วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.12.5

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.61.12.5
ได้เลยครับ

อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ


What new in:  HOSxP PCU Version: 3.61.12.5

     - มีระบบคีย์ข้อมูล SpecialPP ในบัญชี 1 ได้  ตามภาพ
สิ่งที่ต้องทำ

     1) เวอร์ชั่นนี้ส่งออก 43 แฟ้มไม่ได้ ให้ปรับปรุงตาราง opdconfig
โดยใช้คำสั่ง UPDATE opdconfig SET opdconfig.emergency_mode="Y"
ตามภาพ     2) ให้ปรับปรุง BMSHOSxPStandard43Export เพื่อใช้ส่งส่งออก 43 แฟ้ม  ตามภาพ


     ทำตามขั้นตอน ดังกล่าวข้างต้น ก็จะสามารถส่งออก 43 แฟ้มได้ นะครับวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ไตรมาส 1 ปี 2562 ตอนที่ 3

     จากบทความที่ผ่านมา ผมได้สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ไตรมาส 1 ปี 2562 ตอนที่ 1 ข้อที่ 1-6 และตอนที่ 2 ข้อที่ 7-14, 17
เพื่อให้การติดตามควบคุมกำกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มาต่อกันเลย... ครับ

     สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม PERSON)  หน่วยบริการที่ไม่พบข้อมูลผิดปกติ เฉลี่ย (ข้อ 1-14, 17)  ไตรมาส 1 ปี 2562 แต่ละอำเภอ เป็นอย่างไร?  ตามภาพ


       จากภาพข้างบน ยังไม่มีอำเภอไหนผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลแฟ้ม person เกณฑ์เป้าหมาย: หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลแฟ้ม person เฉลี่ย ร้อยละ 90  ไตรมาส 1 ปี 2562 ผลงานรวมทั้งจังหวัดไดร้อยละ 67.00 

     สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม PERSON)  หน่วยบริการที่ไม่พบข้อมูลผิดปกติ เฉลี่ย (ข้อ 1-14, 17)  ไตรมาส 1 ปี 2562 แยกตามอำเภอ/หน่วยบริการ เป็นอย่างไร?

อำเภอเมืองเลย  ตามภาพ


อำเภอนาด้วง  ตามภาพ


อำเภอเชียงคาน  ตามภาพ


อำเภอปากชม  ตามภาพ


อำเภอด่านซ้าย  ตามภาพ


อำเภอนาแห้ว  ตามภาพ

อำเภอภูเรือ  ตามภาพ

อำเภอท่าลี่  ตามภาพ

อำเภอวังสะพุง  ตามภาพ
 
อำเภอภูกระดึง  ตามภาพ

อำเภอภูหลวง  ตามภาพ

อำเภอผาขาว  ตามภาพ

อำเภอเอราวัณ  ตามภาพ

อำเภอหนองหิน  ตามภาพ

     ขอความร่วมมือกับทุกหน่วยบริการ ช่วยตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลแฟ้ม person แล้วส่งข้อมูเข้า HDC ด้วย นะครับ...


วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ไตรมาส 1 ปี 2562 ตอนที่ 2

     จากบทความที่ผ่านมา ผมได้สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ไตรมาส 1 ปี 2562 ข้อที่ 1-6  เพื่อให้การติดตามควบคุมกำกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มาต่อกันเลย... ครับ

ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม PERSON >> Data_Exchange  >> ชื่อความผิดปกติ

7.ประชากรในเขตอายุเกิน 100 ปี/วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 53 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 89 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 11 แห่ง (รพ.สต.กกดู่, ไร่ม่วง, โพนป่าแดง, ไร่ทาม, ขอนแก่น, หัวนา, เจริญสุข, บ้านสูบ, นาแขม, ปากหมาก, รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)
อ.นาด้วง 5 แห่ง (รพ.นาด้วง, ห้วยตาด, นาดอกคำ, ห้วยปลาดุก, ท่าสะอาด)
อ.เชียงคาน 9 แห่ง (รพ.สต.สงเปือย, โพน, นาป่าหนาด, ท่าบม, ท่าดีหมี, คกเลาใต้, บุฮม, หินตั้ง, โสกใหม่)
อ.ปากชม 5 แห่ง (รพ.สต.คอนสา, ห้วยเหียม, ห้วยบ่อซืน, สงาว, หาดคัมภีร์, ชมเจริญ)
อ.ด่านซ้าย 7 แห่ง (รพ.สต.เครือคู้, ปากโป่ง, วังบอน, ทับกี่, กกจำปา, บ้านผึ้ง, ปากหมัน)
อ.นาแห้ว 5 แห่ง (รพ.นาแห้ว, รพ.สต.ป่าก่อ, โนนสว่าง, เหล่ากอหก, นาเจริญ)
อ.ภูเรือ 5 แห่ง (รพ.ภูเรือ, รพ.สต.ท่าศาลา, ร่องจิก, ปลาบ่า, บ้านกลาง)
อ.ท่าลี่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 10 แห่ง (รพ.ท่าลี่, รพ.สต.บ้านยาง, ปากคาน, บ้านเมี่ยง, อาฮี, น้ำแคม, โคกใหญ่, หนองบง, แก่งม่วง, นากระเซ็ง)
อ.วังสะพุง 10 แห่ง (รพ.วังสะพุง, รพ.สต.นาวัว, ทรายขาว, ตากแดด, ผาน้อย, โคกมน, นาแก, ห้วยผุก, ขอนแก่น, โคกขมิ้น)
อ.ภูกระดึง 4 แห่ง (รพ.สต.นาโก, นาแปนใต้, ผานกเค้า, ห้วยส้มใต้)
อ.ภูหลวง 3 แห่ง (รพ.สต.นามูลตุ่น, เลยวังไสย์, ใหม่พัฒนา)
อ.ผาขาว 5 แห่ง (รพ.ผาขาว, รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา,พวยเด้ง, นาตาด, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 6 แห่ง (รพ.สต.หัวฝาย, โป่งศรีโทน, ซำบุ่น, โนนสวรรค์, พรประเสริฐ, นาอ่างคำ)
อ.หนองหิน 4 แห่ง (รพ.หนองหิน, รพ.สต.ปวนพุ, หนองหมากแก้ว, น้อยสามัคคี)


8.สัญชาติไม่ใช่ไทย แต่ไม่ระบุความเป็นต่างด้าว  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 98 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 44 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 6 แห่ง (รพ.สต.โพนป่าแดง, ขอนแก่น, เจริญสุข, เพีย ก้างปลา, ปากหมาก)
อ.เชียงคาน 8 แห่ง (รพ.สต.โพน, ท่าบม, ท่าดีหมี, ผาแบ่น, บุฮม, หินตั้ง, หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 3 แห่ง (รพ.สต.ห้วยเหียม, สงาว, ห้วยอาลัย)
อ.ด่านซ้าย 1 แห่ง (รพ.สต.นาดี)
อ.นาแห้ว 2 แห่ง (รพ.สต.เหล่ากอหก, นาเจริญ)
อ.ท่าลี่ 2 แห่ง (รพ.สต.ปากคาน, หนองบง)
อ.วังสะพุง 14 แห่ง (รพ.สต.นาวัว, ทรายขาว, รพ.สต.นาดอกไม้, ตากแดด, กกบก, ปากปวน, ผาน้อย, โคกมน, นาแก, ขอนแก่น, โคกสว่าง, โคกขมิ้น, โคกหนองแก, โนนวังแท่น)
อ.ภูกระดึง 1 แห่ง (รพ.สต.นาโก)
อ.ภูหลวง 2 แห่ง (รพ.สต.นามูลตุ่น, ใหม่พัฒนา)
อ.ผาขาว 3 แห่ง (รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา, ห้วยยาง, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 2 แห่ง (รพ.สต.หัวฝาย, ซำบุ่น)


9.รหัสสถานพยาบาลไม่พบในฐาน Chospital ของสนย.

