เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.60.2.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.60.2.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.59.3.31

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.59.3.31
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ITL-การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานมะเร็งเต้านม HOSxP และ HOSxP_PCU

การบันทึกข้อมูลมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม
ในโปรแกรม HOSxP_PCU และ HOSxP

เมนูการเข้าใช้งาน
HOSxP_PCU : ระบบงานสำรวยข้อมูล => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 1 ]
HOSxP : ระบบงานอื่นๆ => ระบบบัญชี 1-8 => ระบบบันทึดข้อมูลและกิจกรรม โครงการสืบสารพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม [ รูปที่ 2 ]


รูปที่ 1 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP_PCU


รูปที่ 2 : เมนูเข้าใช้งาน HOSxP

-----------------------------------------------------------------------------------

1.การอัพเดต และ การเพิ่มกลุ่มเป้ามหาย
 เมื่อเข้ามาที่หน้าการบันทึกข้อมูลแล้ว เราต้องทำการ อัพเดตกลุ่มเป้าหมายก่อน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 : อัพเดตกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทำการอัพเดตกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย และได้ตรวจสอบดูรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแล้ว ถ้าต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากที่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 : เพิ่มบุคคลเข้าไปในกลุ่มเป้าหมาย

-----------------------------------------------------------------------------------

2.การบันทึกข้อมูลกิจกรรมมะเร็งเต้านม ดังรูปที่ 5

  - เลือกบุคคลที่ต้องการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
  - เลือกแถบ "การตรวจด้วยตัวเอง" ด้านล่างซ้ายขอจอ
  - เลือกเมนู "เพิ่มรายการ"
  - กรอกข้อมูลกิจกรรม "การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง"
    - วันที่บันทึก (ใช้วันที่ ณ วันที่บันทึกข้อมูล)  [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความสม่ำเสมอ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ความถูกต้อง [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - ผลการตรวจ [ต้องบันทึกข้อมูล]
    - รายละเอียดผิดปกติอื่นๆ (ถ้ามี)


รูปที่ 5 : การบันทึกข้อมูล

เมื่อบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว หน่วยบริการทุกหน่วย ต้องส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU เพื่อนำข้อมูลที่ถูกส่งออกมานั้น ไปนำเข้าข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ในเวบของ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  การส่งออกข้อมูลออก (Export Data) จากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU สามารถทำได้ดังนี้ 

3.การส่งออกข้อมูล (Export Data) ออกจากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP_PCU

  - คลิกปุ่ม Data Export ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6 : ปุ่ม Data Export

    - เลือกแท๊บ popdata_exam [ 1 ]
    - เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการส่งออกข้อมูลกิจกรรม [ 2 ]
    - คลิกปุ่ม "แสดงข้อมูล" [ 3 ]
       เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลแล้ว โปรแกรม จะแสดงข้อมูลของผู้ที่บันทึกกิจกรรม ตามช่วงเวลาที่เลือก และให้ตรวจสอบข้อมูลว่า ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ ดังรูปที่ 7
    - เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการส่งออกข้อมูล ดังรูปที่ 8
    - เมื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save text file [ 4 ] ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7 : หน้าต่างส่งออกข้อมูลรูปที่ 8 : เลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูล


เมื่อส่งออกข้อมูลแล้วเราได้จะได้ ข้อมูลออกมาในรูปแบบ text file ดังรูปที่ 9


รูปที่ 9 : แสดงไฟล์ที่ถูกส่งออกมา


เมื่อส่งออกข้อมูล popdata_exam ออกมาแล้ว ให้นำไฟล์ popdata_exam ส่งเข้าเวบ "โครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" คลิก  

-----------------------------------------------------------------------------------
4.การลบกลุ่มเป้าหมาย
การลบกลุ่มเป้ามหายที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้ ดังรูปที่ 10

  - เลือกบุคคลที่ต้องการ
  - ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  - กดปุ่ม ลบ

รูปที่ 10 : ลบบุคคลออกจากกลุ่มเป้าหมาย

คลิป
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

      รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ แสดงข้อมูลผูู้ป่วย และผู้รับบริการที่ได้บันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

    คีย์ข้อมูลในระบบงานเชิงรับ  > One stop service  > Special Project

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ให้บริการ

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_spe1.rar  ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย


วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ
แสดงข้อมูลผูู้ป่วย และผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

     คีย์ข้อมูลในระบบงานเชิงรับ  > One stop service > Community Service

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ให้บริการ

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_cs1.rar  ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัญหาการส่งออก 43 แฟ้ม ใน HOSxP แล้ว error A099 !!!

ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.เลยวังไสย์ ว่า ได้ทำการส่งออก 43 แฟ้ม มาตรวจสอบข้อมูลกับ
โปรแกรม OPPP2010 แล้ว Error A099
ERROR CODE  DX9204 : รหัสวินิจฉัยโรค (DIAGCODE) ไม่มีใน ICD10(WHO 2010) หรือ (ICD10-TM 2012)
ผมจึงได้ให้ รพ.สต.เลยวังไสย์ ยก server มาให้ผม เพื่อจะทำการตรวจสอบให้ พอดีติดเสาร์อาทิตย์ เลยต้องให้ยกมา จึงได้ลองตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการคนนั้น แล้ไวด้ทำการทดสอบ ส่งออก 43 แฟ้ม ออกมา เพื่อนำไป ตรวจสอบกับ โปรแกรม OPPP2010 และได้พบ Error ตามที่แจ้งมา ดังรูปจากนั้นลอง ใช้ อาจารย์ google ให้ไปหาแนวทางการแก้ไขให้โดยผมให้ keyword กับอาจารย์คือ "A099 icd10" ทางอาจารย์จึงได้รายงานปัญหากลับมา ให้ผมชมได้ทราบ  ดังรูปไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับ สำหรับ webboard ของทาง hosxp.net จึงได้คลิกที่ลิงค์ดังกล่าวเข้าไปหาแนวทางครับ ซึ่งกระทู้แรกที่ผมเจอคือ
http://hosxp.net/smf2/index.php?topic=33853.0


ผมจึงได้อ่านแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วได้พบกับทางสว่าง โดยท่านเทพประจำ webboard คือ

อ.โก้ อุดมโชค สมหวัง
อ.เกื้อกูล
อ.สุขใจ (พี่ยา)
อ.คนเหล็ก (พี่ทัช)

ขออนุญาตที่เอ่ยนาม

ทาง อ.สุขใจ จึงได้ให้แนวทางว่า ลองทำตาม อ.คนเหล็ก กระทู้นี้ดู
http://hosxp.net/smf2/index.php/topic,33835.msg261759.html#msg261759

จึงได้คลิ๊กตามลิงค์ที่ อ.สุขใจ ได้บอกทางสว่างไว้ ครับ รออะไรล่ะ คลิ๊กสิ!!!

ผมจึงได้ เพิ่ม รหัส
A090 ในตาราง icd10_nhso ตาม อ.คนเหล็ก ได้โพสไว้
และ เพิ่ม รหัส
A099 ในตาราง icd10_nhso ตาม อ.เกื้อกูล ได้แนะนำไว้
และ ลบ รหัส
A09 ออกจากตาราง icd10_nhso ตาม อ.โก้ อุดมโชค สมหวัง ได้แนะนำไว้

แล้วลองทดสอบ ส่งออก 43 แฟ้ม ออกมาตรวจสอบกับ โปรแกรม OPPP2010 อีกครั้ง ได้ผลลัพธ์ ดังรูปใครถนัด SQL เอาไปรันได้เลยครับ

โปรดใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ หากไม่แน่ใจ ให้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SQL โดยตรงครับ

INSERT INTO `icd10_nhso` (`code`) VALUES ('A090')
INSERT INTO `icd10_nhso` (`code`) VALUES ('A099')
DELETE FROM `icd10_nhso` WHERE (`code`='A09')

ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ครั้งนี้ครับ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.59.2.11

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.59.2.11
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