วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูล 21 แฟ้มปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)

  ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  จะต้องส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตามโครงสร้าง ปี 2556
ซึ่งการส่งข้อมูลตามโครงสร้างใหม่นี้ รพ.สต. และโรงพยาบาล จะต้อง update โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU  ให้เป็นรุ่นที่สามารถส่งออกข้อมูล 21 แฟ้มตามโครงสร้างใหม่ ปี 2556
ในปี 2556  แฟ้ม PERSON และ CHRONIC  ซึ่งเป็นแฟ้มสะสม และจังหวัดจะต้องส่งข้อมูลให้ สป.สช.
อย่างช้าภายในเดือน  15  สิงหาคม 2555 นี้  ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยบริการได้ดำเนินการดังนี้

1. สำรวจข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล(แฟ้ม PERSON)  โดยการย้ายเข้า ย้ายออก กำหนดสถานะการอยู่อาศัย และแก้ไขรายละเอียดต่างๆของบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วน
  รวมทั้ง สำรวจข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONIC) ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555  
 
2. ทั้งนี้ สสจ.จะลบข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC เดิมในฐานข้อมูล Provis จังหวัดออกก่อน
  แล้วเปิดรับข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ใหม่ทั้งหมด ที่ทุกหน่วยบริการได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนั้น ในวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2555  เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวม ส่ง สป.สช. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ต่อไป   (สำหรับ โรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้า provis จังหวัด และส่งตรง สปสช.อีกทางหนึ่ง)