วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.11.19

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.11.19
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...

     ดาวน์โหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.10.11

          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.10.11
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in :  HOSxP_PCU version: 3.56.10.11

    - ปรับปรุงระบบการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ให้สามารถส่งออกโรคเรื้อรัง แฟ้ม Chronic
โดยติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก    All PP data
และติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก    ส่งเฉพาะ TypeArea 1,3 ตาราง Person,Chronic


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสำรวจข้อมูลโรคเรื้อรัง CHRONIC

แฟ้ม CHRONIC  ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง  ส่งข้อมูลปีละ 1 ครั้ง
   
ปัญหา/ข้อบกพร่องของการคีย์ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC)


   1) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ไม่มีข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, โรค, สถานะ, ICD10
   2) มี วันที่ลงทะเบียน, โรค แต่ไม่มีข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, สถานะ, ICD10
   1) มีการจำหน่ายออก Person  (สถานะปัจจุบัน: เสียชีวิต, มีวันที่จำหน่าย,  ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ เสียชีวิต)
   2) แต่ไม่มีข้อมูลการจำหน่ายออก Chronic  แทบ: โรคประจำตัว (ไม่ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ จำหน่ายออก, วันที่จำหน่าย: ไม่คีย์ข้อมูล)

เมื่อส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม  ตามภาพ

  
   1) ฟิลด์ chronic: ว่าง  คือ ไม่มีคีย์ข้อมูล ICD10
   2) ฟิลด์ chronic:  รหัส ICD10 โรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคเรื้อรัง
   3) ฟิลด์ typedis:  02  = ตาย  แต่ไม่มีวันที่จำหน่าย ฟิลด์ datedis: ว่าง

เมื่อตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มด้วยโปรแกรม OP-PP2010 version 4.0.31 For 2557 (30-09-2556)    ตามภาพ


โปรแกรมจะแจ้ง รายการตรวจข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

วิธีแก้ปัญหา

   กรณีที่ (1) มีวันที่ลงทะเบียนฯ  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
                 - ถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ให้คีย์ข้อมูลปีที่เริ่มเป็น, ICD10, โรค: ให้เลือกกลุ่มโรค, สถานะ   ให้ถูกต้อง
                 - ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยเรื้อรัง (CHRONIC) ให้ลบรายการนั้นลงทะเบียนออก 

   กรณีที่ (2) มีการจำหน่ายออก  ให้คีย์ข้อมูลสถานะ และ วดป.ที่จำหน่าย ด้วย

   กรณีที่ (3) มีวันที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูล ICD10 ไม่ถูกต้อง  >> ให้ตรวจสอบรหัสโรคเรื้อรัง  ICD10 TM  จากไฟล์  ChronicCode.xlsx  หรือ รหัสมาตรฐาน ในโปรแกรม OP-PP2010 for 2556 
  
     นำรหัส ICD10  ไปใช้บันทึกข้อมูลในบัญชี 1  --->  เมนูโรคประจำตัว  ---> ICD10  ---> บันทึกการบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรัง  จะต้องบันทึกให้ครบทุกช่อง (ข้อ 1 – 5)

   1) คีย์วันที่ลงทะเบียน 
   2) ปีที่เริ่มเป็น  ให้คีย์ปี พ.ศ.  เช่น  2551 
   3) โรค  ให้เลือกคลินิก เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง หรือ อื่น ๆ
   4) สถานะ ให้เลือก 01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 =  ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) , 05 = รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง, 06=ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา), 07=ครบการรักษา, 08=โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive)ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา, 09=ปฏิเสธการรักษา, 10 = ออกจากพื้นที่
   5) ICD10 ให้คีย์รหัสโรคเรื้อรัง โดยตรวจสอบรหัสโรคเรื้อรัง จากไฟล์  ChronicCode.xlsx  หรือ รหัสมาตรฐาน ในโปรแกรม OP-PP2010 for 2556

การจำหน่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังออกจากทะเบียน

   6) จำหน่ายออก  ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก  ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ  
   7) วันที่จำหน่าย  ให้คีย์วันที่จำหน่าย
   8) ถ้ามีการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ทุกช่อง(ข้อ 1-5)  ให้ลบข้อมูลการลงทะเบียนออก  
โดยคลิกที่หัวแถวที่ไม่สมบูรณ์ แล้วคลิกที่เครื่องหมายลบ ที่แทบล่างปุ่มนำทาง Nevigator

รหัสมาตรฐานโรคเรื้อรัง ที่จะใช้ในปีงบประมาณ 2557 ตามโครงสร้างฐานข้อมูลฯ  21 แฟ้มมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2557 สามารถโหลดไฟล์ ***ChronicCode.rar***  ได้ที่่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ระบบรายงาน  >> รายงาน Hosxp pcuวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.8.7

          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.8.7
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.7.25

          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.7.25
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.

     ผมได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.  มีทั้งหมด 3 หน้า  ตามภาพ     เป็นรายงานที่ปรับปรุงแก้ไขจากเขียนรายงาน CUSTOM-รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.  (เดิมมี 2 หน้า)
       - แก้ไขโค๊ดคำสั่งแสดงข้อมูลแพทย์แผนไทย
       - เพิ่มการให้บริการด้านสุขภาพจิต, การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ในหน้า 3

คำสั่งในรายงาน
1.2 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผงน้ำตาลเกลือแร่อย่างน้อย 2 ซองขึ้นไป   .....(ราย)

  Value := GetSQLIntegerData('select count(op.hn)as cc from opitemrece op  '+
    '  left outer join drugitems d on d.icode=op.icode  '+
    '  left outer join ovstdiag ov on ov.vn=op.vn  '+
    '  left outer join icd101 i on i.code=ov.icd10  '+
    ' where op.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
    '  and ((d.name like "%ors%" and op.qty>=2) or (d.name like "%ผงน้ำตาลเกลือแร่%" and op.qty>=2))  '+
    '  and ov.icd10 in ("A09","A090","A099") ');

3.2 จำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดและได้รับยาปฏิชีวนะ   ....(คน)

  Value := GetSQLIntegerData('select count(distinct op.hn)as cc from opitemrece op  '+
    '  left outer join drugitems d on d.icode=op.icode  '+
    '  left outer join ovstdiag ov on ov.vn=op.vn  '+
    '  left outer join icd101 i on i.code=ov.icd10  '+
    '  left outer join vn_stat vs on vs.vn=ov.vn  '+
    ' where op.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
    '  and ov.icd10 in ("J00")  '+
    '  and vs.age_y<6  '+
    '  and d.antibiotic="Y"  ');

ยาปฏิชีวนะ   >> ต้องไปติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า  Antibiotic
ขั้นตอนการกำหนดยาปฏิชีวนะ  ดังนี้       1)  ที่เมนู Tools >> System setting  >> ยา
       2)  ค้นหา: ยาที่ต้องการกำหนดให้เป็นยาปฏิชีวนะ  เช่น  DICLOXACILLIN  >> คลิกค้นหา  >>  คลิกปุ่ม: แก้ไข
       3) ที่แทบ:  สถานะรายการ  >> ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า  Antibiotic   >> คลิกปุ่ม: บันทึก


   ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCUวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ

     ผมได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานประจำเดือนของ รพ.สต.  ตามภาพ     จากรายงาน (ภาพข้างบน) เกิดข้อสงสัยว่าทำไม จำนวน คน, ครั้ง, ค่าใช้จ่าย ของข้อ 1. และข้อ 2.
ออกมาเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน

      ข้อ 1. การให้บริการด้านสาธารณสุขทุกประเภท  หมายถึง ผู้ป่วย นับรวมผู้รับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ(การตรวจก่อนคลอด, การตรวจหลังคลอด, สร้างเสริมภูิมคุ้มกันโรค, โภชนาการ, วางแผนครอบครัว, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อนามัยโรงเรียน, ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ)
      ข้อ 2. การให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ (ผู้ป่วยนอก)  หมายถึง เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น

      ซึ่งจากข้อเท็จจริงแล้ว การให้บริการในสถานบริการ ในข้อ 1. จะต้องมากกว่า ข้อ 2.

       การตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ป่วย โดยใช้คำสั่ง
select * from vn_stat
where vstdate between "2013-03-01" and  "2013-03-31"
 and ill_visit = "Y"

   การตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับบริการ โดยใช้คำสั่ง
select * from vn_stat
where vstdate between "2013-03-01" and  "2013-03-31"
 and ill_visit = "N"

     ตรวจสอบฐานข้อมูล พบว่ามีข้อมูลผู้ป่วย(ill_visit = "Y")  แต่ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ(ill_visit = "N")

     การตรวจสอบว่าการตั้งค่าในตาราง spclty โดยใช้คำสั่ง select * from spclty


     ให้ตั้งค่าฟิลด์  name = อื่นๆ   ill_visit = "N"

     ในการส่งผู้รับบริการ เข้ารับบริการ  ที่เมนูระบบงานเชิงรับ  >>  One stop service  ตามภาพ


แผนก: ให้ Drop down เลือ  อื่น ๆ  จึงจะนับเป็นผู้รับบริการ
ถ้าเลือก อายุรกรรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม, .... จะนับเป็นผู้ป่วย  ครับ...วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานแสดงรายชื่อประชากรและหลังคาเรือนรับผิดชอบของ อสม.

     ผมได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานแสดงรายชื่อประชากรและหลังคาเรือนรับผิดชอบของ อสม.    ตามภาพ
     เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อประชากรและหลังคาเรือนรับผิดชอบของ อสม.  ประกอบด้วยข้อมูล จำนวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ, บ้านเลขที่, ชื่อ-สกุล, วดป.เกิด, อายุ(ปี), เลขบัตรประชาชน
และประเภทการอยู่อาศัย(0-มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน, 1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง, 2-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต, 4-ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ)

     แสดงข้อมูลตามชื่อหมู่บ้านที่เลือก, ตามชื่อ อสม.ที่รับผิดชอบบ้านนั้น
     เรียงลำดับตามบ้านเลขที่
     ไม่รวมคนตาย (ติ๊กเลือกเสียชีวิต)


   ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCUวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานแสดงรายการนัดหมาย(นัดทั้งหมด มาตามนัดจริง ไม่มาตามนัด) แยกตามคลินิก

     รพ.นาด้วง  ขอรายงานรายงานแสดงรายการนัดหมาย(นัดทั้งหมด มาตามนัดจริง ไม่มาตามนัด) แยกตามคลินิก

      ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานแสดงรายการนัดหมาย(นัดทั้งหมด มาตามนัดจริง ไม่มาตามนัด) แยกตามคลินิก  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงวันที่นัด, HN, ชื่อ-สกุล, ผู้นัด, กิจกรรม(ที่นัดมา), และที่อยู่
     แสดงข้อมูลตามคลินิกที่เลือก, และรายการนัดหมาย เลือกรายการนัดทั้งหมด หรือมาตามนัดจริง หรือไม่มาตามนัดได้

     กิจกรรม = ดึงจากฟิลด์ ที่คีย์ในช่อง: ประเภทการนัดหมาย  ในแทบ: การนัดหมาย

     ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.4.9

          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.4.9
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table


          หลังจาก Update Version HOSxP_PCU 3.56.4.9 แล้วมีข้อความเตือน
Warning: Inventory event not defined: event_call_sp_check_stock_draw_list_tx
จะแก้ไขอย่างไร ?

วิธีการแก้ไข ?

   1. ที่เมนู Tools >> เลือก System setting

   2. จะปรากฏหน้าจอ System setting
        (1) เลือก Inventory
        (2) เลือก Stored procedure manager

   3. จะปรากฏจอ Inventory stored procedure
        (1) เลือก Check_stock_deliver_detail  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (2) เลือก Check_stock_draw_list  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (3) เลือก Check_stock_draw_list_tx  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (4) เลือก Check_stock_item_drugitems_stat  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (5) เลือก Trigger  >> Install inventory trigger  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
                    >> Create Event  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK

    4.  ปิดโปรแกรม HOSxP PCU
    5.  เปิดโปรแกรม HOSxP PCU ใหม่วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายงานรายชื่อผู้พิการ


