วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม

     รพ.สต.นาอ้อ อำเภอเมืองเลย ขอรายงานทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-LRT-ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงวันที่ตรวจคัดกรอง, ชื่อ-สกุล, อายุ, มีประจำเดือนครั้งแรก, มีบุตรคนแรก, ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม, ใช้ยาคุมกำเนิด, จำนวนปีที่ใช้, หมดประจำเดือนที่อายุ, จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์, เคยให้นมบุตรอย่างน้อย 4 เดือน, ตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอทุกเดือน, ที่อยู่

   เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะหญิงอายุ 30-70 ปี ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่ตรวจคัดกรอง ที่เลือก
     3) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ตรวจคัดกรอง


     ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_bc_screen1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

     ระบบรายงาน  >> รายงาน Hosxp pcu


     เมื่อนำเข้ารายงานในโปรแกรม HOSXP PCU  สามารถเรียกใช้รายงานได้ที่เมนู
     รายงาน  >> Report Central  >> module: Workerวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.57.4.1

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.57.4.1
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP_PCU version: 3.57.4.1
     - ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.57.1.7 มีตารางเพิ่มขึ้น 301 ตาราง
     - มีการปรับปรุงระบบคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเปิดโรงพยาบาลหนองหิน โดยมีท่าน นพ.สสจ.เลยเป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของการเตรียมการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลหนองหิน คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูกระดึง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ขั้นต่ำดังนี้ แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่าย (server) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 1 เครื่อง ตู้ Rack 42 U 1 ตู้ เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA 1 เครื่อง Swich 3 เครื่อง Access point 3 เครื่อง ลูกข่าย เครื่องตั้งโต๊ะ (PC) ทั้งหมด 32 เครื่อง ดังนี้ งานเวชระเบียน+ประกัน 4 เครื่อง, ER 2 เครื่อง, OPD 2 เครื่อง, ห้องตรวจ 3 เครื่อง, ทันตกรรม 2 เครื่อง, ชันสูตร 2 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง, เวชปฏิบัติ 2 เครื่อง, แพทย์แผนไทย 1 เครื่อง, กายภาพบำบัด 1 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, ห้องยา 4 เครื่อง, การเงิน 1 เครื่อง, บริหาร 3 เครื่อง, ห้องประชุม (Conferrence) 1 เครื่อง เครื่องพกพา (Notebook) IT 1 เครื่อง, ประกัน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Laser ทั้งหมด 10 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน 2 เครื่อง, เวชปฎิบัติ 2 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, การเงิน 2 เครื่อง, บริหาร+IT 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์หัวเข็ม ทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน (Register) 2 เครื่อง, ออกบัตรนัด 2 เครื่อง, ชัณสูตร 1 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Termal 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง เครื่อง Scanner 2 เครื่อง เป็นแบบความเร็วสูง 1 เครื่อง เครื่อง Webcammera 2 เครื่อง เครื่องอ่าน Smart card 2 เครื่อง เครื่องอ่าน finger print 2 เครื่อง อุปกรณ์ conferrence 1 ชุด

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ นับจากช่วงอายุครรภ์(สัปดาห์)

     จากบทความตอนที่แล้ว เรื่อง  รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ซึ่งรายงานดึงข้อมูลครั้งคุณภาพ โดยนับจากการมารับบริการตรวจก่อนคลอดอยู่ในช่วงคุณภาพ (ที่มีเครื่องหมายถูก สีเขียว) นั้น

     เนื่องจากโปรแกรม HOSxP_PCU version 3.57.1.7 มี Bug การคำนวณอยูในช่วงคุณภาพ (เครื่องหมายถูก สีเขียว) ทั้งๆที่มารับบริการอยู่ในช่วง week_min_quality กับ week_max_quality
แต่โปรแกรมคำนวณเป็นไม่อยูในช่วงคุณภาพ (เครื่องหมายกากบาท สีแดง)  ทำให้รายงานมีข้อมูลครั้งคุณภาพน้อยกว่าความจริง  ในโปรแกรมคงต้องรอให้บริษัท BMS แก้ Bug ในเวอร์ชั่นต่อไป...
ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน เพิ่มเติมอีก  คือ