สถานบริการที่มีความผิดปกติ - แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 142 แห่ง 
***ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ง***


10.ประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  ตามภาพสถานบริการที่มีความผิดปกติ 141 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 1 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 1 แห่ง ( รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)


11.สถานะสมรสเป็นสมณะ แต่คำนำหน้าชื่อไม่ใช่พระ  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 36 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 106 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 11 แห่ง (รพ.สต.นาอ้อ, โพนป่าแดง, ไร่ทาม, ขอนแก่น, บ้านเพีย, ก้างปลา, นาแขม,ปากหมาก, ห้วยกระทิง, โป่งป่าติ้ว, รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)
อ.นาด้วง 5 แห่ง (รพ.สต.ห้วยตาด, นาดอกคำ, ห้วยปลาดุก, ท่าสะอาด, ท่าสวรรค์)
อ.เชียงคาน 14 แห่ง (รพ.เชียงคาน, รพ.สต.สงเปือย, โพน, ศรีโพนแท่น, นาป่าหนาด, ท่าบม, นาจาน, ท่าดีหมี, คกเลาใต้, ผาแบ่น, บุฮม, หินตั้ง,หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 7 แห่ง (รพ.สต.คอนสา, ห้วยเหียม, ห้วยพิชัย, สงาว, หาดคัมภีร์, ห้วยอาลัย, ชมเจริญ)
อ.ด่านซ้าย 10 แห่ง (รพ.สต.เครือคู้, ปากโป่ง, นาดี, โคกงาม, หนองอุมลัว, ทับกี่, น้ำเย็น, ตูบค้อ, บ้านผึ้ง, ปากหมัน)
อ.นาแห้ว 4 แห่ง (รพ.สต.ป่าก่อ, นาพึง, โนนสว่าง, นาเจริญ)
อ.ภูเรือ 5 แห่ง (รพ.สต.ท่าศาลา, ร่องจิก, ปลาบ่า, บ้านกลาง, สานตม)
อ.ท่าลี่ 9 แห่ง (รพ.สต.บ้านยาง, ปากคาน, บ้านเมี่ยง, อาฮี, น้ำแคม, โคกใหญ่, หนองบง, แก่งม่วง, นากระเซ็ง)
อ.วังสะพุง 15 แห่ง (รพ.สต.ทรายขาว, เหมืองแบ่ง, นาดอกไม้, ตากแดด, กกบก, ปากปวน, ผาน้อย, โคกมน, นาแก, ห้วยผุก, ขอนแก่น, โคกสว่าง, โคกขมิ้น, โนนสว่าง, โนนวังแท่น)
อ.ภูกระดึง 3 แห่ง (รพ.สต.นาโก, นาแปนใต้, ห้วยส้มใต้)
อ.ภูหลวง 5 แห่ง (รพ.สต.ศรีอุบล, นามูลตุ่น, เลยวังไสย์, ใหม่พัฒนา, ห้วยสีเสียด)
อ.ผาขาว 6 แห่ง (รพ.ผาขาว, รพ.สต.พวยเด้ง, นาตาด, โนนป่าซาง, ห้วยยาง, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 8 แห่ง (รพ.สต.หัวฝาย, โป่งศรีโทน, หนองใหญ่, ห้วยปาน, ซำบุ่น, โนนสวรรค์, พรประเสริฐ, นาอ่างคำ)
อ.หนองหิน 4 แห่ง (รพ.สต.ปวนพุ, น้อยสามัคคี, หลักร้อยหกสิบ, สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี)


