วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายงานทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี


     ตามที่งาน ICT สสจ.เลย ได้แจกรายงาน CUSTOM-PCU ทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กแรกเกิด - 5 ปี     ซึ่งรายงานนี้มีข้อผิดพลาด คือจะแสดงรายชื่อเด็กแรกเกิด - 5 ปี ตามวันที่รับบริการใน One stop servive ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรับบริการสร้างเสริมภูิคุ้มกันโรค หรือรับบริการรักษาพยาบาล/ทำแผล/รับยา/อื่นๆ  ทำให้ยากแก่การตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน

     เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมจึงออกแบบ/เขียนรายงานทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปีใหม่  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คือ

     CUSTOM-ทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี.cds     เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี แสดงข้อมูลการมารับบริการ ประกอบด้วยข้อมูลวันที่มารับบริการ, HN, ชื่อ - สกุล, ที่อยู่, อายุ(ปี-เดือน), Cheif complaint, วัคซีนที่ได้รับ(Y),  Lot No. และวันที่นัดครั้งต่อไป

     แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการที่เลือก โดยมีเงื่อนไขว่าในช่อง Cheif complaint: จะต้องคีย์ว่า "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค"  หรือ  "รับวัคซีน"  หรือ  "ฉีดวัคซีน"  หรือ  "รับวัคซีนเด็ก 0-5 ปี"
     เรียงลำดับตามวันที่

   
     รายงานตัวใหม่นี้จะแจกให้กับ Admin อำเภอ ในวันที่ 7 พ.ย. 55 นี้ ครับ...