วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

43 แฟ้ม-ITL-3-DEATH

3 – DEATH (บันทึกใน โรงพยาบาลเท่านั้น)

    หมายถึง ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบด้วย

Definition
    1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ
    2)   ผู้ป่วยที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
    -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
    -  กรณีเสียชีวิตในสถานพยาบาล สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล
    -  สถานบริการระดับปฐมภูมิจะบันทึกข้อมูลประชาชนในเขตรับผิดชอบที่เสียชีวิต เฉพาะกรณีเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล และ กรณีเสียชีวิตในสถานพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มสะสม

    1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
    2. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังเดือนสิงหาคม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ
    3. กรณีที่มีผู้มารับบริการแล้วเสียชีวิตรายใหม่ หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการที่เสียชีวิตรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง

โครงสร้างตาราง DEATH


ตารางที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Death_place  :  1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล


43 แฟ้ม-ITL-2-ADDRESS

2 – ADDRESS  
        หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

Definition
    1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
    2)   ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
    -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
    -  ประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ จะอยู่ในแฟ้ม HOME สำหรับข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม ADDRESS จะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เฉพาะกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกับที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบเท่านั้น

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

    1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
    2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

โครงสร้างตาราง ADDRESS


ในกรอบสีแดง คือข้อมูลที่ ต้อง บันทึกลงไปในฐานข้อมูลนะครับ
 ส่วนของ รหัสสถานบริการ (HOSPCODE) ,ทะเบียนบุคคล PID ,วันเดือนปีที่เก็บข้อมูล D_UPDATE ทางโปรแกรมจะทำการเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติ

ในกรอบสีน้ำเงิน คือข้อมูลที่ ควร บันทึก หมายถึง ต้องสอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นๆด้วย หากมีข้อมูล ควรบันทึกข้อมูลลงไป เช่น ประเภทที่อยู่ , ลักษณะที่อยู่ , หมู่ที่ , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด

ตารางที่เกี่ยวข้อง

House
    ตารางเก็บข้อมูลของแฟ้ม ADDRESS  เช่น เลขห้อง , ชื่ออาคาร , บ้านเลขที่ , ซอย , ถนน , หมู่ที่ , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด เป็นต้น

ตาราง House_subtype
    1 = บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
    2 = ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม
    3 = คอนโดมิเนียม
    4 =อพาร์ทเมนท์ หอพัก
    5= บ้านพักคนงาน
    8 = อื่นๆ
    9 = ไม่ทราบ
     การบันทึกข้อมูลที่อยู่ประชากรที่มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ ใน 43 แฟ้ม ของโปรแกรม hosxp นั้นต้องบันทึกข้อมูลของประชากรทั้ง Ttpearea 3,4 เพราะ 

Typearea 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
Typearea 4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ

Definition ของแฟ้ม ADDRESS กล่าวไว้ว่า
  ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย
    1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
    2)   ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

ดังนั้นการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ADDRESS ของโปรแกรม HOSxP นั้นทำได้ดังนี้

ระบบงานอื่นๆ >> ระบบงานบัญชี 1-8 >> ระบบบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) >> เลือกหมู่บ้านนอกเขตรับผิดชอบ (หมู่ 0) และประชากร Typearea 3 แล้วบันทึกข้อมูลที่อยู่ดังรูป


รูปที่ 1 การบันทึกข้อมูลที่อยู่ของประชากร typearea 3 , 4

เครดิตการบันทึก พี่อาม รพร.ด่านซ้าย

43 แฟ้ม-ITL-1-PERSON

 สวัสดีครับ พี่น้องทีม It-thailoei ทุกท่าน หลายท่านคงทราบแล้วว่า ทาง สนย.(สำนักนโยบายและยุทธศาตร์) ได้ประกาศโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม อย่างเป็นทางการแล้ว และผมได้ติดตามข่าวของโครงสร้าง 43 แฟ้ม มาตลอด ผมจึงได้ทำสรุปของแต่ละแฟ้ม ออกมาให้ทางเพื่อนๆ It-thailoei ได้เข้าใจและได้ตรวจสอบฐานข้อมูล ตามมาตรฐานโครงส้ราง 43 แฟ้ม ครับ เรามาเริ่มกันที่ แฟ้มแรกเลย

1 - PERSON 
        หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ ประกอบด้วย
Definition
        1)   ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ
        2)   ประชาชนทุกคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
        3)   ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
หมายเหตุ
        เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ

ลักษณะแฟ้มแฟ้มสะสม

        1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
        2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

ตารางที่เกี่ยวข้อง

Provis_typearea (สถานะบุคคล)
    1= มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
    2= มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
    3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
    4= ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
    5=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น 
(เดิม  ๒๑ แฟ้ม)  (0=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น  )

  มีการปรับเปลี่ยนรหัสจาก 21 แฟ้ม คือ จาก 0 เป็น 5


รูปที่ 1 typearea 43 แฟ้ม


Provis_pname (คำนำหน้าชื่อ) :  คำนำหน้าชื่อ อ้างอิงมาตรฐานตามกรมการปกครอง

Provis_sex (เพศ) :  1 = ชาย , 2 = หญิง

Provis_occupa (อาชีพ) : รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
    เดิมใช้รหัส 3 หลัก (21 แฟ้ม)
    รหัสอาขีพใหม่ 4 หลัก (43 แฟ้ม)