12.สถานะสมรสไม่ใช่สมณะ แต่คำนำหน้าชื่อเป็นพระ  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 41 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 101 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 11 แห่ง (รพ.สต.กกดู่, ไร่ม่วง, โพนป่าแดง, ไร่ทาม, ขอนแก่น, หัวนา, ก้างปลา, นาแขม, ห้วยกระทิง, โป่งป่าติ้ว, รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)
อ.นาด้วง 5 แห่ง (รพ.สต.ห้วยตาด, นาดอกคำ, ห้วยปลาดุก, ท่าสะอาด, ท่าสวรรค์)
อ.เชียงคาน 13 แห่ง (รพ.สต.สงเปือย, โพน, ศรีโพนแท่น, นาป่าหนาด, ท่าบม, นาจาน, ท่าดีหมี, คกเลาใต้, ผาแบ่น, บุฮม, หินตั้ง,หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 9 แห่ง (รพ.สต.นาค้อ, เชียงกลม, ห้วยเหียม, ห้วยบ่อซืน, ห้วยพิชัย, สงาว, หาดคัมภีร์, ห้วยอาลัย, ชมเจริญ)
อ.ด่านซ้าย 10 แห่ง (รพ.สต.ปากโป่ง, นาดี, หนองอุมลัว, วังบอน, ทับกี่, ตูบค้อ, กกจำปา, บ้านผึ้ง, หนองผือ, ปากหมัน)
อ.นาแห้ว 5 แห่ง (รพ.นาแห้ว, รพ.สต.ป่าก่อ, นาพึง, เหล่ากอหก, นาเจริญ)
อ.ภูเรือ 4 แห่ง (รพ.สต.ท่าศาลา, ร่องจิก, ห้วยผักเน่า, สานตม)
อ.ท่าลี่ 6 แห่ง (รพ.สต.ปากคาน, อาฮี, น้ำแคม, หนองบง, แก่งม่วง, นากระเซ็ง)
อ.วังสะพุง 14 แห่ง (รพ.สต.นาวัว, ทรายขาว, เหมืองแบ่ง, ตากแดด, กกบก, ปากปวน, โคกมน, ห้วยผุก, ขอนแก่น, โคกสว่าง, โคกขมิ้น, โนนสว่าง, โคกหนองแก, โนนวังแท่น)
อ.ภูกระดึง 4 แห่ง (รพ.สต.นาแปนใต้, ผานกเค้า, ห้วยส้มใต้, ห้วยส้ม)
อ.ภูหลวง 5 แห่ง (รพ.สต.ศรีอุบล, นามูลตุ่น, เลยวังไสย์, ใหม่พัฒนา, ห้วยสีเสียด)
อ.ผาขาว 5 แห่ง (รพ.ผาขาว, รพ.สต.นาตาด, โนนป่าซาง, ห้วยยาง, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 5 แห่ง (รพ.สต.หัวฝาย, โป่งศรีโทน, หนองใหญ่, พรประเสริฐ, นาอ่างคำ)
อ.หนองหิน 5 แห่ง (รพ.หนองหิน, รพ.สต.ปวนพุ, หนองหมากแก้ว, น้อยสามัคคี, หลักร้อยหกสิบ)


13.คำนำหน้าชื่อเป็นไม่ใช่พระ แต่เพศไม่ใช่ชาย

สถานบริการที่มีความผิดปกติ - แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 142 แห่ง 
***ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ง***


