วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ITL-HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้


HOSxP_PCU ส่งตรวจผู้ป่วย One Stop Service ไม่ได้

อาการ
- หน่วยบริการ ได้ทำการ Restore ข้อมูลเข้ามายัง Server แล้วทำการส่งตรวจคนไข้ไม่ได้ (ค้นหาชื่อผู้ป่วยได้ แต่ส่งตรวจไม่ได้)ประเด็นปัญหา
- อาจจะเกิดจากการ Restore ข้อมูลกลับคืน ทำให้ ค่า hn_digit ในฟิลด์ sys_value ในตาราง sys_var

ไม่มีค่าจำนวนหลักของ hn (Cr.อ.อาม)

การแก้ไขปัญหา
- ต้องใส่ค่าจำนวนหลัก hn_digit เข้าไป เพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้

ขั้นตอนการทำมี ดังนี้

- นำคำสั่งดังต่อไปนี้ ไป Run ในเมนู SQL Query ของ HOSxP_PCU1.ตรวจสอบค่า sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'

ถ้ามีค่าว่าง ดังรูป ให้ทำขั้นตอนที่ 2
2.ตรวจสอบจำนวนหลักของ hn ในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1


จะได้ค่า จำนวนหลักของ hn ดังรูป
3.เมื่อได้จำนวนหลักของ hn แล้ว เราจะนำค่านี้ไปใส่ใน ตาราง sys_value ของ hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

UPDATE sys_var
SET sys_value=(SELECT LENGTH(hn)as hn_digit
FROM patient p
WHERE hn IS NOT NULL
LIMIT 1)
WHERE sys_name='hn_digit'4.ตรวจสอบค่า hn_digit ในตาราง sys_var โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

SELECT sys_name, sys_value FROM sys_var WHERE sys_name='hn_digit'หลังจากที่ทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้ออกจากระบบ HOSxP_PCU ก่อน แล้วค่อย Login เข้ามาใหม่
ก็จะสามารถส่งตรวจใน One Stop Service ได้ครับ

คำสั่ง SQL โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้คำสั่ง

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.3.18

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.61.3.18
เพื่อให้ส่งออกตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม เวอร์ชั่น 2.3 ที่ถูกประกาศ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I

     ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้บันทึกผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP กำหนดรหัสการรายงานเพิ่มในประเด็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I จำนวน 7 ตัว ดังนี้

   รหัส 1B27    การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I
   รหัส 1B270  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลปกติ
   รหัส 1B271  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการเคลื่อนไหว
   รหัส 1B272  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
   รหัส 1B273  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านความเข้าใจภาษา
   รหัส 1B274  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการใช้ภาษา
   รหัส 1B275  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I ผลล่าช้า ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I ได้ถูกต้อง  จะต้องปรับปรุงข้อมูล SPECIALPP มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้    

     1. ปรับปรุงตาราง pp_special_code  โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP  ตามภาพ     2. ปรับปรุงตาราง pp_special_type  โดยเพิ่มรหัสการให้บริการ SPECIALPP  ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU ก็จะสามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลรหัสการให้บริการ SPECIALPP การกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA 4I  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  ต้องการแล้วครับ..


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปรับวัคซีนใหม่ปี 2560

     ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดทฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม UPDATE ที่ไฟล์  198.รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI) 6 ต.ค. 59.xls

มีการปรับวัคซีนใหม่ปี 2560 ได้แก่ วัคซีน ทีที  TT  รหัสวัคซีน 101  และวัคซีน ทีที  dT  รหัสวัคซีน 106  ตามภาพ


มีการยกเลิกวัคซีนในปี 2560  ตามภาพ


    วัคซีน dT ใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปในทุกกรณี ได้แก่ กรณีบาดแผล หญิงมีครรภ์ กระตุ้นทุก 10 ปี

แยกจำแนกประเภท กลุ่มวัคซีนและระบบงานที่ใช้บันทึกข้อมูลวัคซีน dT , TT  ได้ดังนี้

     วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  >> บันทึกข้อมูลวัคซีน  dT , TT  ในระบบบัญชี 2
     วัคซีนกลุ่มบุคคลทั่วไป  >> บันทึกข้อมูลวัคซีน  dT , TT  ในระบบห้องฉุกเฉิน , ห้องคัดกรอง และ ระบบ One Stop Service

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง
  จะต้องปรับปรุงข้อมูลวัคซีน dT , TT มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  

     1. ปรับปรุงตาราง anc_service  โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code   ตามภาพ     2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code   ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU ก็สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานรหัสที่ สนย. ต้องการแล้วครับ..


หมายเหตุ
              วัคซีน ทีที   TT  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235
              วัคซีน ดีที   dT  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235, Z236


วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.60.5.8

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.60.5.8
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเพิ่มวัคซีนใหม่ปี 2560 ในโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU

     ผมได้รับแจ้งจากพี่ป้อม งานควบคุมโรค สสจ.เลย ให้สถานบริการทุกแห่งเพิ่มวัคซีนใหม่ปี 2560 ในโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU ดังนี้

     1. วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัสฮิวแมนพิลโลมา (วัคซีน HPV) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนหญิง ป.5 ได้แก่ วัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , วัคซีน เอชพีวีเอส 2 (ป.5) และ วัคซีน เอชพีวีเอส พลัส

     2. วัคซีนเก็บตก ในนักเรียน ได้แก่ วัคซีน ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)

     วัคซีนดังกล่าวข้างต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียน จะต้องบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 5

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU สามารถบันทึกข้อมูลวัคซีนดังกล่าว ในระบบบัญชี 5 ได้  จะต้องเพิ่มข้อมูลวัคซีนดังกล่าวในระบบบัญชี 5  มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

     1. ปรับปรุงตาราง student_vaccine  โดยเพิ่มวัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , เอชพีวีเอส 2 (ป.5) , เอชพีวีเอส พลัส , ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)  ตามภาพ


     2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยเพิ่มวัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , เอชพีวีเอส 2 (ป.5) , เอชพีวีเอส พลัส , ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)  ตามภาพ


     3. ปรับปรุงตาราง vaccine_combination  โดยเพิ่มวัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , เอชพีวีเอส 2 (ป.5) , เอชพีวีเอส พลัส , ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)  ตามภาพ


     4. เพิ่มข้อมูลวัคซีน HPVs , IPVs , LAJEs และ HBVs ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ  >> ข้อมูล Vaccine  ตามภาพ


     5. เพิ่มข้อมูลยา (วัคซีน HPVs , IPVs , LAJEs และ HBVs) ที่เมนู Tools  >> System setting  >> ยา  ตามภาพ ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลวัคซีน HPVs ที่เมนู ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบบัญชี 5 ตามภาพ


          1) จะปรากฏหน้าจอ: ข้อมูลการให้บริการบัญชี 5  >>  แทบ: Vaccine
          2) คลิกปุ่ม: เพิ่มรายการฉีดวัคซีน
          3) จะปรากฏหน้าจอ: บันทึกการให้ Vaccine
          4) คลิกแทบ: Vaccine / Lab  >> เลือก วัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5)
          5) Lot. No. : ให้ Drop Down เลือก lot. no. ( ได้จากการเพิ่มที่เมนู ระบบงานอื่นๆ  >> ข้อมูล Vaccine )


          6) คลิกแทบ: วินิจฉัย/ตรวจรักษา
          7) ผู้ตรวจรักษา: ให้ Drop Down เลือก จนท.ผู้ตรวจรักษา
          8) สถานะปัจจุบัน: ให้ Drop Down เลือก สถานะผู้รับบริการเมื่อเสร็จสิ้นบริการ
          9) วินิจฉัย พิมพ์ ICD10: Z258
          10) ยา/บริการ: พิมพ์ชื่อวัคซีน ( ได้จากการเพิ่มที่เมนู Tools  >> System setting  >> ยา )
*** ต้องพิมพ์ เพราะตาราง student_vaccine ไม่มี icode เพื่อส่งรายการยาไปที่ แทบ: Medication ***

หมายเหตุ
     วัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5)   HPVs1  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z258
     วัคซีน เอชพีวีเอส 2 (ป.5)   HPVs2  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z258
     วัคซีน เอชพีวีเอส พลัส       HPVs+  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z258
     วัคซีน ไอพีวี เอส (ป.1)      IPVs      วินิจฉัย รหัส ICD10: Z240
     วัคซีน เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1)   LAJEs1  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z241
     วัคซีน เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2)   LAJEs2  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z241
     วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1)   HBVs1   วินิจฉัย รหัส ICD10: Z246
     วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1)   HBVs2   วินิจฉัย รหัส ICD10: Z246

     วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)   HBVs3   วินิจฉัย รหัส ICD10: Z246


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

Report-HOSxP รายงานชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

Report-HOSxP รายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

กรณีสถานภาพโรค "ยังรักษาอยู่" หรือ "เฝ้าระวังอาการต้องไม่ลง "วันที่จำหน่าย" และต้องไม่ระบุ discharge ="Y" ตามนิยาม

SQL =  select p.hn,c.name,concat(p.pname,p.fname," ",p.lname)as ptname,p.hometel,p.type_area,cm.clinic_member_status_name,pc.discharge,
pc.dchdate,if(pc.dchdate is null,"Y","N")as dch
from clinicmember pc
left outer join patient p on p.hn=pc.hn
left outer join clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id=pc.clinic_member_status_id
left outer join clinic c on pc.clinic=c.clinic
where (pc.dchdate is not null and cm.provis_typedis in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is null and cm.provis_typedis not in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is not null and pc.discharge="N")
or(pc.dchdate is null and pc.discharge="Y")
or(cm.provis_typedis  not in ("03","05","11") and pc.discharge="N")
or(cm.provis_typedis  in ("03","05","11") and pc.discharge="Y")
order by c.clinic

ขอบคุณ SQL ดีๆ จาก ศูนย์คอม รพ.ปากท่อ อ.เกื้อกูล
เช่น 
กรณีที่ 1. -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ตาย" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "N
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง  เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ตาย" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "Y
และ มี วันที่จำหน่าย 

กรณีที่ 2 -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "Y
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "N
และ ไม่มี วันที่จำหน่าย

หากทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ถึงจะเรียกว่า "ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน"

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบดูตาราง clinic_member_status และ provis_typedis หากแห่งใด ใช้ตัวเลข  1 หลักในการ แมพ ควรเปลี่ยนเงื่อนไขใน SQL ด้านบนให้ถูกต้อง หากใครไม่สามารถทำเองได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของท่าน

ข้อควรระวังในการใช้รายงาน  : รายงานอาจจะประมวลผลช้า หรือเร็ว อยู่ที่ข้อมูลความผิดพลาดของท่าน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการใช้งาน กิกิ