Provis_race (เชื้อชาติ)  :  รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง

Provis_religion (ศาสนา) :  รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์


รูปที่ 2 รหัสศาสนา 43 แฟ้ม


Provis_nation (สัญชาติ) : รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง ถ้าไม่ทราบให้ระบุ 999 ตามรหัสมาตรฐาน

Provis_education (การศึกษา) : รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

    เดิม 21 แฟ้ม ใช้ 1 หลัก 43 แฟ้ม ใช้ 2 หลัก ซึ่งในฐานข้อมูลของ HOSxP คงต้องรอทาง Provider ปรับในเวอร์ชั่นหลังจากที่ประกาศ Standard Data Set แล้วครับ 


รูปที่ 3  รหัส การศึกษา 43 แฟ้ม


Provis_fstatus (สถานะครอบครัว)  :   1 = เจ้าบ้าน  , 2 = ผู้อาศัย

Provis_dischar (สถานะการจำหน่าย) : 1 = ตาย , 2 = ย้าย  , 3 = สาบสูญ , 9 =ไม่จำหน่าย


รูปที่ 4 รหัส สถานะการจำหน่าย 43 แฟ้ม


Provis_bgroup (หมู่เลือด) :  1 = A , 2 = B , 3 = AB , 4 = O


รูปที่ 5 รหัสหมู่เลือด 43 แฟ้ม


Blood_rh : 1 = positive , 2 = negative


รูปที่ 6 รหัส หมู่เลือด 43 แฟ้ม

ผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะแนวทางอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

การ Restore ข้อมูล HOSxP เข้า Notebook

สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่น้องชาว blog และผุ้สนใจทั่วไปครับ วันนี้ผมจะมาสอนการ restore ข้อมูล hosxp เข้าในเครื่อง notebook เพื่อนำไปใช้งาน offline ครับ

1.ลงฐานข้อมูล mysql ก่อนนะครับ หากเครื่องไหนมีแล้ว ก็ไม่ต้องลงอีกข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย โดยลงจากไฟล์ Full Setup HOSxP 3.55.10.8 เพราะเป้น mysql เวอรืชั่น 5.5.32 ครับ ดับเบิ้ลคลิกโลด


 2.โปรแกรมถาม License Agreement ให้เราตอบ I Agree


 3.ขั้นตอนนี้ ให้ติ๊กเลือก ทั้ง 2 ข้อ ในกรณียังไม่เคยลง HOSxP และ MySQL ครับ  ถ้าใครยังไม่มี MySQL ก็ให้เลือกติดตั้งแต่เฉพาะ MySQL นะครับ4.เมื่อติดตั้ง MySQL เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ Navicat สร้าง Connection เพื่อติดต่อกับ MySQL


 5.กรอกข้อมูลดังนี้

  • Connection Name : ชื่ออะไรก็ได้ เป็นภาษาอังกฤษ
  • Host Name/IP Address : ให้ใส่ localhost หรือ 127.0.0.1
  • Port : 3306
  • Username : sa 
  • Password : sa

หมายเหตุ : หากใครติดตั้ง MySQL จาก HOSxP ในข้อ 3 Username/Password จะใช้ sa นะครับ


 6.เมื่อสร้าง Connection  MySQL ด้วย Navicat เรียบร้อยแล้ว  ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่หน้าต่างด้านซ้ายมือ ตามชื่อ Connection Name  ที่เราตั้งชื่อไว้ในข้อ 5 ให้สถานะของ MySQL เป้นสีเขียวก่อนนะครับ


 7.คลิกขวาที่ชื่อ Connection Name ที่เราตั้งไว้ แล้วเลือก New Database เพื่อสร้างฐานข้อมูล ใหม่ 8.กรอกข้อมูลดังนี้

  • Database Name : ตั้งชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการใช้อักษรอังกฤษเท่านั้น ไม่มีช่องว่าง เช่น hosxp_pcu
  • Chracter set : เลือกเป็น tis620 -- TIS620 Thai เท่านั้น
  • Collation : tis620_thai_ci เท่านั้น
9.เปิดโปรแกรม HOSxP ขึ้นมา แล้วกดตั้งค่า Connection ดังรูป 10.กรอกข้อมูลดังนี้
Host : localhost หรือ 127.0.0.1
Database : ชื่อฐานข้อมูลที่เราตั้งไว้ในข้อ 8
User : sa
Password : sa
แล้วกดปุ่ม ทดสอบการเชื่อมต่อ ถ้าหาก เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ จะขึ้น Popup ดังภาพ11.ก่อนออกจากหน้า ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ในช่อง Provider Url ให้เราใส่คำว่า emergency แล้วคลิก ตกลง