14.สถานะสมรสเป็นสมณะ  แต่เพศไม่ใช่ชาย  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 11 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 131 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 14 แห่ง (รพ.สต.ไร่ม่วง, โพนป่าแดง, ไร่ทาม, นาอาน, ขอนแก่น, หัวนา, เพีย, บ้านสูบ, ก้างปลา, นาแขม, ปากหมาก, ห้วยกระทิง, โป่งป่าติ้ว, รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)
อ.นาด้วง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100%  6 แห่ง (รพ.นาด้วง, รพ.สต.ห้วยตาด, นาดอกคำ, ห้วยปลาดุก, ท่าสะอาด, ท่าสวรรค์)
อ.เชียงคาน 14 แห่ง (รพ.สต..ธาตุ, สงเปือย, โพน, ศรีโพนแท่น, นาป่าหนาด, ท่าบม, นาจาน, ท่าดีหมี, คกเลาใต้, ผาแบ่น, บุฮม, หินตั้ง,หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 10 แห่ง (รพ.สต.นาค้อ, เชียงกลม, คอนสา, ห้วยเหียม, ห้วยบ่อซืน, ห้วยพิชัย, สงาว, หาดคัมภีร์, ห้วยอาลัย, ชมเจริญ)
อ.ด่านซ้าย ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 14 แห่ง (รพร.ด่านซ้าย, รพ.สต.เครือคู้, ปากโป่ง, นาดี, โคกงาม, หนองอุมลัว, วังบอน, ทับกี่, น้ำเย็น, ตูบค้อ, กกจำปา, บ้านผึ้ง, หนองผือ, ปากหมัน)
อ.นาแห้ว  ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 6 แห่ง (รพ.นาแห้ว, รพ.สต.ป่าก่อ, นาพึง, โนนสว่าง, เหล่ากอหก, นาเจริญ)
อ.ภูเรือ  ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 7 แห่ง (รพ.ภูเรือ, รพ.สต.ท่าศาลา, ร่องจิก, ปลาบ่า, บ้านกลาง, ห้วยผักเน่า, สานตม)
อ.ท่าลี่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 10 แห่ง (รพ.ท่าลี่, รพ.สต.บ้านยาง, ปากคาน, บ้านเมี่ยง, อาฮี, น้ำแคม, โคกใหญ่, หนองบง, แก่งม่วง, นากระเซ็ง)
อ.วังสะพุง 17 แห่ง (รพ.สต.นาวัว, ทรายขาว, เหมืองแบ่ง, นาดอกไม้, ตากแดด, กกบก, ปากปวน, ผาน้อย, โคกมน, นาแก, ห้วยผุก, ขอนแก่น, โคกสว่าง, โคกขมิ้น, โนนสว่าง, โคกหนองแก, โนนวังแท่น)
อ.ภูกระดึง 5 แห่ง (รพ.ภูกระดึง, รพ.สต.นาโก, นาแปนใต้, ห้วยส้มใต้, ห้วยส้ม)
อ.ภูหลวง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 6 แห่ง (รพ.ภูหลวง, รพ.สต.ศรีอุบล, นามูลตุ่น, เลยวังไสย์, ใหม่พัฒนา, ห้วยสีเสียด)
อ.ผาขาว ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 7 แห่ง (รพ.ผาขาว, รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา, พวยเด้ง, นาตาด, โนนป่าซาง, ห้วยยาง, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 9 แห่ง (รพ.เอราวัณ, รพ.สต.หัวฝาย, โป่งศรีโทน, หนองใหญ่, ห้วยปาน, ซำบุ่น, โนนสวรรค์, พรประเสริฐ, นาอ่างคำ)
อ.หนองหิน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 100% 6 แห่ง (รพ.หนองหิน, รพ.สต.ปวนพุ, หนองหมากแก้ว, สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี, น้อยสามัคคี, หลักร้อยหกสิบ)


17.ประชากรไทยที่มีเลขบัตรประชาชนเป็นเลขเดียวกัน 13 หลัก

สถานบริการที่มีความผิดปกติ - แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 142 แห่ง 
***ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ง***


     ตอนต่อไป ผมจะสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม PERSON)  หน่วยบริการที่ไม่พบข้อมูลผิดปกติ เฉลี่ย (ข้อ 1-14, 17)  เป็นภาพรวมแต่ละอำเภอว่ามีอำเภอไหนบ้าง?
ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย : หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลแฟ้ม person เฉลี่ย ร้อยละ 90


วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ไตรมาส 1 ปี 2562

     สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์: SI6.พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์: G12.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
ชื่อตัวชี้วัด:
3. ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
3.2 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลแฟ้ม person
เกณฑ์เป้าหมาย: หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลแฟ้ม person เฉลี่ย ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person
วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
ข้อมูลจาก https://lei.hdc.moph.go.th
ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแฟ้ม  person หน่วยบริการที่ไม่พบข้อมูลผิดปกติ เฉลี่ย (ข้อ 1-14, 17)
ระยะเวลาประเมินผล: ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

     เพื่อให้การติดตามควบคุมกำกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้สรุปผลการการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ไตรมาส 1 ปี 2562 ดังนี้

1.เลขบัตรประชาชนว่าง โดยมีสัญชาติเป็นไทย  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.นาด้วง , รพ.ปากชม , รพ.นาแห้ว
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 139 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***