     รายงาน CUSTOM-LRT-รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ประกอบการสรุปการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ของหญิงคลอดในช่วงวันที่ที่ต้องการ ว่าฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพหรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรเฉพาะผู้ที่มีประเภทการอยู่อาศัยเป็น 1,3 เท่านั้น (1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่คลอด ที่เลือก
     3) คุูณภาพครั้งที่ 1-5  นับจากช่วงอายุครรภ์(สัปดาห์)  week_min_quality กับ week_max_quality ที่มารับบริการตรวจก่อนคลอดครั้งนั้น
     4) เรียงลำดับตามวันที่คลอด


    ต้องการใช้รายงานนี้  loei_report_anc_quality1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ

     มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)  เพิ่มเติม คือ

     รายงาน CUSTOM-รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ประกอบการสรุปการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ของหญิงคลอดในช่วงวันที่ที่ต้องการ ว่าฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพหรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรเฉพาะผู้ที่มีประเภทการอยู่อาศัยเป็น 1,3 เท่านั้น (1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ แ ละอยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่คลอด ที่เลือก
     3) คุูณภาพครั้งที่ 1-5  ดึงข้อมูลจากการมารับบริการตรวจก่อนคลอด >> อยูในช่วงคุณภาพ (ที่มีเครื่องหมายถูก สีเขียว)
     4) เรียงลำดับตามวันที่คลอด


    ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_anc_quality.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU
วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโหิตสูงรับบริการในคลินิกพิเศษ

     มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต เพิ่มเติมอีก 1 รายงาน คือ

     รายงาน CUSTOM-ทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโหิตสูงรับบริการในคลินิกพิเศษ.cds  ตามภาพ


     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโหิตสูงรับบริการในคลินิกพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าระดับความดันโลหิต 3 ครั้งสุดท้ายว่าผู้ป่วยควบคุมความดันโลหิตได้หรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ผู้รับบริการต้องลงทะเบียนในคลินิกพิเศษ >> คลินิกเบาหวาน  สถานะปัจจุบัน: ยังรักษาอยู่  และยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียน
     2) แสดงข้อมูลตามปีงบประมาณที่เลือก >> โดยดึงข้อมูลจากวันที่มารับบริการในคลินิกควานดันโลหิตสูง
     3) ผู้รับบริการในคลินิกควานดันโลหิตสูง ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ (คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า ควานดันโลหิตสูง และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
     4) ต้องมีการวัด BP อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณนั้น


    ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_ht_control_bp.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU
วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานทะเบียนติดตามระดับน้ำตาล DTX ของผู้ป่วยเบาหวานรับบริการในคลินิกพิเศษ สำหรับสถานบริการที่ใช้ผลตรวจระดับน้ำตาล DTX

     มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามระดับน้ำตาล DTX เพิ่มเติมอีก 1 รายงาน คือ

     รายงาน CUSTOM-ทะเบียนติดตามระดับน้ำตาล DTX ของผู้ป่วยเบาหวานรับบริการในคลินิกพิเศษ.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามระดับน้ำตาล DTX ของผู้ป่วยเบาหวานรับบริการในคลินิกพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าระดับน้ำตาล DTX 3 ครั้งสุดท้ายว่าผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้หรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ผู้รับบริการต้องลงทะเบียนในคลินิกพิเศษ >> คลินิกเบาหวาน  สถานะปัจจุบัน: ยังรักษาอยู่  และยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียน
     2) แสดงข้อมูลตามปีงบประมาณที่เลือก >> โดยดึงข้อมูลจากวันที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน
     3) ผู้รับบริการในคลินิกเบาหวาน ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ (คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า เบาหวาน และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
     4) การวินิจฉัยโรคหลัก (PDX)  ICD10 ที่ใช้ประกอบด้วย  E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149

     5) ต้องมีผลตรวจระดับน้ำตาล DTX อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณนั้น


    ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_dm_control_dtx.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU