เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

Report-HOSxP รายงานชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

Report-HOSxP รายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

กรณีสถานภาพโรค "ยังรักษาอยู่" หรือ "เฝ้าระวังอาการต้องไม่ลง "วันที่จำหน่าย" และต้องไม่ระบุ discharge ="Y" ตามนิยาม

SQL =  select p.hn,c.name,concat(p.pname,p.fname," ",p.lname)as ptname,p.hometel,p.type_area,cm.clinic_member_status_name,pc.discharge,
pc.dchdate,if(pc.dchdate is null,"Y","N")as dch
from clinicmember pc
left outer join patient p on p.hn=pc.hn
left outer join clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id=pc.clinic_member_status_id
left outer join clinic c on pc.clinic=c.clinic
where (pc.dchdate is not null and cm.provis_typedis in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is null and cm.provis_typedis not in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is not null and pc.discharge="N")
or(pc.dchdate is null and pc.discharge="Y")
or(cm.provis_typedis  not in ("03","05","11") and pc.discharge="N")
or(cm.provis_typedis  in ("03","05","11") and pc.discharge="Y")
order by c.clinic

ขอบคุณ SQL ดีๆ จาก ศูนย์คอม รพ.ปากท่อ อ.เกื้อกูล
เช่น 
กรณีที่ 1. -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ตาย" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "N
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง  เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ตาย" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "Y
และ มี วันที่จำหน่าย 

กรณีที่ 2 -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "Y
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "N
และ ไม่มี วันที่จำหน่าย

หากทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ถึงจะเรียกว่า "ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน"

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบดูตาราง clinic_member_status และ provis_typedis หากแห่งใด ใช้ตัวเลข  1 หลักในการ แมพ ควรเปลี่ยนเงื่อนไขใน SQL ด้านบนให้ถูกต้อง หากใครไม่สามารถทำเองได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของท่าน

ข้อควรระวังในการใช้รายงาน  : รายงานอาจจะประมวลผลช้า หรือเร็ว อยู่ที่ข้อมูลความผิดพลาดของท่าน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการใช้งาน กิกิ


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การปรับปรุงตารางเพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived

     โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.60.2.23  สามารถปรับปรุงตาราง เพื่อให้ระบบงานบัญชี 4
แสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived  ตามภาพขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

     1. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยเพิ่ม/แก้ไขวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived ตามภาพ


     2. เพิ่มข้อมูลวัคซีน ( Vaccine  JE Lived และ MMR2 )  ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ  >> ข้อมูล Vaccine  ตามภาพ


     3. เพิ่มข้อมูลยา ( วัคซีน JE Lived และ MMR2 ) ที่เมนู Tools  >> System setting  >> ยา  ตามภาพ
     4. ปรับปรุงตาราง vaccine_combination  โดยเพิ่ม/แก้ไขวัคซีน JE1 Lived  JE2 Lived และ  MMR2  ตามภาพ


     5. ปรับปรุงตาราง epi_vaccine  โดยเพิ่ม/แก้ไขวัคซีน JE1 Lived  JE2 Lived และ  MMR2  ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.60.2.23  ที่เมนูระบบงานบัญชี 4 
ก็จะแสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived ได้แล้วครับ..วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.60.2.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.60.2.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.59.3.31

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.59.3.31
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ITL-การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานมะเร็งเต้านม HOSxP และ HOSxP_PCU

การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม
ในโปรแกรม HOSxP_PCU และ HOSxP

เมนูการเข้าใช้งาน
HOSxP_PCU : ระบบงานสำรวยข้อมูล => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 1 ]
HOSxP : ระบบงานอื่นๆ => ระบบบัญชี 1-8 => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 2 ]


รูปที่ 1 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP_PCU


รูปที่ 2 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP

-----------------------------------------------------------------------------------

1.การอัพเดต และ การเพิ่มกลุ่มเป้ามหาย
 เมื่อเข้ามาที่หน้าการบันทึกข้อมูลแล้ว เราต้องทำการ อัพเดตกลุ่มเป้าหมายก่อน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 : อัพเดตกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทำการอัพเดตกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย และได้ตรวจสอบดูรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแล้ว ถ้าต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากที่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 : เพิ่มบุคคลเข้าไปในกลุ่มเป้าหมาย

-----------------------------------------------------------------------------------

2.การบันทึกข้อมูลกิจกรรมมะเร็งเต้านม ดังรูปที่ 5

  - เลือกบุคคลที่ต้องการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
  - เลือกแถบ "การตรวจด้วยตัวเอง" ด้านล่างซ้ายขอจอ
  - เลือกเมนู "เพิ่มรายการ"
  - กรอกข้อมูลกิจกรรม "การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง"
    - วันที่บันทึก (ใช้วันที่ ณ วันที่บันทึกข้อมูล)  [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความสม่ำเสมอ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความถูกต้อง [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ผลการตรวจ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - รายละเอียดผิดปกติอื่นๆ (ถ้ามี)


รูปที่ 5 : การบันทึกข้อมูล

เมื่อบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว หน่วยบริการทุกหน่วย ต้องส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU เพื่อนำข้อมูลที่ถูกส่งออกมานั้น ไปนำเข้าข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ในเวบของ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  การส่งออกข้อมูลออก (Export Data) จากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU สามารถทำได้ดังนี้ 

3.การส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU

  - คลิกปุ่ม Data Export ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6 : ปุ่ม Data Export

    - เลือกแท๊บ popdata_exam [ 1 ]
    - เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการส่งออกข้อมูลกิจกรรม [ 2 ]
    - คลิกปุ่ม "แสดงข้อมูล" [ 3 ]
       เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลแล้ว โปรแกรม จะแสดงข้อมูลของผู้ที่บันทึกกิจกรรม ตามช่วงเวลาที่เลือก และให้ตรวจสอบข้อมูลว่า ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ ดังรูปที่ 7
    - เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการส่งออกข้อมูล ดังรูปที่ 8
    - เมื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save text file [ 4 ] ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7 : หน้าต่างส่งออกข้อมูลรูปที่ 8 : เลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูล


เมื่อส่งออกข้อมูลแล้วเราได้จะได้ ข้อมูลออกมาในรูปแบบ text file ดังรูปที่ 9


รูปที่ 9 : แสดงไฟล์ที่ถูกส่งออกมา


เมื่อส่งออกข้อมูล popdata_exam ออกมาแล้ว ให้นำไฟล์ popdata_exam ส่งเข้าเวบ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  

-----------------------------------------------------------------------------------
4.การลบกลุ่มเป้าหมาย
การลบกลุ่มเป้ามหายที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 10

  - เลือกบุคคลที่ต้องการ
  - ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  - กดปุ่ม ลบ

รูปที่ 10 : ลบบุคคลออกจากกลุ่มเป้าหมาย

คลิป
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

      รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ แสดงข้อมูลผูู้ป่วย และผู้รับบริการที่ได้บันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

    คีย์ข้อมูลในระบบงานเชิงรับ  > One stop service  > Special Project

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ให้บริการ

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_spe1.rar  ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย


วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ
แสดงข้อมูลผูู้ป่วย และผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

     คีย์ข้อมูลในระบบงานเชิงรับ  > One stop service > Community Service

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ให้บริการ

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_cs1.rar  ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย