วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงานทะเบียนการคัดกรองทะเบียนการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(DM-HT)

     จากกการที่ผมได้มีโอกาสเป็นเป็นกรรมการประเมิน รพ.สต.ดิดดาว ของเขตบริการสุขภาพที่ 8 จึงได้รู้ว่า การประเมินระบบงาน NCD รพ.สต. จะต้องรู้ว่า ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า ไต แล้ว รพ.สต. ต้องบอกได้ว่า ผู้ป่วยมี CKD Stage ไหน?  CKD Stage 3 , 4 , 5 มีจำนวนเท่าไร?  อยู่บ้านไหน?  นสค. ที่รับผิดชอบคือใคร?  อยู่ในความรับผิดชอบของ อสม. ?

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(DM-HT).cds  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามการตรวจการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (ตา, เท้า, ไต) ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(DM-HT) เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าระดับ CKD Stage  ว่าผู้ป่วยมีควบคุมการทำงานของไตได้หรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ผู้รับบริการต้องลงทะเบียนในคลินิกพิเศษ  และยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียน
     2) ไม่ใช่บุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
     3) แสดงข้อมูลตามคลินิกที่เลือก: (คลินิกเบาหวาน หรือ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง)
     4) แสดงข้อมูลตามปีงบประมาณที่เลือก >> โดยดึงข้อมูลจากวันที่มารับบริการในคลินิก(คลินิกเบาหวาน หรือ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง)
     5) แสดงข้อมูลตามสถานะที่เลือก: (ยังรักษาอยู่ , ส่งต่อไปรับการรักษาที่อื่น)
     6) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้  ตามภาพ     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...  (เลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์)
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

     ขอ ขอบคุณ อ.สุพัฒนา  ปิงเมือง ที่ให้คำแนะนำในการเขียนคำสั่ง SQL ครับ... 
 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_cormobidity_scr1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU43 แฟ้ม-ITL-9-PROVIDER

9 - PROVIDER
     หมายถึง ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล ประกอบด้วย

Definition
     1)  แพทย์และทันตแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วย
     2)  บุคลากรสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ตรวจรักษา หรือให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
     3)  บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ ที่ให้บริการ
     4)  บุคลากรสาขาอื่น (ที่กำหนด) ที่ทำหน้าที่ให้บริการ
     5)  อาสาสมัครสาธารณสุข

หมายเหตุ
     -  บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง ทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ
     -  บุคลากร 1 คน จะมี 1 record หากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรผู้ให้บริการ จะบันทึกใน record เดิม ของบุคลากรคนนั้น

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

     1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
     2. กรณีที่มีผู้ให้บริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้บริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

โครงสร้างแฟ้ม


ตารางที่เกี่ยวข้อง 

provider_type รหัสประเภทบุคลากร

01= แพทย์
02= ทันตแพทย์,
03= พยาบาลวิชาชีพ (ที่ทำหน้าที่ตรวจรักษา),
04= เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
05= นักวิชาการสาธารณสุข,
06=เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
07= อสม. (ผู้ให้บริการในชุมชน),
08= บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก (ที่มีวุฒิการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามเกณฑ์)
09= อื่นๆ


การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้ส่งออกแฟ้ม PROVIDER


การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ในช่องสีแดง ต้องบันทึกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน  เพราะเป็นฟิลด์ตรวจสอบข้อมูลของแฟ้มนี้ ซึ่งไม่สามารถให้เป็นค่าว่างได้ครับ

43 แฟ้ม-ITL-8-DISABILITY

8-DISABILITY
    หมายถึง ข้อมูลผู้พิการ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

Definition
   1)  ผู้พิการ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
   -  ตาม พรบ. มาตรา 4  ผู้พิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย  ทางสติปัญญา  หรือจิตใจตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎกระทรวง  หรือบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง ทางการเห็น  การได้ยิน  การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  จิตใจ  อารมณ์ พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
   -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
   -  ข้อมูลผู้พิการในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือรักษาโดยสถานพยาบาลอื่น จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลผู้พิการในเขตรับผิดชอบที่ครบถ้วน
   -  ผู้พิการที่มี 1 ประเภทความพิการ จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 ประเภทความพิการ ก็จะมีมากกว่า 1 record และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิม สำหรับความพิการนั้น ของผู้พิการรายนั้น

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

    1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
    2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

