วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การปรับปรุงตารางเพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived

     โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.60.2.23  สามารถปรับปรุงตาราง เพื่อให้ระบบงานบัญชี 4
แสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived  ตามภาพขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

     1. ปรับปรุงตาราง epi_vaccine  โดยเพิ่ม/แก้ไขวัคซีน LAJE1  LAJE2 และ  MMR2  ตามภาพ


     2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine  โดยเพิ่ม/แก้ไขวัคซีน LAJE1  LAJE2 และ  MMR2 ตามภาพ


     3. ปรับปรุงตาราง vaccine_combination  โดยเพิ่ม/แก้ไขวัคซีน LAJE1  LAJE2 และ  MMR2  ตามภาพ

     4. เพิ่มข้อมูลวัคซีน ( Vaccine  LAJE และ MMR2 )  ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ  >> ข้อมูล Vaccine  ตามภาพ


     5. เพิ่มข้อมูลยา ( วัคซีน LAJE และ MMR2 ) ที่เมนู Tools  >> System setting  >> ยา  ตามภาพ

     เพียงเท่านี้ โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.60.2.23  ที่เมนูระบบงานบัญชี 4 
ก็จะแสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived ได้แล้วครับ..