2.เลขบัตรประชาชนผิด MOD11 โดยที่มีสัญชาติเป็นไทย  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 100 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 42 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 5 แห่ง (รพ.สต.นาอ้อ, ขอนแก่น, ก้างปลา, ปากหมาก, โป่งป่าติ้ว)
อ.เชียงคาน 8 แห่ง (รพ.สต.ธาตุ, สงเปือย, นาป่าหนาด, ท่าบม, บุฮม, หินตั้ง,หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 3 แห่ง (รพ.สต.ห้วยพิชัย, ห้วยอาลัย, ชมเจริญ)
อ.นาแห้ว 4 แห่ง (รพ.นาแห้ว, รพ.สต.นาพึง, โนนสว่าง, นาเจริญ)
อ.ท่าลี่ 9 แห่ง (รพ.ท่าลี่, รพ.สต.บ้านยาง, ปากคาน, อาฮี, น้ำแคม, โคกใหญ่, หนองบง, แก่งม่วง, นากระเซ็ง)
อ.วังสะพุง 3 แห่ง (รพ.สต.นาดอกไม้, ห้วยผุก, โคกสว่าง)
อ.ภูกระดึง 1 แห่ง (รพ.สต.นาแปนใต้)
อ.ภูหลวง 2 แห่ง (รพ.สต.เลยวังไสย์ , ห้วยสีเสียด)
อ.ผาขาว 2 แห่ง (รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 4 แห่ง (รพ.สต.ห้วยปาน, ซำบุ่น, โนนสวรรค์, นาอ่างคำ)
อ.หนองหิน 1 แห่ง (รพ.สต.หลักร้อยหกสิบ)

3.เลขบัตรประชาชนเป็นเลข GEN 9ตามรูปแบบของ HIS โดยที่มีสัญชาติเป็นไทย  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 99 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 42 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 8 แห่ง (รพ.สต.เพชรเจริญ, นาอ้อ, ขอนแก่น, หัวนา, หนองผำ, ก้างปลา, ปากหมาก, โป่งป่าติ้ว)
อ.เชียงคาน 9 แห่ง (รพ.สต.ธาตุ, สงเปือย, นาป่าหนาด, ท่าบม, ท่าดีหมี, บุฮม, หินตั้ง,หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 3 แห่ง (รพ.สต.นาค้อ, ห้วยพิชัย, สงาว)
อ.ด่านซ้าย 1 แห่ง (รพ.สต.เครือคู้)
อ.นาแห้ว 3 แห่ง (รพ.สต.นาพึง, โนนสว่าง, นาเจริญ)
อ.ท่าลี่ 7 แห่ง (รพ.สต.บ้านยาง, ปากคาน, อาฮี, น้ำแคม, โคกใหญ่, หนองบง, แก่งม่วง)
อ.วังสะพุง 4 แห่ง (รพ.สต.นาดอกไม้, ห้วยผุก, โคกสว่าง, โคกขมิ้น)
อ.ภูกระดึง 1 แห่ง (รพ.สต.นาแปนใต้)
อ.ภูหลวง 1 แห่ง (รพ.สต.เลยวังไสย์)
อ.ผาขาว 2 แห่ง (รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 3 แห่ง (รพ.สต.หนองใหญ่, ห้วยปาน, ซำบุ่น)

