วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.10.11

          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.10.11
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in :  HOSxP_PCU version: 3.56.10.11

    - ปรับปรุงระบบการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ให้สามารถส่งออกโรคเรื้อรัง แฟ้ม Chronic
โดยติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก    All PP data
และติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก    ส่งเฉพาะ TypeArea 1,3 ตาราง Person,Chronic


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสำรวจข้อมูลโรคเรื้อรัง CHRONIC

แฟ้ม CHRONIC  ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง  ส่งข้อมูลปีละ 1 ครั้ง
   
ปัญหา/ข้อบกพร่องของการคีย์ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC)


   1) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ไม่มีข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, โรค, สถานะ, ICD10
   2) มี วันที่ลงทะเบียน, โรค แต่ไม่มีข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, สถานะ, ICD10
   1) มีการจำหน่ายออก Person  (สถานะปัจจุบัน: เสียชีวิต, มีวันที่จำหน่าย,  ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ เสียชีวิต)
   2) แต่ไม่มีข้อมูลการจำหน่ายออก Chronic  แทบ: โรคประจำตัว (ไม่ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ จำหน่ายออก, วันที่จำหน่าย: ไม่คีย์ข้อมูล)

เมื่อส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม  ตามภาพ

  
   1) ฟิลด์ chronic: ว่าง  คือ ไม่มีคีย์ข้อมูล ICD10
   2) ฟิลด์ chronic:  รหัส ICD10 โรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคเรื้อรัง
   3) ฟิลด์ typedis:  02  = ตาย  แต่ไม่มีวันที่จำหน่าย ฟิลด์ datedis: ว่าง

เมื่อตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มด้วยโปรแกรม OP-PP2010 version 4.0.31 For 2557 (30-09-2556)    ตามภาพ


โปรแกรมจะแจ้ง รายการตรวจข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

วิธีแก้ปัญหา

   กรณีที่ (1) มีวันที่ลงทะเบียนฯ  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
                 - ถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ให้คีย์ข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, ICD10, โรค: ให้เลือกกลุ่มโรค, สถานะ   ให้ถูกต้อง
                 - ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ให้ลบรายการนั้นลงทะเบียนออก 

   กรณีที่ (2) มีการจำหน่ายออก  ให้คีย์ข้อมูลสถานะ และ วดป.ที่จำหน่าย ด้วย

   กรณีที่ (3) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูล ICD10 ไม่ถูกต้อง  >> ให้ตรวจสอบรหัสโรคเรื้อรัง  ICD10 TM  จากไฟล์  ChronicCode.xlsx  หรือ รหัสมาตรฐาน ในโปรแกรม OP-PP2010 for 2556 
  
     นำรหัส ICD10  ไปใช้บันทึกข้อมูลในบัญชี 1  --->  เมนูโรคประจำตัว  ---> ICD10  ---> บันทึกการบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรัง  จะต้องบันทึกให้ครบทุกช่อง (ข้อ 1 – 5)

   1) คีย์วันที่ลงทะเบียน 
   2) ปีที่เริ่มเป็น  ให้คีย์ปี พ.ศ.  เช่น  2551 
   3) โรค  ให้เลือกคลินิก เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง หรือ อื่น ๆ
   4) สถานะ ให้เลือก 01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 =  ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) , 05 = รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง, 06=ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา), 07=ครบการรักษา, 08=โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive)ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา, 09=ปฏิเสธการรักษา, 10 = ออกจากพื้นที่
   5) ICD10 ให้คีย์รหัสโรคเรื้อรัง โดยตรวจสอบรหัสโรคเรื้อรัง จากไฟล์  ChronicCode.xlsx  หรือ รหัสมาตรฐาน ในโปรแกรม OP-PP2010 for 2556

การจำหน่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังออกจากทะเบียน

   6) จำหน่ายออก  ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก  ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ  
   7) วันที่จำหน่าย  ให้คีย์วันที่จำหน่าย
   8) ถ้ามีการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ทุกช่อง(ข้อ 1-5)  ให้ลบข้อมูลการลงทะเบียนออก  
โดยคลิกที่หัวแถวที่ไม่สมบูรณ์ แล้วคลิกที่เครื่องหมายลบ ที่แทบล่างปุ่มนำทาง Nevigator

รหัสมาตรฐานโรคเรื้อรัง ที่จะใช้ในปีงบประมาณ 2557 ตามโครงสร้างฐานข้อมูลฯ  21 แฟ้มมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2557 สามารถโหลดไฟล์ ***ChronicCode.rar***  ได้ที่่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ระบบรายงาน  >> รายงาน Hosxp pcu