โครงสร้างตาราง


ตารางที่เกี่ยวข้อง  คลิก

person_deformed
  ตารางนี้เก็บข้อมูลประชากรที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการที่หน่วยบริการได้บันทึกข้อมูลไว้


person_deformed_type (ประเภทความพิการ) เก็บข้อมูลประเภทความพิการ 7 ประเภท ได้แก่
  1-ความพิการทางการมองเห็น
  2-ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
  3-ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
  4-ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
  5-ความพิการทางสติปัญญา
  6-ความพิการทางการเรียนรู้
  7-ความพิการทางออทิสติกperson_deformed_cause_type (สาเหตุความพิการ)
  1.ความพิการแต่กำเนิด
  2.ความพิการจากการบาดเจ็บ
  3.ความพิการจากโรคการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP

ระบบงานอื่นๆ > ระบบบัญชี 1-8 > ระบบงานบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) > เลือกบุคคลที่ต้องการบันทึกข้อมูล
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

43 แฟ้ม - ITL - 4 - CHRONIC

4-CHRONIC

    หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

Definition

     1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
   -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
   -  ข้อมูลผู้ป่วยโรครื้อรังในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือรักษาโดยสถานพยาบาลอื่น จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตรับผิดชอบที่ครบถ้วน
   -  ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 1 โรค จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค ก็จะมีมากกว่า 1 record และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิมสำหรับโรคนั้น ของผู้ป่วยรายนั้น

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

     1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
     2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

โครงสร้างตาราง CHRONICตารางที่เกี่ยวข้อง

ตาราง clinic_member_status

ในตารางนี้ ต้อง  map รหัสส่งออกให้ถูกต้องตามโครงสร้างของแฟ้ม CHRONIC ครับตาราง provis_typedis
   01 = หาย
   02 = ตาย
   03 = ยังรักษาอยู่
   04 = ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) ,
   05 = รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง
   06 = ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา)
   07 = ครบการรักษา
   08  =โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive) ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา
   09 = ปฏิเสธการรักษา
   10 = ออกจากพื้นที่เพิ่มเติมจาก พี่ทัช รพ.นาเชือก

รหัส icd10 ที่กำหนดตามนี้ครับclinic ใดที่ตั้งขึ้นมาแล้ว ต้องกำหนดให้ถูกต้อง ว่าเป็นคลีนิก ที่จะส่งออกได้หรือไม่ ดูตามตารางด้านบนเป็นหลักวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

43 แฟ้ม-ITL-3-DEATH

3 – DEATH (บันทึกใน โรงพยาบาลเท่านั้น)

    หมายถึง ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบด้วย

Definition
    1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ
    2)   ผู้ป่วยที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
    -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
    -  กรณีเสียชีวิตในสถานพยาบาล สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล
    -  สถานบริการระดับปฐมภูมิจะบันทึกข้อมูลประชาชนในเขตรับผิดชอบที่เสียชีวิต เฉพาะกรณีเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล และ กรณีเสียชีวิตในสถานพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มสะสม

    1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
    2. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังเดือนสิงหาคม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ
    3. กรณีที่มีผู้มารับบริการแล้วเสียชีวิตรายใหม่ หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการที่เสียชีวิตรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง

โครงสร้างตาราง DEATH


ตารางที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Death_place  :  1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล


43 แฟ้ม-ITL-2-ADDRESS

2 – ADDRESS  
        หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

Definition
    1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
    2)   ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
    -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
    -  ประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ จะอยู่ในแฟ้ม HOME สำหรับข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม ADDRESS จะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เฉพาะกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกับที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบเท่านั้น

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

    1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
    2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

โครงสร้างตาราง ADDRESS


ในกรอบสีแดง คือข้อมูลที่ ต้อง บันทึกลงไปในฐานข้อมูลนะครับ
 ส่วนของ รหัสสถานบริการ (HOSPCODE) ,ทะเบียนบุคคล PID ,วันเดือนปีที่เก็บข้อมูล D_UPDATE ทางโปรแกรมจะทำการเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติ

ในกรอบสีน้ำเงิน คือข้อมูลที่ ควร บันทึก หมายถึง ต้องสอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นๆด้วย หากมีข้อมูล ควรบันทึกข้อมูลลงไป เช่น ประเภทที่อยู่ , ลักษณะที่อยู่ , หมู่ที่ , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด

ตารางที่เกี่ยวข้อง

House
    ตารางเก็บข้อมูลของแฟ้ม ADDRESS  เช่น เลขห้อง , ชื่ออาคาร , บ้านเลขที่ , ซอย , ถนน , หมู่ที่ , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด เป็นต้น