4.สัญชาติเป็นไทย แต่ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนต้องสงสัยว่าไม่ใช่คนไทย  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 28 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 114 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 17 แห่ง (รพ.สต.เพชรเจริญ, น้ำภู, นาอ้อ, กกดู่, ไร่ม่วง, โพนป่าแดง, ไร่ทาม, ขอนแก่น, หัวนา, หนองผำ, เจริญสุข, บ้านเพีย, บ้านสูบ, ก้างปลา, นาแขม,ปากหมาก, โป่งป่าติ้ว)
อ.นาด้วง 6 แห่ง (รพ.นาด้วง, ห้วยตาด, นาดอกคำ, ห้วยปลาดุก, ท่าสะอาด, ท่าสวรรค์)
อ.เชียงคาน 13 แห่ง (รพ.สต.ธาตุ, สงเปือย, ศรีโพนแท่น, นาป่าหนาด, ท่าบม, นาจาน, ท่าดีหมี, คกเลาใต้, ผาแบ่น, บุฮม, หินตั้ง,หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 9 แห่ง (รพ.สต.นาค้อ, เชียงกลม, คอนสา, ห้วยเหียม, ห้วยบ่อซืน, ห้วยพิชัย, สงาว, หาดคัมภีร์, ห้วยอาลัย)
อ.ด่านซ้าย 12 แห่ง (รพ.สต.เครือคู้, ปากโป่ง, นาดี, โคกงาม, หนองอุมลัว, วังบอน, ทับกี่, น้ำเย็น, ตูบค้อ, บ้านผึ้ง, หนองผือ, ปากหมัน)
อ.นาแห้ว 5 แห่ง (รพ.สต.ป่าก่อ, นาพึง, โนนสว่าง, เหล่ากอหก, นาเจริญ)
อ.ภูเรือ 5 แห่ง รพ.สต.ท่าศาลา, ปลาบ่า, บ้านกลาง, ห้วยผักเน่า, สานตม)
อ.ท่าลี่ 9 แห่ง (รพ.สต.บ้านยาง, ปากคาน, บ้านเมี่ยง, อาฮี, น้ำแคม, โคกใหญ่, หนองบง, แก่งม่วง, นากระเซ็ง)
อ.วังสะพุง 14 แห่ง (รพ.สต.นาวัว, ทรายขาว, นาดอกไม้, ตากแดด, กกบก, ปากปวน, ผาน้อย, โคกมน, นาแก, ห้วยผุก, โคกสว่าง, โคกขมิ้น, โคกหนองแก, โนนวังแท่น)
อ.ภูกระดึง 5 แห่ง (รพ.สต.นาโก, นาแปนใต้, ผานกเค้า, ห้วยส้มใต้, ห้วยส้ม)
อ.ภูหลวง 5 แห่ง (รพ.สต.ศรีอุบล, นามูลตุ่น, เลยวังไสย์, ใหม่พัฒนา, ห้วยสีเสียด)
อ.ผาขาว 5 แห่ง (รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา, นาตาด, โนนป่าซาง, ห้วยยาง, เพิ่มสุข)
อ.เอราวัณ 7 แห่ง (รพ.สต.หัวฝาย, โป่งศรีโทน, หนองใหญ่, ห้วยปาน, ซำบุ่น, โนนสวรรค์, พรประเสริฐ)
อ.หนองหิน 2 แห่ง (รพ.สต.น้อยสามัคคี, หลักร้อยหกสิบ)

5.ประชากรในเขต ไม่สามารถเชื่อมโยงบ้านที่อยู่ในเขตได้  ตามภาพ


สถานบริการที่มีความผิดปกติ 102 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 40 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ***
อ.เมืองเลย 7 แห่ง (รพ.สต.นาอ้อ, กกดู่, เจริญสุข, บ้านสูบ, ก้างปลา, นาแขม, รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)
อ.นาด้วง 3 แห่ง (รพ.สต.ห้วยตาด, ห้วยปลาดุก, ท่าสวรรค์)
อ.เชียงคาน 5 แห่ง (รพ.สต.สงเปือย, ท่าบม, ท่าดีหมี, หาดทรายขาว, โสกใหม่)
อ.ปากชม 4 แห่ง (รพ.สต.เชียงกลม, สงาว, ห้วยอาลัย, ชมเจริญ)
อ.ด่านซ้าย 4 แห่ง (รพ.สต.ปากโป่ง, นาดี, บ้านผึ้ง, ปากหมัน)
อ.นาแห้ว 3 แห่ง (รพ.สต.นาพึง, โนนสว่าง, เหล่ากอหก)
อ.ภูเรือ 3 แห่ง รพ.สต.ท่าศาลา,ร่องจิก, ห้วยผักเน่า)
อ.ท่าลี่ 1 แห่ง (รพ.สต.แก่งม่วง)
อ.วังสะพุง 3 แห่ง (รพ.สต.นาดอกไม้, กกบก, โคกขมิ้น)
อ.ภูกระดึง 1 แห่ง (รพ.สต.นาแปนใต้)
อ.ภูหลวง 1 แห่ง (รพ.สต.นามูลตุ่น)
อ.ผาขาว 1 แห่ง (รพ.สต.ห้วยยาง)
อ.เอราวัณ 3 แห่ง (รพ.สต.ซำบุ่น, พรประเสริฐ, นาอ่างคำ)
อ.หนองหิน 1 แห่ง (สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี)

