วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

รายงานสรุปการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี


          มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เขียนเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติมอีกรายงาน  คือ

          ชื่อรายงาน: CUSTOM-แบบสรุปการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15  ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี.cds      เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลสรุปผลการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี  แสดงข้อมูล เป็นรายหมู่บ้าน, จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน,จำนวนระดับเบาหวาน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่), จำนวนระดับความดัน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่)

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่คัดกรองที่เลือก
     เรียงลำดับตามวันที่คัดกรอง


     ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.1.9


          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.1.9
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table

What new in :  HOSxP_PCU  version: 3.56.1.9
     - ปรับปรุงระบบ การคัดกรองเบาหวาน ความดัน


ดาวโหลดไฟล์  คลิกที่นี่ครับทะเบียนการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี

          มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เขียนเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติมอีกรายงาน  คือ

          ชื่อรายงาน: CUSTOM-ทะเบียนการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี.cds
      เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลทะเบียนการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี แสดงข้อมูล วันที่คัดกรอง, HN, ชื่อ - สกุล, เลขประจำตัวประชาชน, อายุ(ปี), บ้านเลขที่, โรคประจำตัว, ระดับน้ำตาล (FCG หรือ PPG), ระดับเบาหวาน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่), BP,  ระดับความดัน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่)

     แสดงข้อมูลตามหมู่บ้านที่เลือก และช่วงวันที่คัดกรองที่เลือก
     เรียงลำดับตามวันที่คัดกรอง

     ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU