้นหา : วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง
        (4) คลิกที่ ปุ่ม : ค้นหาทั้งหมด
        (5) พบสิ่งที่ค้นหา : ฝีวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (G07*)   --->  รหัสที่ใช้บันทึก ICD_10_TM :  A171

     นำรหัส ICD10  ไปใช้บันทึกข้อมูลในบัญชี 1  --->  เมนูโรคประจำตัว  ---> ICD10  ---> บันทึก

     รหัสมาตรฐานที่จะใช้ในปีงบประมาณ 2556 ตามโครงสร้างฐานข้อมูลฯ  21 แฟ้มมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556

      สามารถโหลดไฟล์ คลิกที่นี่ครับ** code56.rar**

    สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC).cds  รายงานนี้ส่งออก Excel ได้ครับ      คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop6.rar **

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสำรวจข้อมูลแฟ้ม PERSON (เพิ่มเติม)

      แจกรายงานการตรวจสอบแฟ้ม PERSON  เพิ่ม  ครับ
 
     5. รายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่เพิ่มเลขบัตรประชาชนอัตโนมัติ ในระบบบัญชี 1 (PERSON)


     รายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่เพิ่มเลขบัตรประชาชนอัตโนมัติ ในระบบบัญชี 1 (PERSON) เป็นรายงานที่ใช้ค้นหาประชากรที่เพิ่มเลขบัตรประชาชนอัตโนมัติ โดยคลิกปุ่ม G แล้วโปรแกรมจะเพิ่มเลขบัตรประชาชนให้ขึ้นต้นด้วย  เลข 0+pcucode+เลขรันอัตโนมัติ  

     ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล(ไม่เป็นค่าว่าง) : คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล,  วดป.เกิด, เพศ, สถานภาพการสมรส, การศึกษา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, อาชีพ, มีทะเบียนบ้าน, การอยู่อาศัย(typearea),  สถานะบุคคล(dischar), ชนิดบุคคล(รหัสความเป็นคนต่างด้าว), เสียชีวิต และที่อยู่

     ปัญหาที่พบ
      - สัญชาติ, เชื้อชาติ เป็นคนต่างด้าว  แต่ไม่ระบุ ชนิดบุคคล ---> รหัสความเป็นคนต่างด้าว (labor)

     หากเราสังเกตตัวเลข 13 หลักในบัตรประชานชน ก็จะเห็นความแตกต่างที่ใช้ในการจัดสรรคนในสังคมออกเป็นประเภทต่างๆโดย "ตัวเลขตัวแรก" ที่นำหน้าเลขอีก 12 ตัว เป็นตัวเลขที่ใช้ในการแบ่งประเภทของบุคคล ดังนี้

เลข 1: “คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย” โดยการแจ้งเกิดภายในกำหนดระยะเวลา (15 วัน) และเริ่มใช้ เลข 1 เป็นหลักแรก
 สำหรับ บุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2526
เลข 2: “คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย” แต่แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาที่ กฎหมายกำหนด
เลข 3: “คนไทย และ คนต่างด้าว” ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527
เลข 4: “คนไทย และ คนต่างด้าว” ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และได้มีการย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน
           ขณะที่ยังไม่มี "เลขประจำตัวประชาชน" (ระหว่าง 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
เลข 5: “คนไทย และ คนต่างด้าว” ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว "อยู่แล้ว" ได้รับอนุมัติให้ "เพิ่มชื่อ"
          และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
เลข 6: “คนต่างด้าวที่เข้าเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมาย” แต่มีมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นบุคคลเข้าเมือง "โดยชอบด้วยกฎหมาย"
          และ "ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว" และคนต่างด้างที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เลข 7: “บุตรของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมาย”  ซึ่งเกิดในประเทศไทย
เลข 8: คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มี "ถิ่นที่อยู่" ในประเทศไทย หรือ “คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย”
         (คนต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย นั่นเอง)
เลข 9: “ราชวงศ์ไทย
เลข 0: “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” สำรวจตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียน
           สำหรับบุคคลที่ไม่สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 (เรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือ คนไร้รัฐ หรือ คนที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย  ภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า “undocumented persons”)
เลข 00: “แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน” จากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา (บัตรจะใช้ชื่อว่า “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”
           แล้วใต้เลขประจำตัวก็จะระบุประเทศต้นทางของแรงงาน เช่น พม่า ลาว หรือ กัมพูชา)