6.เพศไม่เป็นชายหรือหญิง
สถานบริการที่มีความผิดปกติ 0 แห่ง
สถานบริการที่ไม่มีความผิดปกติ 142 แห่ง ***ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ***

     ข้อ 7-14 และ ข้อ 17 โปรดติดตาม ตอนต่อไป... ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

[แนะนำ] การติดตั้ง Tool ส่งออก 43 แฟ้ม (Tool แยก)

การติดตั้งโปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม Tool 43 File Export

1.ดาวน์โหลด โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม [คลิก]


เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ทำการติดตั้ง

ดับเบิ้ลคลิก ->> 

รูปที่ 1

3.เมื่อทำการติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว จะมี icon ปรากฏที่หน้า Desktop ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าใช้งานได้เลย


รูปที่ 2


ก่อนจะเข้าใช้โปรแกรม ให้นำคำสั่งนี้ไปรันในสายฟ้า UPDATE opdconfig SET emergency_mode='Y'

4.เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ให้เลือก การเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล HOSxP / HOSxP_PCU และให้ Login เข้าใช้งานได้เลย (ใช้ user / pass เดียวกับการเข้า HOSxP / HOSxP_PCU)


รูปที่ 3

ถ้า login เข้าใช้งานไม่ได้ ให้นำคำสั่ง update opduser set passweb="" where passweb is not null ไปวางในเมนู SQL Query แล้ว กด Execute แล้วค่อย login เข้าใช้งาน


เมื่อ Login เข้าใช้งานแล้ว ให้เอาเครื่องหมาย [/] ออกจาก mysql local processing ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4


เมื่อส่งออกสำเร็จ ก็จะมีหน้าต่าง สรุปผลการส่งออก 43 แฟ้ม ออกมาให้เราได้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละแฟ้มได้ เบื้องต้น


Cr.อ.เกื้อกูล, พี่ทัช ณ รพ.นาเชือก

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.5.30

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.61.5.30
ได้เลยครับ

อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

หมายเหตุ :
     1) เวอร์ชั่นนี้ส่งออก 43 แฟ้มไม่ได้ ให้ติดตั้ง BMSHOSxPStandard43Export เพื่อใช้ส่งส่งออก 43 แฟ้ม
     2) จะต้องทำการ Map LABFU 7 หลัก
     3) เวอร์ชั่นนี้ สามารถใช้งานปุ่ม Update Age ในบัญชี 1  (ปรับปรุงอายุได้ถูกต้องตามจริง)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ITL-HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้


HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้

อาการ
- หน่วยบริการ ได้ทำการ Restore ข้อมูลเข้ามายัง Server แล้วทำการส่งตรวจคนไข้ไม่ได้ (ค้นหาชื่อผู้ป่วยได้ แต่ส่งตรวจไม่ได้)ประเด็นปัญหา
- อาจจะเกิดจากการ Restore ข้อมูลกลับคืน ทำให้ ค่า hn_digit ในฟิลด์ sys_value ในตาราง sys_var

ไม่มีค่าจำนวนหลักของ hn (Cr.อ.อาม)

การแก้ไขปัญหา
- ต้องใส่ค่าจำนวนหลัก hn_digit เข้าไป เพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้

ขั้นตอนการทำมี ดังนี้

- นำคำสั่งดังต่อไปนี้ ไป Run ในเมนู SQL Query ของ HOSxP_PCU1.ตรวจสอบค่า sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'

ถ้ามีค่าว่าง ดังรูป ให้ทำขั้นตอนที่ 2
2.ตรวจสอบจำนวนหลักของ hn ในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1


จะได้ค่า จำนวนหลักของ hn ดังรูป
3.เมื่อได้จำนวนหลักของ hn แล้ว เราจะนำค่านี้ไปใส่ใน ตาราง sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

UPDATE sys_var
SET sys_value=(SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1)
WHERE sys_name='hn_digit'4.ตรวจสอบค่า hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'หลังจากที่ทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้ออกจากระบบ HOSxP_PCU ก่อน แล้วค่อย Login เข้ามาใหม่
ก็จะสามารถส่งตรวจใน One Stop Service ได้ครับ

คำสั่ง SQL โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้คำสั่ง