ตาราง House_subtype
    1 = บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
    2 = ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม
    3 = คอนโดมิเนียม
    4 =อพาร์ทเมนท์ หอพัก
    5= บ้านพักคนงาน
    8 = อื่นๆ
    9 = ไม่ทราบ
     การบันทึกข้อมูลที่อยู่ประชากรที่มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ ใน 43 แฟ้ม ของโปรแกรม hosxp นั้นต้องบันทึกข้อมูลของประชากรทั้ง Ttpearea 3,4 เพราะ 

Typearea 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
Typearea 4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ

Definition ของแฟ้ม ADDRESS กล่าวไว้ว่า
  ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย
    1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
    2)   ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

ดังนั้นการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ADDRESS ของโปรแกรม HOSxP นั้นทำได้ดังนี้

ระบบงานอื่นๆ >> ระบบงานบัญชี 1-8 >> ระบบบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) >> เลือกหมู่บ้านนอกเขตรับผิดชอบ (หมู่ 0) และประชากร Typearea 3 แล้วบันทึกข้อมูลที่อยู่ดังรูป


รูปที่ 1 การบันทึกข้อมูลที่อยู่ของประชากร typearea 3 , 4

เครดิตการบันทึก พี่อาม รพร.ด่านซ้าย

43 แฟ้ม-ITL-1-PERSON

 สวัสดีครับ พี่น้องทีม It-thailoei ทุกท่าน หลายท่านคงทราบแล้วว่า ทาง สนย.(สำนักนโยบายและยุทธศาตร์) ได้ประกาศโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม อย่างเป็นทางการแล้ว และผมได้ติดตามข่าวของโครงสร้าง 43 แฟ้ม มาตลอด ผมจึงได้ทำสรุปของแต่ละแฟ้ม ออกมาให้ทางเพื่อนๆ It-thailoei ได้เข้าใจและได้ตรวจสอบฐานข้อมูล ตามมาตรฐานโครงส้ราง 43 แฟ้ม ครับ เรามาเริ่มกันที่ แฟ้มแรกเลย

1 - PERSON 
        หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ ประกอบด้วย
Definition
        1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ
        2)   ประชาชนทุกคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
        3)   ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
หมายเหตุ
        เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ

ลักษณะแฟ้มแฟ้มสะสม

        1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
        2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

ตารางที่เกี่ยวข้อง

Provis_typearea (สถานะบุคคล)
    1= มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
    2= มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
    3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
    4= ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
    5=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น 
(เดิม  ๒๑ แฟ้ม)  (0=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น  )

  มีการปรับเปลี่ยนรหัสจาก 21 แฟ้ม คือ จาก 0 เป็น 5


รูปที่ 1 typearea 43 แฟ้ม


Provis_pname (คำนำหน้าชื่อ) :  คำนำหน้าชื่อ อ้างอิงมาตรฐานตามกรมการปกครอง

Provis_sex (เพศ) :  1 = ชาย , 2 = หญิง

Provis_occupa (อาชีพ) : รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
    เดิมใช้รหัส 3 หลัก (21 แฟ้ม)
    รหัสอาขีพใหม่ 4 หลัก (43 แฟ้ม)

Provis_race (เชื้อชาติ)  :  รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง

Provis_religion (ศาสนา) :  รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์


รูปที่ 2 รหัสศาสนา 43 แฟ้ม


Provis_nation (สัญชาติ) : รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง ถ้าไม่ทราบให้ระบุ 999 ตามรหัสมาตรฐาน

Provis_education (การศึกษา) : รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

    เดิม 21 แฟ้ม ใช้ 1 หลัก 43 แฟ้ม ใช้ 2 หลัก ซึ่งในฐานข้อมูลของ HOSxP คงต้องรอทาง Provider ปรับในเวอร์ชั่นหลังจากที่ประกาศ Standard Data Set แล้วครับ 


รูปที่ 3  รหัส การศึกษา 43 แฟ้ม


Provis_fstatus (สถานะครอบครัว)  :   1 = เจ้าบ้าน  , 2 = ผู้อาศัย

Provis_dischar (สถานะการจำหน่าย) : 1 = ตาย , 2 = ย้าย  , 3 = สาบสูญ , 9 =ไม่จำหน่าย


รูปที่ 4 รหัส สถานะการจำหน่าย 43 แฟ้ม


Provis_bgroup (หมู่เลือด) :  1 = A , 2 = B , 3 = AB , 4 = O


รูปที่ 5 รหัสหมู่เลือด 43 แฟ้ม


Blood_rh : 1 = positive , 2 = negative


รูปที่ 6 รหัส หมู่เลือด 43 แฟ้ม

ผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะแนวทางอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