วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

Report-HOSxP รายงานชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

Report-HOSxP รายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่มีสถานะภาพโรคไม่ถูกต้อง

กรณีสถานภาพโรค "ยังรักษาอยู่" หรือ "เฝ้าระวังอาการต้องไม่ลง "วันที่จำหน่าย" และต้องไม่ระบุ discharge ="Y" ตามนิยาม

SQL =  select p.hn,c.name,concat(p.pname,p.fname," ",p.lname)as ptname,p.hometel,p.type_area,cm.clinic_member_status_name,pc.discharge,
pc.dchdate,if(pc.dchdate is null,"Y","N")as dch
from clinicmember pc
left outer join patient p on p.hn=pc.hn
left outer join clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id=pc.clinic_member_status_id
left outer join clinic c on pc.clinic=c.clinic
where (pc.dchdate is not null and cm.provis_typedis in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is null and cm.provis_typedis not in ("03","05","11"))
or(pc.dchdate is not null and pc.discharge="N")
or(pc.dchdate is null and pc.discharge="Y")
or(cm.provis_typedis  not in ("03","05","11") and pc.discharge="N")
or(cm.provis_typedis  in ("03","05","11") and pc.discharge="Y")
order by c.clinic

ขอบคุณ SQL ดีๆ จาก ศูนย์คอม รพ.ปากท่อ อ.เกื้อกูล
เช่น 
กรณีที่ 1. -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ตาย" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "N
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง  เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ตาย" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "Y
และ มี วันที่จำหน่าย 

กรณีที่ 2 -- สถานะผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานภาพ = "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำน่าย ยังเป็น "Y
ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มี สถานภาพ "ยังรักษาอยู่" ช่อง จำหน่าย ควรเป็น "N
และ ไม่มี วันที่จำหน่าย

หากทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ถึงจะเรียกว่า "ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน"

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบดูตาราง clinic_member_status และ provis_typedis หากแห่งใด ใช้ตัวเลข  1 หลักในการ แมพ ควรเปลี่ยนเงื่อนไขใน SQL ด้านบนให้ถูกต้อง หากใครไม่สามารถทำเองได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของท่าน

ข้อควรระวังในการใช้รายงาน  : รายงานอาจจะประมวลผลช้า หรือเร็ว อยู่ที่ข้อมูลความผิดพลาดของท่าน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการใช้งาน กิกิ