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel  ได้ครับ   สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่เพิ่มเลขบัตรประชาชนอัตโนมัติ ในระบบบัญชี 1 (PERSON).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop5.rar **วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสำรวจข้อมูลแฟ้ม PERSON


     ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC  เป็นแฟ้มข้อมูลในลักษณะของการสำรวจ และสะสม เก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไม่ซ้ำกัน  ส่งข้อมูลปีละครั้ง  (สำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555    แล้วส่งจังหวัด  อย่างช้าภายในเดือน  15  สิงหาคม 2555 นี้)

     จากรายงานการตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามภาพ


     จากรายงานการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม PERSON ของ สนย.  ส่วนใหญ่ พบว่าข้อมูลที่ไม่ผ่าน คือ
        - เลขที่บัตรประชาชน รายละเอียดการตรวจสอบ: เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก
        - ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน), อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน), จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน),เชื้อชาติ, สัญชาติ  รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง
        - เพศ, สถานะสมรส, อาชีพ, ศาสนา, การศึกษา, สถานะในครอบครัว,สถานะการสาเหตุการจำหน่าย, สัญชาติ, รหัสความเป็นคนต่างด้าว, สถานะบุคคล  รายละเอียดการตรวจสอบ: อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.

     เพื่อให้การสำรวจข้อมูลแฟ้ม PERSON  ((สำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555 นี้)  ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์  ผมได้เขียนรายงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแฟ้ม PERSON  ดังนี้

     1. รายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน ในระบบบัญชี 1 (PERSON)


     เป็นรายงานค้นหารายชื่อประชากรที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน ในระบบบัญชี 1 (PERSON)
ใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล(ไม่เป็นค่าว่าง) : คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล,  วดป.เกิด, เพศ, สถานภาพการสมรส, การศึกษา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, อาชีพ, มีทะเบียนบ้าน, การอยู่อาศัย(typearea),  สถานะบุคคล(dischar),ชนิดบุคคล(รหัสความเป็นคนต่างด้าว), เสียชีวิต และที่อยู่

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel  ได้ครับ    สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน ในระบบบัญชี 1 (PERSON).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop1.rar **

     2. รายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่ไม่มี HN ในระบบบัญชี 1 (PERSON)


     เป็นรายงานค้นหารายชื่อประชากรที่ไม่มี HN ในระบบบัญชี 1 (PERSON)
ใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล(ไม่เป็นค่าว่าง) : คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประชาชน,
วดป.เกิด, เพศ, สถานภาพการสมรส, การศึกษา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, อาชีพ, มีทะเบียนบ้าน,
การอยู่อาศัย(typearea),  สถานะบุคคล(dischar), ชนิดบุคคล(รหัสความเป็นคนต่างด้าว), เสียชีวิต และที่อยู่

    สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่ไม่มี HN ในระบบบัญชี 1 (PERSON).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop2.rar **


     3. CUSTOM-รายชื่อผู้รับบริการที่มีเลขบัตรประชาชนซ้ำกัน ในเวชระเบียนผู้ป่วย (Patient)


     เป็นรายงานรายชื่อผู้รับบริการที่มีเลขบัตรประชาชนซ้ำกัน ในเวชระเบียนผู้ป่วย (Patient)
รายงานนี้แสดงเลขบัตรประชาชนซ้ำกันได้ 4 คน ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย (Patient)  HN อะไร  ตรงกับ HN ในระบบบัญชี 1 (PERSON)

     เมื่อตรวจสอบ HN ที่ถูกต้องได้แล้ว ให้ทำการรวม HN ให้เลือก HN เดียว

ที่เมนู ระบบงานเชิงรับ ---> Tools --> รวม HN

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel  ได้ครับ  สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้รับบริการที่มีเลขบัตรประชาชนซ้ำกัน ในเวชระเบียนผู้ป่วย (Patient).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop3.rar **


     4. รายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่มีในเวชระเบียนผู้ป่วย (Patient) แต่ไม่มีในระบบบัญชี 1 (PERSON)


     เป็นรายงานค้นหารายชื่อประชากรที่มีในเวชระเบียนผู้ป่วย (Patient) แต่ไม่มีในระบบบัญชี 1 (PERSON)   ใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล(ไม่เป็นค่าว่าง) : HN, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประชาชน,วดป.เกิด, เพศ,เลขที่, หมู่, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, อาชีพ, เชื้อชาติ, สัญชาติ,ศาสนา, การศึกษา, ประเทศ และเสียชีวิต

     เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้นำเข้าข้อมูลในระบบบัญชี 1 (PERSON)

ที่เมนู ระบบบัญชี 1-8  ---> ระบบงานบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ)
              เลือกหมู่บ้าน  ---> เลือกบ้านเลขที่  ---> คลิกปุ่ม : แก้ไขบ้าน
              คลิกปุ่ม : เพิ่มบุคคลในบ้าน  --->  คลิกปุ่ม : นำข้อมูลมาจาก patient
              ค้นหา (ชื่อ 3 HN) : กรอก ชื่อ คลิกปุ่ม : ตกลง  ---> Copy done.  คลิก OK
              กรอกข้อมูลบุคคล (อื่นๆให้สมบูรณ์) --->  แล้ว คลิกปุ่ม : บันทึก  ---> คลิกปุ่ม : บันทึก (อีกครั้งหนึ่ง)

    สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-รายชื่อประชากรที่มีในเวชระเบียนผู้ป่วย (Patient) แต่ไม่มีในระบบบัญชี 1 (PERSON).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_chkpop4.rar **


แล้วจะมีรายงานมาแจกอีกครับ.....   


การส่งข้อมูล 21 แฟ้มปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)

  ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  จะต้องส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตามโครงสร้าง ปี 2556
ซึ่งการส่งข้อมูลตามโครงสร้างใหม่นี้ รพ.สต. และโรงพยาบาล จะต้อง update โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU  ให้เป็นรุ่นที่สามารถส่งออกข้อมูล 21 แฟ้มตามโครงสร้างใหม่ ปี 2556
ในปี 2556  แฟ้ม PERSON และ CHRONIC  ซึ่งเป็นแฟ้มสะสม และจังหวัดจะต้องส่งข้อมูลให้ สป.สช.
อย่างช้าภายในเดือน  15  สิงหาคม 2555 นี้  ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยบริการได้ดำเนินการดังนี้

1. สำรวจข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล(แฟ้ม PERSON)  โดยการย้ายเข้า ย้ายออก กำหนดสถานะการอยู่อาศัย และแก้ไขรายละเอียดต่างๆของบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วน
  รวมทั้ง สำรวจข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONIC) ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555  
 
2. ทั้งนี้ สสจ.จะลบข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC เดิมในฐานข้อมูล Provis จังหวัดออกก่อน
  แล้วเปิดรับข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ใหม่ทั้งหมด ที่ทุกหน่วยบริการได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนั้น ในวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2555  เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวม ส่ง สป.สช. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ต่อไป   (สำหรับ โรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้า provis จังหวัด และส่งตรง สปสช.อีกทางหนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU เป็นเวอร์ชั่น 3.55.7.4


     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.55.7.4  ได้เลยครับ อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table

แก้ Bug
     - ปรับปรุงระบบ Inventory
     - ปรับปรุงระบบการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2555
     - ปรับปรุงระบบ Download manager
     - ปรับปรุงระบบงานบัญชี 5
     - ปรับปรุงงานแพทย์แผนไทย

ดาวโหลดไฟล์  HOSxP_PCU_Setup_3.55.7.4.rar  คลิกที่นี่ครับวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ้นปีใหม่ OPPP Individual

เดือนนี้คือเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ขึ้นปีใหม่แล้วค่ะ หลายคนอาจคิดว่า "เพี้ยน" แต่จริง ๆ ที่พูดถึงคือ เป็นการขึ้นปีใหม่ของข้อมูล OPPP Individual แล้วค่ะ ข้อมูล OPPP Individual จะเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน เช่น OPPP ปี 2556 ก็จะเริ่มจาก 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556 ค่ะ ซึ่งวันนี้วันที่ 4 แล้ว จึงถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ของปี 2556 ปี 2556 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2555 บ้าง??? - ยังเป็น 21 แฟ้มมาตรฐานอยู่เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนโครงสร้างไปบ้าง และการส่งก็เปลี่ยนไป จากโรงพยาบาลเคยส่งเป็น FOP และ FPP แต่ในปี 2556 นี้ต้องส่งเป็น 21 แฟ้ม แต่เส้นทางการส่งยังคงเดิม (และต้องสำเนาข้อมูลเดียวกันมาให้ สสจ.ด้วยนะคะ) รายละเอียดค่ะ