วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปรับวัคซีนใหม่ปี 2560

     ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดทฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม UPDATE ที่ไฟล์  198.รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI) 6 ต.ค. 59.xls

มีการปรับวัคซีนใหม่ปี 2560 ได้แก่ วัคซีน ทีที  TT  รหัสวัคซีน 101  และวัคซีน ทีที  dT  รหัสวัคซีน 106  ตามภาพ


มีการยกเลิกวัคซีนในปี 2560  ตามภาพ


    วัคซีน dT ใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปในทุกกรณี ได้แก่ กรณีบาดแผล หญิงมีครรภ์ กระตุ้นทุก 10 ปี

แยกจำแนกประเภท กลุ่มวัคซีนและระบบงานที่ใช้บันทึกข้อมูลวัคซีน dT , TT  ได้ดังนี้

     วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  >> บันทึกข้อมูลวัคซีน  dT , TT  ในระบบบัญชี 2
     วัคซีนกลุ่มบุคคลทั่วไป  >> บันทึกข้อมูลวัคซีน  dT , TT  ในระบบห้องฉุกเฉิน , ห้องคัดกรอง และ ระบบ One Stop Service

     เพื่อให้โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง
  จะต้องปรับปรุงข้อมูลวัคซีน dT , TT มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  

     1. ปรับปรุงตาราง anc_service  โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code   ตามภาพ     2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code   ตามภาพ     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU ก็สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานรหัสที่ สนย. ต้องการแล้วครับ..


หมายเหตุ
              วัคซีน ทีที   TT  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235
              วัคซีน ดีที   dT  วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235, Z236