วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

การบันทึกข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพ ส่งออกแฟ้ม FUNCTIONAL

     โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.58.12.7b ขึ้นไป สามารถคีย์ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ และส่งข้อมูลออกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้ที่แฟ้ม FUNCTIONAL  มีขั้นตอน ดังนี้

     1. เปิดเมนูระบบงานเชิงรับ One stop service


     2. จะปรากฏหน้าจอ: One stop service


          (1) HN  เคาะ Space Bar 1 ครั้ง
          (2) พิมพ์บางส่วนของชื่อ แล้ววรรคหนึ่ง แล้วพิมพ์อักษรขึ้นต้นนามสกุล ระบบจะกรองชื่อขึ้นมาให้เลือก
          (3) คลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการ
          (4) คลิกที่ปุ่ม: ตกลง
          ค้นหาผู้รับบริการ  เมื่อเลือกผู้รับบริการได้แล้ว  >>  คลิกปุ่ม: ส่งตรวจ

      3. ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในคลินิกพิเศษ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์: เลือกประเภทการมารับบริการ          (1) ให้คลิกเลือก ในช่องวงกลมหน้าข้อความ: มารับบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานคลินิกพิเศษ
          (2) คลิกปุ่ม: ตกลง

      4. จะปรากฏหน้าจอ: One stop service


          (1) มารับบริการวันที่: ให้ Drop Down เลือก วันที่ ที่ประเมินฯ
          (2) เวลา: คีย์เวลาที่ประเมินฯ
          (3) แผนก: ให้ Drop down เลือก อื่น ๆ
          (4) คีย์ข้อมูลน้ำหนัก, ส่วนสูง, ความดันโลหิต, อุณหภูมิ, HR, Pulse, RR, รอบเอว, การตรวจร่างกาย, Cheif complaint

      5. ที่แทบ การประเมินภาวะสุขภาพ  >> การตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ


          (1) วิธีประเมิน: ให้ Drop Down เลือก วิธีประเมินฯ
          (2) คะแนน: คีย์ระดับคะแนนความบกพร่อง
          (3) ภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ: ให้ Drop down เลือก ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ

      6. ที่แทบ การวินิจฉัย


          (1) ICD10  : รหัส Z000  General medical examination
          (2) ผู้ตรวจ: ให้ Drop down เลือก ชื่อเจ้าหน้าที่
          (3) สถานะปัจจุบัน: ให้ Drop down เลือก ตรวจแล้ว
          (4) ได้รับการตรวจสุขภาพ: ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูก
          (5) ให้คลิกปุ่ม: บันทึก

     เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถส่งออกข้อมูลแฟ้ม FUNCTIONAL ได้แล้วครับ..


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง(ABORTION)

     จากการตรวจสอบฐานข้อมูล HDC จังหวัดเลย ข้อมูลแฟ้ม LABOR พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่คลอดจำนวนหนึ่ง ทั้ง ๆที่ความเป็นจริงน่าจะคลอดแล้ว และข้อมูลวิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีข้อมูลการแท้ง(ABORTION) เลย

     เมื่อตามมาตรวจสอบที่โปรแกรม HOSxP PCU ปรากฏว่า วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง(ABORTION)  ตามรูปภาพวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูล การแท้ง(ABORTION)
     - เปิดตาราง person_labour_type  เพิ่มข้อมูล ABORTION  ตามรูปภาพ
วิธีการคีย์ข้อมูล เพื่อให้ส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้ง (ABORTION)  ดังนี้

      1. เข้าเมนู : ระบบบัญชี 1-8  >>  ระบบบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)
          (1) คลิกปุ่ม : ค้นหา/แก้ไข  >> เลือกผู้รับบริการ
          (2) ค้นหา: กรอก ชื่อ สกุล  หรือเลขบัตรประชาชน >> คลิกปุ่ม : ค้นหา
          (3) คลิกเลือกรายชื่อคนที่ต้องการแก้ไข >> คลิกปุ่ม : ตกลง

      2. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
          (1) คลิกแทบ : ข้อมูลการคลอด
กรณีแท้งบุตรที่บ้าน หรือนอกสถานพยาบาล  ตามรูปภาพ          (2) คลิกแทบ : ข้อมูลการฝากครรภ์
จำหน่ายออกจากบัญชี  ตามรูปภาพวิธีดำเนินการ กรณีไม่มีรหัสสถานพยาบาล 00000 (ให้เลือก) 

      1. เข้าเมนู : Tools  >> System setting
      2. จะปรากฏหน้าจอ System setting ตามรูปภาพ          (1) คลิกที่แทบ : รหัสสถานพยาบาล >> จะปรากฏหน้าจอ รายการสถานพยาบาล
          (2) คลิกปุ่ม : เพิ่มรายการ
          (3) Code : 00000  ประเภท : ไม่ระบุ   ชื่อ : ไม่ระบุ
          (4) คลิกปุ่ม : บันทึก

     เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์
ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้ง (ABORTION)  ได้แล้วครับ...วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.12.7b

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.12.7b
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP PCU 3.58.12.7b
     - ในเวอร์ชั่นนี้มีตาราง  4,452 Tables (เดิม Version: 3.58.9.19 มี 4,309 Tables) เพิ่ม 143 Tables
     - ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล จาก 50 แฟ้ม เป็น 53 แฟ้ม ( CANCER , SCHOOL , STUDENT )
     - ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล สามารถเลือกส่งข้อมูล 50 แฟ้ม หรือ 53 แฟ้มได้
     - แก้ Bug HOSxP PCU 3.58.9.19 ให้ส่งออกแฟ้ม FUNCTIONAL จากการคีย์ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพ

สิ่งที่ต้องทำ ( เพื่อให้ส่งออกแฟ้ม STUDENT )
     - เปิดตาราง village_school_class  เพิ่มข้อมูลในฟิลด์ export_code  ตามภาพดาวน์โหลด HOSxP PCU version ล่าสุด คลิกที่นี่ครับวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายงานทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียน  ดังนี้
        1. รายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน แสดงข้อมูลนักเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามโรงเรียน และชั้น

        2. รายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนติดตามนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน&อ้วน  ตามภาพ


     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามนักเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ แสดงเฉพาะนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนเท่านั้น

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน&อ้วน
     3) เรียงลำดับตามโรงเรียน และชั้น
 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_stu1.rar , lrt_stu2.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.6.25

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.6.25
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


What new in:  HOSxP PCU 3.58.6.25
ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
     1) ให้สามารถส่งออกแฟ้ม NUTRITION ได้ทุกเดือน     2) เพิ่ม Link รหัสแพทย์แผนไทย ให้มีข้อมูล PROVIDER ส่งออกแฟ้ม PROCEDURE_OPD
ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานรายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)

    ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ให้งาน ICT จัดทำรายงานรายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ค้นหาบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)  ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล เพิ่มเติม ในกรณีที่มีอายุครบ 60 ปี หลังจากที่ได้จัดทำทะเบียนคัดกรองผู้สูงอายุแล้ว

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)
     2) แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต สถานะยังไม่จำหน่ายหน่ายจากบัญชี 1
     3) เรียงลำดับตาม Typearea 1 , 3
     4) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_older8.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานรายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

     ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ให้งาน ICT จัดทำรายงานรายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ตามภาพ    เป็นรายงานสำหรับใช้ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามอายุ (อายุ 60ปีขึ้นไป)
     2) แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต
     3) เรียงลำดับตาม Typearea 1 , 3
     4) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK


    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_older7.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU