วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR

     รพ.สต. อยากได้รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR  ตามภาพ     เป็นรายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR
     แสดงข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน MMR  แสดงวันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล,  เลขบัตรประชาชน, อายุ(ปี), อายุ(เดือน), MMR1, MMR2, MMRs, บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตำบล อำเภอ จังหวัด และ อสม. ที่รับผิดชอบ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันเกิด ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะวัคซีนที่มีรหัสส่งออก (export_vaccine_code)
MMR1 ใช้ export_vaccine_code="061"
MMR2 ใช้ export_vaccine_code="073"
MMRs ใช้ export_vaccine_code="072"
     3) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_mr2.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2
     แสดงข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน MMR2 ดึงข้อมูลจากระบบงานเชิงรับ One stop service แสดงวันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล,  เลขบัตรประชาชน, อายุ(ปี), การวินิจฉัย ICD10 = concat(vs.pdx,"  ", vs.dx0,"  ", vs.dx1,"  ",vs.dx2) as Dx, รหัสส่งออก, วัคซีน,  Lot No. , วันหมดอายุ, วันนัดครั้งต่อไป, บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตำบล อำเภอ จังหวัด และ อสม. ที่รับผิดชอบ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการ ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะวัคซีนที่มีรหัสส่งออก (export_vaccine_code="073")
     3) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามงวันที่รับบริการ

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

     การบันทึกข้อมูลการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2 ในโปรแกรม HOSxP PCU  ดังนี้     1) แผนก:      ให้ Drop down เลือก อื่นๆ
     2) แทบ: การวินิจฉัย  ICD10 = Z274  Need for immunization against measles-mumps-rubella [MMR]
     3) แทบ: Vaccine  ให้ Drop down เลือก วัคซีน MMR2  (รหัสส่งออก = 073)
 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_mr1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.4.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.4.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ITL-การบันทึกข้อมูล ผล TSH และ Birth Asphyxia เพื่อส่งออกแฟ้ม NEWBORN ในบัญชี 3

การบันทึกผล TSH และ BIRTH ASPHYXIA ในบัญชี 3

HOSXP :: ระบบงานอื่นๆ >> ระบบงานบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3

HOSXP_PCU ::  ระบบงานบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3


หมายเหตุ  ชื่อมารดา ให้กด ค้นหา เท่านั้นนะครับ ห้าม!!! พิมพ์ชื่อมากดาเข้าไป นะครับ


การบันทึกข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้

1.  ครรภ์ที่ คือ ครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์ (ต้องบันทึก)
2.  สถานที่คลอด และชื่อสถานพยาบาลที่คลอด (ต้องบันทึก)
3.  วิธีการคลอด (ต้องบันทึก)
4.  ประเภทผู้ทำคลอด (ต้องบันทึก)
5.  อายุครรภ์ คือ อายุครรภ์ ณ วันที่คลอด (ต้องบันทึก)
6.  น้ำหนักแรกคลอด (ต้องบันทึก)
7.  ลำดับการคลอด (ต้องบันทึก)
8.  วันที่คลอด (ต้องบันทึก)
9.  ภาวะ BA (Birth Asphyxia) (ต้องบันทึก)
     ถ้าเด็ก ไม่มี BA ต้องเลือก ไม่มีภาวะ Birth Asphyxia โปรแกรม HOSxP จะส่งออกเป็น 1  ในแฟ้ม NEWBOEN
     ถ้าเด็ก มี BA ต้องเลือก มีภาวะ Birth Asphyxia โปรแกรม HOSxP จะส่งออกเป็น 2  ในแฟ้ม NEWBOEN

10.มีภาวะการณ์ขาดอ๊อกซิเจน
      ต้องติ๊กเลือก [aถ้ามีภาวะขาด ออกซิเจน และต้องลงค่า APGAR Score ในข้อ 12
11.ได้รับ Vitamin K
      ต้องติ๊กเลือก  ถ้าเด็กได้รับ Vitamin K
12.ค่า APGAR Score
      ต้องลงค่า APGAR Score ทุกครั้ง
13.ได้รับการตรวจไทรอยด์ วันที่ ที่ตรวจไทรอยด์ สถานที่ตรวจไทรอยด์ (ต้องบันทึก)
      ถ้าหากเด็กได้รับการตรวจไทรอยด์ ให้ติ๊กเลือก [a] ได้รับการตรวจไทรอยด์ และลงวันที่ตรวจด้วย สถานที่ตรวจไทรอยด์ และติ๊กเลือก  ได้รับการยืนยันผลไทรอยด์ และลงวันที่ที่ได้รับการยืนยันผลด้วยทุกครั้ง
14.ผลการตรวจหลังคลอด (ต้องบันทึก)
15.ตรวจ Thyroid ที่ (ต้องบันทึก)
      บันทึกรหัสสถานพยาบาลที่ตรวจไทรอยด์ ช่องนี้ข้อมูลจะสัมพันธ์กับข้อที่ 13 ในช่องสถานที่ที่ตรวจไทรอยด์
16. ผล TSH (ต้องบันทึก)
      บันทึกผล TSH  ทันที  เมื่อได้รับผลการตรวจ
17.การตรวจสภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (ต้องบันทึก)
18.บังคับส่งออกข้อมูล
      ข้อ 18 นี้สำคัญมาก เมื่อบันทึกข้อมูล ทั้ง 17 ข้อครบแล้ว ให้ผู้บันทึกข้อมูล ติ๊กเลือก
      บังคับส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม สปสช. และเลือก วันที่ส่งออก(ในเดือน) 
      การเลือก วันที่ส่งออกข้อมูล (ในเดือน)  เพื่อส่งออก 43 แฟ้ม ในแฟ้ม NEWBORN
           - เลือก วันเดือนปี ที่ขึ้นทะเบียนเด็ก เพื่อส่งออกข้อมูล ในแฟ้ม NEWBORN
           และ
           - เลือก วันเดือนปี ที่บันทึกผล TSH 

        =================================================================

ตัวอย่าง
ขึ้นทะเบียนบัญชี 3 ของเด็กคนนั้น วันที่ 10 มกราคา 2558 ให้ทำการ ติ๊กเลือกบังคับส่งออก และเลือกเดือนที่ส่งออกข้อมูลเป็น วันเดียวกับวันที่ขึ้นทะเบียนเด็ก คือ วันที่ 10 มกราคม 2558 ดังรูป
กรณี ลงบันทึกข้อมูล  TSH
จะเห็นได้ว่าในแถบข้อมูลการคลอด ของ บัญชี3 จะมีช่องให้ติ๊กเลือก คือ

         [   ] ได้รับการตรวจไทรอยด์                - วันที่ ที่ได้รับการตรวจไทรอยด์    - สถานที่ตรวจ

[  ] ได้รับการตรวจไทรอยด์  ::: จะติ๊กช่องนี้เมื่อเด็กได้รับการตรวจไทรอยด์
วันที่ คือวันที่ ที่เด็กได้รับการตรวจไทรอยด์
สถานที่ตรวจ คือ สถานพยาบาลที่เด็กได้รับการตรวจไทรอยด์

=================================================================

          [   ] ได้รับการตรวจยืนยันผลไทรอยด์                         วันที่ ที่ได้รับผลการตรวจไทรอยด์

 [   ] ได้รับการตรวจยืนยันผลไทรอยด์  ::: จะติ๊กช่องนี้ก็ต่อเมื่อ ได้รับผลไทรอยด์ แล้วเท่านั้น

 - วันที่ ::: วันที่ ที่ได้รับการยืนยันผลไทรอยด์

         =================================================================

การติ๊กส่งออก ที่ถูกต้อง และ ผล TSH ก็จะถูกส่งออกมาในแฟ้ม NWEBORN


หากมีข้อชี้แนะ สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับ
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

การแก้ไขให้ปัญหาการส่งออกแฟ้ม DEATH ไม่ส่งออกสาเหตุการตาย CDEATH

     ผลการตรวจสอบการส่งออก43 แฟ้ม ของ รพ.สต. พบว่าแฟ้ม DEATH   สาเหตุการตาย CDEATH ส่งออกเป็นค่าว่าง ตามภาพตรวจสอบตาราง rpt_504_name  พบว่า ฟิลด์ icd10 เป็นค่าว่าง ตามภาพ


แก้ไขตาราง rpt_504_name  พบว่า ฟิลด์ icd10 เป็นค่าว่าง ตามภาพ


ทำการส่งออก43 แฟ้ม ใหม่  ตามภาพ     ขอขอบคุณทีมโรงพยาบาลวังสะพุง (เล็ก อุ้ย จุ้ย) ที่แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.1.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.1.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP PCU 3.58.1.23
     - ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
     - แก้ Bug HOSxP PCU 3.57.12.17 ที่คีย์ข้อมูลการฝากครรภ์จากที่อื่น แต่ไม่ส่งออกแฟ้ม ANC


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดูงาน รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (27 มกราคม 2558)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ทีม IT Thailoei ได้รับโอกาสจากท่าน นพ.สสจ.เลย ให้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ OPD Palerless ที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทีมงาน 18 ชีวิต ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม และให้ข้อแนะนำ เพื่อนำมาพัฒนางานในส่วนของ OPD Palerless แถมยังได้ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอื่น เช่น Datacenter การดูงานครั้งนี้สิ่งที่ประทับใจคือ การบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ที่บันทึกข้อมูลการพยาบาลและการรักษา ของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน ทุกคน ทุกจุดบริการ บันทึกข้อมูลของตนเองได้ละเอียด และสามารถสื่อสารในองค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รพ.ทั้ง 2 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA) เรียบร้อยแล้ว