วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

[แนะนำ] การติดตั้ง Tool ส่งออก 43 แฟ้ม (Tool แยก)

การติดตั้งโปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม Tool 43 File Export

1.ดาวน์โหลด โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม [คลิก]


เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ทำการติดตั้ง

ดับเบิ้ลคลิก ->> 

รูปที่ 1

3.เมื่อทำการติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว จะมี icon ปรากฏที่หน้า Desktop ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าใช้งานได้เลย


รูปที่ 2


ก่อนจะเข้าใช้โปรแกรม ให้นำคำสั่งนี้ไปรันในสายฟ้า UPDATE opdconfig SET emergency_mode='Y'

4.เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ให้เลือก การเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล HOSxP / HOSxP_PCU และให้ Login เข้าใช้งานได้เลย (ใช้ user / pass เดียวกับการเข้า HOSxP / HOSxP_PCU)


รูปที่ 3

ถ้า login เข้าใช้งานไม่ได้ ให้นำคำสั่ง update opduser set passweb="" where passweb is not null ไปวางในเมนู SQL Query แล้ว กด Execute แล้วค่อย login เข้าใช้งาน


เมื่อ Login เข้าใช้งานแล้ว ให้เอาเครื่องหมาย [/] ออกจาก mysql local processing ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4


เมื่อส่งออกสำเร็จ ก็จะมีหน้าต่าง สรุปผลการส่งออก 43 แฟ้ม ออกมาให้เราได้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละแฟ้มได้ เบื้องต้น


Cr.อ.เกื้อกูล, พี่ทัช ณ รพ.นาเชือก

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.5.30

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.61.5.30
ได้เลยครับ

อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

หมายเหตุ :
     1) เวอร์ชั่นนี้ส่งออก 43 แฟ้มไม่ได้ ให้ติดตั้ง BMSHOSxPStandard43Export เพื่อใช้ส่งส่งออก 43 แฟ้ม
     2) จะต้องทำการ Map LABFU 7 หลัก
     3) เวอร์ชั่นนี้ สามารถใช้งานปุ่ม Update Age ในบัญชี 1  (ปรับปรุงอายุได้ถูกต้องตามจริง)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ITL-HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้


HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้

อาการ
- หน่วยบริการ ได้ทำการ Restore ข้อมูลเข้ามายัง Server แล้วทำการส่งตรวจคนไข้ไม่ได้ (ค้นหาชื่อผู้ป่วยได้ แต่ส่งตรวจไม่ได้)ประเด็นปัญหา
- อาจจะเกิดจากการ Restore ข้อมูลกลับคืน ทำให้ ค่า hn_digit ในฟิลด์ sys_value ในตาราง sys_var

ไม่มีค่าจำนวนหลักของ hn (Cr.อ.อาม)

การแก้ไขปัญหา
- ต้องใส่ค่าจำนวนหลัก hn_digit เข้าไป เพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้

ขั้นตอนการทำมี ดังนี้

- นำคำสั่งดังต่อไปนี้ ไป Run ในเมนู SQL Query ของ HOSxP_PCU1.ตรวจสอบค่า sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'

ถ้ามีค่าว่าง ดังรูป ให้ทำขั้นตอนที่ 2
2.ตรวจสอบจำนวนหลักของ hn ในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1


จะได้ค่า จำนวนหลักของ hn ดังรูป
3.เมื่อได้จำนวนหลักของ hn แล้ว เราจะนำค่านี้ไปใส่ใน ตาราง sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

UPDATE sys_var
SET sys_value=(SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1)
WHERE sys_name='hn_digit'4.ตรวจสอบค่า hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'หลังจากที่ทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้ออกจากระบบ HOSxP_PCU ก่อน แล้วค่อย Login เข้ามาใหม่
ก็จะสามารถส่งตรวจใน One Stop Service ได้ครับ

คำสั่ง SQL โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้คำสั่ง

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.3.18

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.61.3.18
เพื่อให้ส่งออกตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม เวอร์ชั่น 2.3 ที่ถูกประกาศ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I

     ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้บันทึกผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP กำหนดรหัสการรายงานเพิ่มในประเด็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I จำนวน 7 ตัว ดังนี้

   รหัส 1B27    การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I
   รหัส 1B270  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลปกติ
   รหัส 1B271  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการเคลื่อนไหว
   รหัส 1B272  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
   รหัส 1B273  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านความเข้าใจภาษา
   รหัส 1B274  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการใช้ภาษา
   รหัส 1B275  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I ได้ถูกต้อง  จะต้องปรับปรุงข้อมูล SPECIALPP มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้    

     1. ปรับปรุงตาราง pp_special_code  โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP  ตามภาพ     2. ปรับปรุงตาราง pp_special_type  โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP  ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU ก็จะสามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลรหัสการให้บริการ SPECIALPP การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  ต้องการแล้วครับ..


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปรับวัคซีนใหม่ปี 2560

     ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดทฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม UPDATE ที่ไฟล์  198.รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI) 6 ต.ค. 59.xls

มีการปรับวัคซีนใหม่ปี 2560 ได้แก่ วัคซีน ทีที  TT  รหัสวัคซีน 101  และวัคซีน ทีที  dT  รหัสวัคซีน 106  ตามภาพ


มีการยกเลิกวัคซีนในปี 2560  ตามภาพ


    วัคซีน dT ใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปในทุกกรณี ได้แก่ กรณีบาดแผล หญิงมีครรภ์ กระตุ้นทุก 10 ปี

แยกจำแนกประเภท กลุ่มวัคซีนและระบบงานที่ใช้บันทึกข้อมูลวัคซีน dT , TT  ได้ดังนี้

     วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  >> บันทึกข้อมูลวัคซีน  dT , TT  ในระบบบัญชี 2
     วัคซีนกลุ่มบุคคลทั่วไป  >> บันทึกข้อมูลวัคซีน  dT , TT  ในระบบห้องฉุกเฉิน , ห้องคัดกรอง และ ระบบ One Stop Service

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง
  จะต้องปรับปรุงข้อมูลวัคซีน dT , TT มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  

     1. ปรับปรุงตาราง anc_service  โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code   ตามภาพ     2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code   ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU ก็สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานรหัสที่ สนย. ต้องการแล้วครับ..


หมายเหตุ
              วัคซีน ทีที   TT  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235
              วัคซีน ดีที   dT  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235, Z236


วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.60.5.8

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.60.5.8
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