12.ในช่อง Login และ Password ให้ใส่ emergency แล้วคลิก ตกลง 13.เมื่อเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่าง Mysql Restore ให้คลิกที่ "นำข้อมูลมาใช้ (Restore)" แล้วกดเลือกไฟล์ backup ที่เรามี 14.เมื่อเลือกไฟล์ backup ได้แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Check Backup เพื่อตรวจสอบไฟล์ Backup ที่เรามี

    ในขั้นตอนนี้มี 2 กรณีให้เลือก คือ

    14.1 ต้องการ นำข้อมูลตารางที่เลือกเท่านั้น มาใช้งาน โดยเลือกข้อมูลตารางบางตารางมาให้ กรณีนี้ส่วนมากจะใช้กันแพร่หลาย เพราะ เราจะยังไม่ีนำตารางที่ลงท้ายด้วย _log มาใช้ในตอนนี้เพราะว่า จะทำให้การ Restore ข้อมูลเกิดความล่าช้าในขั้นตอนนี้ โดยขั้นตอนการเลือกตาราง คือ คลิกเลือกตารางแรก แล้ว กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วเลือกเม้าส์ลงมาล่างสุดในช่องของชื่อตารางที่ปรากฏ จากนั้น คลิกเลือกตารางสุดท้าย ทุกตารางจะถูกเลือก แล้วให้ปล่อยปุ่ม Shift แล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกตารางที่ไม่ต้องการออก

    14.2 ต้องการ นำข้อมูลทั้งหมดทุกตารางมาใช้  ขั้นตอนนี้จะใช้ในกรณีที่นำเข้าข้อมูลกลับเข้าสู่เครื่อง Server เพราะมีทรัพยากรเครื่องที่ดีกว่า Notebook


เมื่อได้เลือกในข้อ 14 ไปแล้ว ขอให้รอจนกว่าจะมี popup ข้อความขึ้นมาว่า Restore Done ครับ เท่านั้น ท่าก็จะได้ ข้อมูล Offline ไปใช้ในการทดสอบการใช้งาน หรือเขียนรายงานของท่านแล้วครับ

คำเตื่อน โปรดใช้ด้วยความระมัดระวังหากไม่มั่นใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม

     รพ.สต.นาอ้อ อำเภอเมืองเลย ขอรายงานทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-LRT-ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงวันที่ตรวจคัดกรอง, ชื่อ-สกุล, อายุ, มีประจำเดือนครั้งแรก, มีบุตรคนแรก, ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม, ใช้ยาคุมกำเนิด, จำนวนปีที่ใช้, หมดประจำเดือนที่อายุ, จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์, เคยให้นมบุตรอย่างน้อย 4 เดือน, ตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอทุกเดือน, ที่อยู่

   เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะหญิงอายุ 30-70 ปี ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่ตรวจคัดกรอง ที่เลือก
     3) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ตรวจคัดกรอง


     ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_bc_screen1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

     ระบบรายงาน  >> รายงาน Hosxp pcu


     เมื่อนำเข้ารายงานในโปรแกรม HOSXP PCU  สามารถเรียกใช้รายงานได้ที่เมนู
     รายงาน  >> Report Central  >> module: Workerวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.57.4.1

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.57.4.1
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP_PCU version: 3.57.4.1
     - ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.57.1.7 มีตารางเพิ่มขึ้น 301 ตาราง
     - มีการปรับปรุงระบบคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเปิดโรงพยาบาลหนองหิน โดยมีท่าน นพ.สสจ.เลยเป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของการเตรียมการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลหนองหิน คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูกระดึง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ขั้นต่ำดังนี้ แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่าย (server) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 1 เครื่อง ตู้ Rack 42 U 1 ตู้ เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA 1 เครื่อง Swich 3 เครื่อง Access point 3 เครื่อง ลูกข่าย เครื่องตั้งโต๊ะ (PC) ทั้งหมด 32 เครื่อง ดังนี้ งานเวชระเบียน+ประกัน 4 เครื่อง, ER 2 เครื่อง, OPD 2 เครื่อง, ห้องตรวจ 3 เครื่อง, ทันตกรรม 2 เครื่อง, ชันสูตร 2 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง, เวชปฏิบัติ 2 เครื่อง, แพทย์แผนไทย 1 เครื่อง, กายภาพบำบัด 1 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, ห้องยา 4 เครื่อง, การเงิน 1 เครื่อง, บริหาร 3 เครื่อง, ห้องประชุม (Conferrence) 1 เครื่อง เครื่องพกพา (Notebook) IT 1 เครื่อง, ประกัน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Laser ทั้งหมด 10 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน 2 เครื่อง, เวชปฎิบัติ 2 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, การเงิน 2 เครื่อง, บริหาร+IT 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์หัวเข็ม ทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน (Register) 2 เครื่อง, ออกบัตรนัด 2 เครื่อง, ชัณสูตร 1 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Termal 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง เครื่อง Scanner 2 เครื่อง เป็นแบบความเร็วสูง 1 เครื่อง เครื่อง Webcammera 2 เครื่อง เครื่องอ่าน Smart card 2 เครื่อง เครื่องอ่าน finger print 2 เครื่อง อุปกรณ์ conferrence 1 ชุด