วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเพิ่มวัคซีนใหม่ปี 2560 ในโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU

     ผมได้รับแจ้งจากพี่ป้อม งานควบคุมโรค สสจ.เลย ให้สถานบริการทุกแห่งเพิ่มวัคซีนใหม่ปี 2560 ในโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU ดังนี้

     1. วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัสฮิวแมนพิลโลมา (วัคซีน HPV) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนหญิง ป.5 ได้แก่ วัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , วัคซีน เอชพีวีเอส 2 (ป.5) และ วัคซีน เอชพีวีเอส พลัส

     2. วัคซีนเก็บตก ในนักเรียน ได้แก่ วัคซีน ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)

     วัคซีนดังกล่าวข้างต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียน จะต้องบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 5

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU สามารถบันทึกข้อมูลวัคซีนดังกล่าว ในระบบบัญชี 5 ได้  จะต้องเพิ่มข้อมูลวัคซีนดังกล่าวในระบบบัญชี 5  มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

     1. ปรับปรุงตาราง student_vaccine  โดยเพิ่มวัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , เอชพีวีเอส 2 (ป.5) , เอชพีวีเอส พลัส , ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)  ตามภาพ


     2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยเพิ่มวัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , เอชพีวีเอส 2 (ป.5) , เอชพีวีเอส พลัส , ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)  ตามภาพ


     3. ปรับปรุงตาราง vaccine_combination  โดยเพิ่มวัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5) , เอชพีวีเอส 2 (ป.5) , เอชพีวีเอส พลัส , ไอพีวี เอส (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1) , เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2) , ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1) , ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1) และ วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)  ตามภาพ


     4. เพิ่มข้อมูลวัคซีน HPVs , IPVs , LAJEs และ HBVs ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ  >> ข้อมูล Vaccine  ตามภาพ


     5. เพิ่มข้อมูลยา (วัคซีน HPVs , IPVs , LAJEs และ HBVs) ที่เมนู Tools  >> System setting  >> ยา  ตามภาพ ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลวัคซีน HPVs ที่เมนู ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบบัญชี 5 ตามภาพ


          1) จะปรากฏหน้าจอ: ข้อมูลการให้บริการบัญชี 5  >>  แทบ: Vaccine
          2) คลิกปุ่ม: เพิ่มรายการฉีดวัคซีน
          3) จะปรากฏหน้าจอ: บันทึกการให้ Vaccine
          4) คลิกแทบ: Vaccine / Lab  >> เลือก วัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5)
          5) Lot. No. : ให้ Drop Down เลือก lot. no. ( ได้จากการเพิ่มที่เมนู ระบบงานอื่นๆ  >> ข้อมูล Vaccine )


          6) คลิกแทบ: วินิจฉัย/ตรวจรักษา
          7) ผู้ตรวจรักษา: ให้ Drop Down เลือก จนท.ผู้ตรวจรักษา
          8) สถานะปัจจุบัน: ให้ Drop Down เลือก สถานะผู้รับบริการเมื่อเสร็จสิ้นบริการ
          9) วินิจฉัย พิมพ์ ICD10: Z258
          10) ยา/บริการ: พิมพ์ชื่อวัคซีน ( ได้จากการเพิ่มที่เมนู Tools  >> System setting  >> ยา )
*** ต้องพิมพ์ เพราะตาราง student_vaccine ไม่มี icode เพื่อส่งรายการยาไปที่ แทบ: Medication ***

หมายเหตุ
     วัคซีน เอชพีวีเอส 1 (ป.5)   HPVs1  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z258
     วัคซีน เอชพีวีเอส 2 (ป.5)   HPVs2  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z258
     วัคซีน เอชพีวีเอส พลัส       HPVs+  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z258
     วัคซีน ไอพีวี เอส (ป.1)      IPVs      วินิจฉัย รหัส ICD10: Z240
     วัคซีน เจอีเชื้อเป็น เอส 1 (ป.1)   LAJEs1  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z241
     วัคซีน เจอีเชื้อเป็น เอส 2 (ป.2)   LAJEs2  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z241
     วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 1 (ป.1)   HBVs1   วินิจฉัย รหัส ICD10: Z246
     วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 2 (ป.1)   HBVs2   วินิจฉัย รหัส ICD10: Z246

     วัคซีน ตับอักเสบบี เอส 3 (ป.2)   HBVs3   วินิจฉัย รหัส ICD10: Z246