วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การโอนคนไข้จาก person_chronic ไปยัง clinicmember ปีงบ 2555

การบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในโปรแกรม HOSxP_PCU

ให้บันทึกข้อมูลที่เมนูระบบงานเชิงรับ === เมนู ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน

จะปรากฏหน้าจอทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ความดัน ซึ่งไม่มีข้อมูลเลย
ทั้ง ๆ ที่ รพ.สต. ได้ลงทะเบียนเบาหวาน/ความดัน ไว้ในบัญชี 1 ในข้อมูลบุคคล ที่เมนู โรคประจำตัว(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) แล้ว
ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยได้ ถ้าไม่ทำการลงทะเบียนใหม่

มีวิธีการโอนข้อมูลโรคประจำตัว(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) จากบัญชี 1 ไปไว้ในทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน ใช้ได้เฉพาะโปรแกรม HOSxP_PCU เท่านั้น และต้องเป็น โปรแกรม HOSxP_PCU Version 53.9.25 ขึ้นไปนะครับ

ทำตามขั้นตอนแล้วกันนะครับ ทำทีละชุดนะครับ
ก่อนทำก็อย่าลืม Backup ข้อมูล ไว้ก่อนนะครับ.. จะได้ไม่ว่ากัน

ให้ copy คำสั่ง 3 ชุดนี้ไป Run ใน SQL Query ในโปรแกรม HOSxP_PCU ทีละชุดคำสั่ง
ให้ copy คำสั่งทีละชุด แล้ววางใน SQL Query แล้วกดปุ่ม Exec ทำทีละคำสั่ง จนครบทั้ง 3 ชุด นะครับ..

code ชุดที่1 เป็นการเพิ่มคอลัมน์ hn ในตาราง person_chronic (ชุดคำสั่งนี้ใช้กับฐานข้อมูล HN 7 หลัก)

ALTER TABLE `person_chronic`
ADD COLUMN `hn` varchar(7) NULL FIRST

อย่าลืมตรวจสอบว่า รพ.สต. ท่านใช้ฐานข้อมูล HN กี่หลัก
ถ้าใช้HN 8 หลัก ก็ให้แก้ชุดคำสั่งข้างบนจาก `hn` varchar(7) ให้เป็น `hn` varchar(8)


code ชุดที่2

UPDATE person_chronic pc
INNER JOIN person p on p.person_id=pc.person_id
set pc.hn=p.patient_hn

code ชุดที่3

INSERT INTO clinicmember(clinicmember_id,clinic,hn,regdate,lastvisit,begin_year,clinic_member_status_id)
SELECT person_chronic_id,clinic,hn,regdate,last_update,begin_year,clinic_member_status_id
from person_chronic
WHERE clinic in("001","002")

อันดับสุดท้ายก็สามารถเข้าใช้เมนูนี้ได้แล้วครับ
อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนที่โอนมาว่าครบถ้วนหรือไม่ (บางฟิลด์ขาดไป)
ในส่วนที่เกินมา หรือผู้ป่วยเสียชีวิต ก็จะลืมจำหน่ายออกจากทะเบียน... นะครับ