วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ

     ผมได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.  ตามภาพ     จากรายงาน (ภาพข้างบน) เกิดข้อสงสัยว่าทำไม จำนวน คน, ครั้ง, ค่าใช้จ่าย ของข้อ 1. และข้อ 2.
ออกมาเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน

      ข้อ 1. การให้บริการด้านสาธารณสุขทุกประเภท  หมายถึง ผู้ป่วย นับรวมผู้รับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ(การตรวจก่อนคลอด, การตรวจหลังคลอด, สร้างเสริมภูิมคุ้มกันโรค, โภชนาการ, วางแผนครอบครัว, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อนามัยโรงเรียน, ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ)
      ข้อ 2. การให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ (ผู้ป่วยนอก)  หมายถึง เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น

      ซึ่งจากข้อเท็จจริงแล้ว การให้บริการในสถานบริการ ในข้อ 1. จะต้องมากกว่า ข้อ 2.

       การตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ป่วย โดยใช้คำสั่ง
select * from vn_stat
where vstdate between "2013-03-01" and  "2013-03-31"
 and ill_visit = "Y"

   การตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับบริการ โดยใช้คำสั่ง
select * from vn_stat
where vstdate between "2013-03-01" and  "2013-03-31"
 and ill_visit = "N"

     ตรวจสอบฐานข้อมูล พบว่ามีข้อมูลผู้ป่วย(ill_visit = "Y")  แต่ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ(ill_visit = "N")

     การตรวจสอบว่าการตั้งค่าในตาราง spclty โดยใช้คำสั่ง select * from spclty


     ให้ตั้งค่าฟิลด์  name = อื่นๆ   ill_visit = "N"

     ในการส่งผู้รับบริการ เข้ารับบริการ  ที่เมนูระบบงานเชิงรับ  >>  One stop service  ตามภาพ


แผนก: ให้ Drop down เลือ  อื่น ๆ  จึงจะนับเป็นผู้รับบริการ
ถ้าเลือก อายุรกรรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม, .... จะนับเป็นผู้ป่วย  ครับ...