     รพ.สต.โพน  อำเภอเชียงคาน  ขอรายงานรายชื่อผู้พิการ ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายชื่อผู้พิการ (แยกรายหมู่บ้าน)    ตามภาพ
     เป็นรายงานที่แสดงชื่อ-สกุล, เลขบัตรประชาชน, วดป.เกิด, อายุ, บ้านเลขที่, วันที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ (พม.) ,เลขที่ผู้พิการ, ความพิการ, สาเหตุ, ลักษณะความพิการ, อวัยวะ, ระดับความพิการ

     แสดงข้อมูลตามหมู่บ้านที่เลือก ไม่รวมคนที่เสียชีวิตแล้ว
     เรียงลำดับตามบ้านเลขที่

   ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

50 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน หลายท่านอาจคิดว่า ทำไมชาว ICT สสจ.เลย เงียบหายกันไปนาน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งมีหลาย ๆ เรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเราเลยต้องนิ่งฟังก่อนค่ะ อีกเรื่องคือเป็นช่วงเพิ่มพูนความรู้ของเจ้าหน้าที่หลาย ๆ คนในงานเรา ทั้งที่ทางกระทรวงและเขตจัด หลังจากนี้คงต้องเร่งดำเนินการเรื่อง 50 แฟ้มกันแล้วค่ะ 50 แฟ้ม คืออะไร? 50 แฟ้ม คือแฟ้มข้อมูล 2 ส่วนรวมกัน ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ มีทั้งหมด 43 แฟ้ม และแฟ้มข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย มีทั้งหมด 17 แฟ้ม รวมกันได้ 50 แฟ้มค่ะ เนื่องจากใน 17 แฟ้มนั้นมี 10 แฟ้มเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่อยู่ใน 43 แฟ้มแล้วนั่นเอง 50 แฟ้ม ประกอบด้วยแฟ้มอะไรบ้าง ? สามารถดาวน์โหลดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและติดตามเรื่องราวของ 50 แฟ้ม ได้ที่นี่ค่ะ http://healthcaredata.moph.go.th/main/

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วีดีโอ HOSxP โดย HOSxP ทีมเมืองเลย

เจ้าหน้าที่บางท่านที่อาจจะมาปฏิบัติงานใหม่ หรือพึ่งจะสนใจ HOSxP HOSxP_PCU อยากจะเรียนรู้เิพิ่มเติม ทางงาน ICT ขอนำเสนอวีดีโอที่ทีม HOSxP เมืองเลย เคยทำไว้มาให้ศึกษาเป็นเบื้องต้นค่ะ ดูได้ที่นี่ค่ะ http://202.29.6.13/~hosxp/video/public.html

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

รายงานสรุปการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี


          มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เขียนเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติมอีกรายงาน  คือ

          ชื่อรายงาน: CUSTOM-แบบสรุปการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15  ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี.cds      เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลสรุปผลการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี  แสดงข้อมูล เป็นรายหมู่บ้าน, จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน,จำนวนระดับเบาหวาน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่), จำนวนระดับความดัน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่)

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่คัดกรองที่เลือก
     เรียงลำดับตามวันที่คัดกรอง


     ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.1.9


          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.1.9
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table

What new in :  HOSxP_PCU  version: 3.56.1.9
     - ปรับปรุงระบบ การคัดกรองเบาหวาน ความดัน


ดาวโหลดไฟล์  คลิกที่นี่ครับทะเบียนการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี

          มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เขียนเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติมอีกรายงาน  คือ

          ชื่อรายงาน: CUSTOM-ทะเบียนการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี.cds
      เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลทะเบียนการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามโซนสี แสดงข้อมูล วันที่คัดกรอง, HN, ชื่อ - สกุล, เลขประจำตัวประชาชน, อายุ(ปี), บ้านเลขที่, โรคประจำตัว, ระดับน้ำตาล (FCG หรือ PPG), ระดับเบาหวาน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่), BP,  ระดับความดัน แยกตามโซนสี(สีขาว=ปกติ, สีเขียวอ่อน=กลุ่มเสี่ยง, สีเทา=สงสัยรายใหม่)

     แสดงข้อมูลตามหมู่บ้านที่เลือก และช่วงวันที่คัดกรองที่เลือก
     เรียงลำดับตามวันที่คัดกรอง

     ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU