วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทะเบียนการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15-34 ปี


     ในตอนที่แล้ว ผมได้นำเสนอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในโปรแกรม HOSxP_PCU ไปแล้วนั้น

     มาตอนนี้ ขอเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลการคัดกรองฯ อีกนิดหนึ่งนะครับ...  เมื่อเราคีย์คัดกรองในส่วนของระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง HT/DM/Stroke ระบบจะส่งออก  Dx Z138,Z131 ในแฟ้มของ Diag ด้วย (ถ้าไม่มี HN ข้อมูลจะ Error เพราะไม่มีผู้ป่วยในเวชระเบียน)  ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลบัญชี 1  แล้วติ๊กที่ช่อง Patient Link   อย่าลืมติ๊กที่ช่อง มีทะเบียนบ้าน และ Drop Down เลือก ประเภทการอยู่อาศัยด้วยนะครับ แล้วคลิกปุ่มบันทึก

     ทะเบียนการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15-34 ปี  เป็นทะเบียนการคัดกรองฯ แสดงหมู่บ้าน, วันที่คัดกรอง, บ้านเลขที่, เพศ, ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, วดป.เกิด, อายุ, เลขบัตรประชาชน, น้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI, รอบเอว, ระดับน้ำตาล(FCG), ความดัน(BPS), ความดัน(BPD), จำนวนปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน, สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเรียงลำดับตามหมู่บ้าน, วันที่, เวลาที่มารับการคัดกรอง

   village_code = รหัสหมู่บ้าน ---> จังหวัด 2 หลัก, อำเภอ 2 หลัก, ตำบล 2 หลัก, หมู่บ้าน 2 หลัก
   body_weight = น้ำหนัก
   body_height = ส่วนสูง
   waist = รอบเอว
   last_fgc = ระดับน้ำตาล(FCG) ---> DTX
   last_bps = ความดันโลหิต ซิสโตลิก
   last_bpd = ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก
   dm_risk1 = ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
   dm_risk2 = มีประวัติพ่อ แม่ ญาติพี่น้องสายตรงเป็นเบาหวาน
   dm_risk3 = มีภาวะความดันโลหิตสูง > 140/90 มม.ปรอท
   dm_risk4 = มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดำ
   dm_risk_count = จำนวนปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน
   smoking = สูบบุหรี่
   drinking = ดื่มแอลกอฮอล์

     รายงาน CUSTOM-ทะเบียนการตรวจคัดกรอง Verbal screening 15-34 ปี ปัจจัยเสี่ยง 4 ข้อ (ส่งออก Excel).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_dmht5.rar **


เมื่อโหลดรายงานไป Import  เข้าในฐานข้อมูลแล้ว
สามารถใช้รายงานนี้ได้ที่     (1) เมนู รายงาน  --> Report Central  --> module : Loei_report
     (2) เมนู ชื่อรายงาน name   --> คลิกที่ รายงานCUSTOM-ทะเบียนการตรวจคัดกรอง Verbal screening 15-34 ปี ปัจจัยเสี่ยง 4 ข้อ (ส่งออก Excel) 
     (3) จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ เลือกช่วงวันที่  ---> ให้เลือกช่วงวันที่ ที่ทำการคัดกรองฯ
     (4) จะปรากฏหน้าจอ เตรียมการพิมพ์รายงาน ---> ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ส่งข้อมูลออกผ่าน Excel
     (5) คลิกปุ่ม Print     (6) Save ไฟล์  Excel  ---> ทำทะเบียนเอง ตามสบายครับ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15-34 ปี

     การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15-34 ปี  มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพิจารณา 4 ข้อ  ได้แก่
         1. ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
         2. มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
         3. มีภาวะความดันโลหิตสูง > 140/90 มม.ปรอท
         4. มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดำ

     การประเมินผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15-34 ปี  ถ้าพบปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อขึ้นไป สรุปว่ามีภาวะเสี่ยง ต้องตรวจเลือด (DTX)

     การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้วัดความดันโลหิตทุกราย

     การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP_PCU  มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ดังนี้
     1. คลิกที่เมนู ระบบงานสำรวจข้อมูล  --->  ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง DM/HT/STROKE/OBESIRY
     2. จะปรากฏหน้าจอ ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง DM/HT/STROKE/OBESIRY ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 15 ปีขึ้นไป


             (1) ผลการคัดกรองปีงบประมาณ  ให้ Drop Down เลือก 2555  ---> กรณีที่ปรากฏไม่ใช่ปี 2555  หรือทำครั้งแรก
             (2) คลิกปุ่ม Refresh กลุ่มเป้าหมาย  ---> กรณีทำครั้งแรก  หรือไม่แน่ใจกลุ่มเป้าหมาย
             (3) ประเภททะเบียนบ้าน  ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆเลือกประเภทการอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
             (4) คลิกปุ่ม ตกลง

     3. จะปรากฏหน้าจอ ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง DM/HT/STROKE/OBESIRY ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 15 ปีขึ้นไป


             (1) คลิกปุ่ม ค้นหา
             (2) พิมพ์ชื่อ นามสกุล  หรือ เลขบัตรประชาชนของผู้รับบริการคัดกรองความเสี่ยง
             (3) คลิกปุ่ม ค้นหา
             (4) คลิกที่ชื่อรับบริการ
             (5) คลิกปุ่ม ตกลง

     4. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลสรุปผลการคัดกรองผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2555


             คลิกปุ่ม เพิ่มการคัดกรอง

     5. จะปรากฏหน้าจอ บันทึกคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานและความดัน


             (1) วันที่ ให้ Drop Down เลือก วันที่ที่ตรวจคัดกรอง
                   เวลา ให้ Drop Down เลือก เวลาที่ตรวจคัดกรอง
             (2) น้ำหนัก  ส่วนสูง  รอบเอว  ให้คีย์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจคัดกรอง(ต้องคีย์ข้อมูล, ถ้าไม่คีย์โปรแกรมจะไม่ยอมบันทึก) ส่วน BMI  ไม่ต้องคีย์ข้อมูล ---> โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ (หลังจากคลิกปุ่มบันทึก)
            (3) ถ้าผู้รับบริการที่ รพ.สต. ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าคัดกรองที่หน่วยบริการ, ผู้ทำการคัดกรอง ให้ Drop Down เลือกเจ้าหน้าที่
            (4) แทบการสัมภาษณ์  ---> คลิกที่เมนูข้อมูลครอบครัวว
บิดาหรือมารดาของท่านมีประวัติการเจ็บป่วยด้วย  ---> ถ้ามี ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าโรคนั้น ๆ
พี่น้อง (สายตรง) ของท่านมีประวัติการเจ็บป่วยด้วย  ---> ถ้ามี ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าโรคนั้น ๆ

     6. แทบการสัมภาษณ์  ---> คลิกที่เมนูประวัติการเจ็บป่วย


             (1) กรณีที่เคยมีการคัดกรองแล้ว ---> ให้คลิกที่ปุ่ม Reset (เพื่อเคลียร์)
             (2) ท่านมีประวัติการเจ็บป่วย หรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคหรืออาการ  ---> ถ้ามี ให้คลิกเลือกในวงกลมหน้าโรคนั้น ๆ
             (3) วิธีการปฏิบัติตัวหากมีประวัติด้านบน  ---> ถ้ามีประวัติด้านบน ให้คลิกเลือกในวงกลมหน้าที่ท่านปฏิบัติตัว
             (4) มีรอยพับรอบคอบหรือใต้รักแร้ดำ  ---> ให้คลิกเลือกในวงกลมหน้า (มี  หรือไม่มี)
             (5) มีประวัติการตรวจน้ำตาลในเลือดสูง (FPG 100-125) (OGTT 140-199) ---> ให้คลิกเลือกในวงกลมหน้า (มี  หรือไม่มี)

     7. แทบการสัมภาษณ์  ---> คลิกที่เมนูการสูบบุหรี่


ท่านสูบบุหรี่หรือไม่            
             (1) กรณีสูบ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าสูบ, ให้ Drop Down เลือกจำนวน....มวน/วัน, ให้ Drop Down เลือกจำนวน....Pack/ปี, ชนิดของบุหรี่  ให้ระบุยี่ห้อบุหรี่ที่สูบ
             (2) กรณีไม่สูบ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าไม่สูบ
             (3) กรณีเคยสูบแต่เลิกแล้ว ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าเคยสูบแต่เลิกแล้ว,
 ชนิดของบุหรี่ที่เคยสูบ  ให้ระบุยี่ห้อบุหรี่ที่เคยสูบ, ระยะเวลา....ปี ให้ Drop Down เลือกจำนวนปีตั้งแต่เริ่มสูบจนถึงปัจจุบัน

   8. แทบการสัมภาษณ์  ---> คลิกที่เมนูการดื่มแอลกอฮอล์


ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่            
             (1) กรณีดื่ม ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าดื่ม, ให้ Drop Down เลือกจำนวน....ครั้ง/สัปดาห์
             (2) กรณีไม่ดื่ม ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าไม่ดื่ม
             (3) กรณีเคยดื่มแต่เลิกแล้ว ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้าเคยดื่มแต่เลิกแล้ว

   9. แทบการสัมภาษณ์  ---> คลิกที่เมนูการออกกำลังกาย


ท่านออกกำลังกายหรือไม่  ---> ให้เลือกตอบ โดยคลิกเลือกในวงกลมหน้าข้อความที่ท่านปฏิบัติตัว

   10. แทบการสัมภาษณ์  ---> คลิกที่เมนูการรับประทานอาหาร


ท่านชอบอาหารรสใด  ---> ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆหน้ารสอาหารที่ท่านชอบ

   11. แทบการวัดความดัน


             (1) ให้คีย์ข้อมูลความดันโลหิต ซิสโตลิก , ไดแอสโตลิก ครั้งที่ 1
             (2) ถ้าความดันโลหิตครั้งแรกเกิน 120/80 มม.ปรอท จะต้องคีย์ความดันโลหิตครั้งที่ 2

12. แทบระดับน้ำตาลในเลือด

กรณีการตรวจ Verbal screening ประชากรอายุ 15-34 ปี 
             (1) ถ้าพบปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 3 ข้อ สรุปว่าไม่มีภาวะเสี่ยง ไม่ต้องตรวจเลือด (DTX)
             (2) ถ้าพบปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อขึ้นไป สรุปว่ามีภาวะเสี่ยง ต้องตรวจเลือด (DTX)

กรณีการตรวจคัดกรอง ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
             (1) ถ้ามีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อขึ้นไป สรุปว่ามีภาวะเสี่ยง ต้องตรวจเลือด (DTX)

สรุปในการคีย์ข้อมูลการคัดกรอง Verbal screening ประชากรอายุ 15-34 ปี
     1. กรณีพบปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 3 ข้อ  ---> ต้องคีย์ข้อมูล(ถ้าไม่คีย์โปรแกรมจะไม่ยอมบันทึก)  ดังนี้
             (1) วันที่ เวลา ที่ตรวจคัดกรอง, คัดกรองที่หน่วยบริการ, ผู้ทำการคัดกรอง
             (2) น้ำหนัก  ส่วนสูง  รอบเอว
             (3) แทบการสัมภาษณ์  ---> เมนูข้อมูลครอบครัว, ประวัติการเจ็บป่วย, การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์, การออกกำลังกาย, การรับประทานอาหาร
             (4) แทบการวัดความดัน      

     2. กรณีพบปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 3 ข้อ  ---> ต้องคีย์ข้อมูล(ถ้าไม่คีย์โปรแกรมจะไม่ยอมบันทึก)  ดังนี้
             (1) วันที่ เวลา ที่ตรวจคัดกรอง, คัดกรองที่หน่วยบริการ, ผู้ทำการคัดกรอง
             (2) น้ำหนัก  ส่วนสูง  รอบเอว
             (3) แทบการสัมภาษณ์  ---> เมนูข้อมูลครอบครัว, ประวัติการเจ็บป่วย, การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์, การออกกำลังกาย, การรับประทานอาหาร
             (4) แทบการวัดความดัน
             (5) แทบระดับน้ำตาลในเลือด

---------------------------------------------
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง ตอนนี้
เขียนจากการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP_PCU Version: 3.55.6.8
ปัจจุบันโปรแกรม HOSxP_PCU Version: 3.55.6.26
      1. แก้ไขปัญหา คีย์ข้อมูลแล้ว Error
          - Cheif complaint
          - Short code
          - จ่ายยา
      2. แก้ไข/เพิ่มเมนูการบันทึกข้อมูล NCD Screen
      3. แก้ไข/เพิ่มเมนูการส่งออก 21 แฟ้ม ให้เลือกมากขึ้น

        ในตอนต่อไป...จะแจกรายงานทะเบียนการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน(Verbal screening) ในประชากรอายุ 15-34 ปี ครับ...